Ogłoszenie nr 510124700-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji: Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla 53 relacji pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, a podległymi jednostkami Policji woj. wielkopolskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550102835-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 63070341000000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla 53 relacji pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, a podległymi jednostkami Policji woj. wielkopolskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.2380.27.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę wojewódzka Policji w Poznaniu. Celem dzierżawy łączy jest zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i faksowej oraz transmisji danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do Zaproszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64214400-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135240.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INEA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klaudyny Potockiej 25
Kod pocztowy: 60-211
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166345.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166345.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166345.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Zamawiający jest w trakcie postępowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy ZZP.2380.10.2020, nr ogłoszenia 202/S 055-130568) , którego przedmiotem jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych między innymi dla relacji będących również przedmiotem tego postępowania. Pierwotny termin rozpoczęcia świadczenia usług dla poszczególnych relacji określono od 01.05.2020 r. do 01.07.2020 r. W dniu 27.03.2020 r. jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia złożył odwołanie na treść SIWZ oraz Ogłoszenia. W wyniku działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenia się COVID -19 została zawieszona praca Krajowej Izby Odwoławczej do dnia 16.05.2020 r. Pomimo wznowienia pracy KIO do chwili obecnej nie wskazano terminu rozpatrzenia przedmiotowego odwołania. W związku z tym zamawiający nie może rozstrzygnąć postępowania i zawrzeć umowę na świadczenie tych usług. Nieprzerwane świadczenie tych usług jest niezbędne do realizacji statutowych działań Policji w celu zapewnienia stałej łączności oraz przesyłu danych pomiędzy jednostkami Policji.