Ogłoszenie nr 510124219-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie: Dostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542746-N
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 00102291400000, ul. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego  59 A, 10-950  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 52 54 100, e-mail ias.olsztyn@mf.gov.pl, tomasz.anszczak@mf.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2801-ILZ.260.29.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj. komputerów typu All In One (AIO) – 40 szt. do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiego. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej SOPZ. Umowa z wyłonionym w trakcie procedury przetargowej Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.4. Sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty dostawy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Oprogramowanie dołączone do zaoferowanego sprzętu winno pochodzić z legalnego źródła dystrybucji oraz zapewniać jego legalne użytkowanie na terenie Polski. Oferowany sprzęt nie może być produktem end of life (produkt EOL), czyli takim, którego produkcja została już zakończona i został on wycofany z kanału sprzedaży producenta. 6. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność do budynku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przy Alei Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A, w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienie obejmuje również rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy, wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, a także we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi gwarancyjnej na swój koszt. Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1800,00 PLN.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 94819.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NTT Technology Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@ntt-technology.pl
Adres pocztowy: ul. Trakt Brzeski 89
Kod pocztowy: 05-077
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 116628.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116628.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187304.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.