Ogłoszenie nr 510124569-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie - Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie: Wyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej i chemicznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu nr RPMA.10.01.01-14-b653/18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531372-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie - Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13037770600000, ul. Orylska  9, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 672 34 48; 23 672 29 26, e-mail zs2.ciechanow@gmail.com, faks 23 672 38 57.
Adres strony internetowej (url): zs2bip.ciechanow24.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej i chemicznej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZS 2 A-343/2/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia była dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją i pierwszym uruchomieniem wyposażenia pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej i chemicznej w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz w sprzęt dydaktyczny w ramach realizacji projektu "Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu". Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. Część 1 - Wyposażenie pracowni TIK oraz szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej w sprzęt komputerowy i multimedialny. Część 2 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych matematycznej i chemicznej w sprzęt dydaktyczny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30231320-6, 30232110-8, 38652100-1, 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9, 42940000-7, 42962000-7, 48000000-8, 48900000-7, 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wyposażenie pracowni TIK oraz szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej w sprzęt komputerowy i multimedialny.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84913.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH Sp. J Zdzisław Pająk, Artur Pająk
Email wykonawcy: przetargi@alltech.pl
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 103217.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 103217.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112884.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych matematycznej i chemicznej w sprzę dydaktyczny.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30249.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o
Email wykonawcy: fpn@fpnnysa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Słowiańska 7
Kod pocztowy: 48-300
Miejscowość: Nysa
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37191.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37191.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75648.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.