Ogłoszenie nr 559997-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze: Zalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 23082149200000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  10 , 58-500  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 473 103, e-mail bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks 757 526 419.
Adres strony internetowej (URL): http://www.starostwo.jgora.pl/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w Dziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Adres:
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki
Numer referencyjny: BZP.272.1.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (baza danych GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) - dla jednostki ewidencyjnej: gminy Jeżów Sudecki (informatyzacja danych, ich integracja oraz harmonizacja). 2.Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia: 1) utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie udostępnionych danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. operatów geodezyjnych, opracowań kartograficznych, projektów sieci i przyłączy); 2) utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1b, 1ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie udostępnionych danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. operatów geodezyjnych, opracowań kartograficznych); 3) wykonanie map zasadniczych i ich redakcji w skali 1:500, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 4) wykonanie analizy dokładnościowej w/w operatów w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, weryfikacja poprawności określenia źródła pozyskania geometrii obiektów; 5) wykonanie działań harmonizujących w systemie GEO-INFO; 6) weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych; 7) weryfikacja połączonych baz danych GESUT i BDOT500 – sprawdzenie warunków interoperacyjności, w tym sprawdzenie poprawności raportów graficznych w zakresie redakcji, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz; 8) implementacja baz BDOT 500 oraz GESUT w systemie teleinformatycznym GEO-INFO; 9) utworzenie zbiorów metadanych założonych baz danych; 10) sporządzenie dokumentacji w formie operatu technicznego. 3. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia oraz charakterystykę obiektów zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, bądź na szczególne procedury i procesy albo normy, aprobaty, oceny i specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, należy traktować je jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem zachowania przez nie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, opisanych w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opisane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, liczonego od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego kompletnego przedmiotu zamówienia. 6. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracy osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 72320000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71222200-2
71354000-4
71354100-5
72310000-1
72316000-3
72312000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na powtórzeniu – w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego – podobnych usług, które stanowią przedmiot zamówienia podstawowego, oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ustala się, że przedmiotem tych zamówień będzie w szczególności założenie bazy danych GESUT i/lub bazy danych BDOT 500 dla innej jednostki ewidencyjnej powiatu jeleniogórskiego – przy czym całkowita wartość tych zamówień nie przekroczy 99% wartości zamówienia podstawowego, tj. 240.570,00 netto. Zamówienie to może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki (ewentualne negocjacje przeprowadzone zostaną z Wykonawcą, z którym zawarta zostanie umowa dotycząca zamówienia podstawowego). Zamawiający – zlecając wykonanie wybranemu Wykonawcy zamówień, o których mowa powyżej – zawrze z Wykonawcą odrębną umowę, w której określone zostaną warunki świadczenia tych zamówień. Przed zleceniem tych zamówień, Zamawiający przeprowadzi z Wykonawcą negocjacje, których przedmiotem będzie zakres zlecanych usług, ich wartość, termin wykonania, warunki płatności oraz okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający może udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, albo odstąpić od ich udzielenia. Decyzję w tym zakresie podejmie Zamawiający. Wykonawca ma prawo odmówić przestąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki i wówczas nie dojdzie do udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w sposób należyty wykonał co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na utworzeniu dla całej jednostki ewidencyjnej baz danych GESUT i BDOT500 oraz implementacji tych baz danych do systemu informatycznego Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i których wartość wynosiła minimum 150.000,00 zł brutto każda; - dysponuje co najmniej pięcioosobowym zespołem, który będzie realizował zamówienie, w tym co najmniej: 1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika prac, posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora wewnętrznej kontroli jakości, posiadającą co najmniej średnie wykształcenie geodezyjne; 3) trzema osobami, które będą pełniły funkcje członków zespołu, posiadającymi co najmniej średnie wykształcenie geodezyjne. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji. Uwaga: kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia (Kierownika prac i Inspektora wewnętrznej kontroli jakości) będą dodatkowo punktowane przez Zamawiającego – na zasadach określonych w Dziale XVIII niniejszej SIWZ. Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia zawodowe, określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 1846) oraz uprawnienia obowiązujące, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności/działalności osób, którym uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) – zgodnie z art. 45g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: Dane osób wyznaczonych do realizacji zamówienia podaje się w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które należy złożyć wraz z ofertą (na potrzeby ustalenia punktacji ofert). Dane osób skierowanych do realizacji zamówienia podaje się w wykazie, stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który należy złożyć na późniejszym etapie postępowania – na wezwanie Zamawiającego (na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Dodatkowo Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, o którym mowa powyżej, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji: 1) w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp), 2) dotyczącego podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej (tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (określonych w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia): a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór Wykazu usług stanowi Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). UWAGA – osoby wskazane przez Wykonawcę w złożonym wraz z ofertą Oświadczeniu dotyczącym osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do pełnienia funkcji: kierownika prac oraz/lub inspektora wewnętrznej kontroli jakości, posiadające uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie podlegające punktacji, muszą zostać następnie wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób (Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), składanym w późniejszym etapie postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie); 3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Z przedmiotowego zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców odrębnie składa oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 niniejszej Sekcji, tj. Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) – Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 2) osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (tzw. osób funkcyjnych), o ile nowe osoby funkcyjne posiadają wymagane wykształcenie i/lub uprawnienia oraz posiadają uprawnienia i/lub kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie nie gorszym, niż osoby wskazane przez Wykonawcę na etapie oceny ofert i przyznawania punktów w drugim kryterium oceny ofert. 3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ofercie Wykonawcy, nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić w przypadkach określonych w ust. 7, w trybie przewidzianym w ust. 8 – za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy. 7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących osoby/osób realizującej/ych przedmiot umowy, w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby/osób realizującej/ych przedmiot umowy, 2) niewywiązywania się osoby/osób realizującej/ych przedmiot umowy z powierzonych obowiązków wynikających z umowy; 3) jeżeli zmiana osoby/osób realizującej/ych przedmiot umowy stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 8. Wprowadzenie innej osoby realizującej przedmiot umowy w miejsce osoby dotychczas wykonującej czynności wynikające z postanowień umowy, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu oświadczenie, w którym wskazane będzie posiadanie przez proponowaną nową osobę funkcyjną: wykształcenia albo uprawnień, albo kwalifikacji zawodowych (w zależności, której osoby funkcyjnej dotyczy zmiana). Nowa osoba funkcyjna musi posiadać wymagane: wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie w zakresie nie gorszym, niż wykształcenie, uprawienia, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, które było/y punktowane przez Zamawiającego na etapie oceny oferty Wykonawcy. Osoba niespełniająca powyższych wymagań Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikła z konieczności wprowadzenia w miejsce dotychczasowej osoby funkcyjnej nowej osoby spełniającej wymagane przez Zamawiającego warunki, powodująca niewykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i skutkować naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej. 9. Brak akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie. 10. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) – zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt 1-2. 12. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH