Ogłoszenie nr 558552-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych: Zakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Danych Osobowych, krajowy numer identyfikacyjny 13049097000000, ul. Stawki  2 , 00-193  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 531 03 00, , e-mail przetargi@uodo.gov.pl, , , faks 22 531 03 01.
Adres strony internetowej (URL): www.uodo.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.uodo.gov.pl/pl/p/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty do oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), posłańca lub osobiście.
Adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, pokój 1117

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
Numer referencyjny: DA.201.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, stworzenie i wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) Systemu informatycznego do zarządzania, przetwarzania i gromadzenia danych powstających w toku realizacji zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zadaniem Systemu jest usprawnienie i skrócenie realizacji zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem oferty może zapoznać się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z infrastrukturą informatyczną dla zainteresowanych Wykonawców po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres e-mail: przetargi@uodo.gov.pl, do dnia 15 lipca 2020 roku do godz. 15:00. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zapoznaniu się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Spotkanie odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, którego termin zostanie przesłany informacją zwrotną na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie. Zapoznanie z infrastrukturą informatyczną będzie się odbywać w obecności pracowników Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości, dokument potwierdzający, że ich współpraca z Wykonawcą nakłada na nich obowiązek przestrzegania zapisów umowy o zachowaniu poufności, której treść zawarta jest w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz, że jest upoważniony z jego ramienia do wzięcia udziału w spotkaniu. Przed zapoznaniem się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu umowę o zachowaniu poufności i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, podpisaną przez upoważnione osoby – wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia, wsparcie techniczne przez okres minimum 12 miesięcy od momentu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Systemu. W ramach wynagrodzenia, podczas realizacji wsparcia technicznego Systemu – na pisemny wniosek jednej ze stron potwierdzony przez drugą stronę – możliwe będzie wprowadzanie modyfikacji w architekturze baz danych, oprogramowaniu i konfiguracji Systemu. Modyfikacje te mogą wynikać z konieczności zapewnienia działania, poprawy wydajności, usunięcia błędów, dostosowania wymagań dla Systemu. Zakres wsparcia technicznego obejmie funkcjonowanie Systemu, jak również zagadnienia dotyczące środowisk: systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego dostarczonego w ramach przyszłej Umowy. Szczegółowy zakres wsparcia technicznego określa Załącznik nr 8 do SIWZ, tj. Istotne postanowienia Umowy. Termin wykonania zamówienia – do dnia 21 grudnia 2020 roku, zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonania co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu, stworzeniu, wdrożeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, to jest osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: 1) Kierownik Projektu:  - posiada wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub zarządzania,  - posiada certyfikat zawodowy z zakresu zarządzania projektami, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów (Prince2 Foundation lub PMP lub równoważny), Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie dokument potwierdzający nabycie podobnej wiedzy jak certyfikaty wskazane w odniesieniu do poszczególnych ról w procesie zakładającym formalną metodę weryfikacji wiedzy osoby legitymującej się dokumentem (np. egzamin weryfikujący wiedzę).  - w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert brał udział jako kierownik projektu (zastępca kierownika projektu) w co najmniej jednym projekcie informatycznym, w którego zakres wchodziło zaprojektowanie systemu informatycznego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Zespół Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia – minimum 5 (pięć) osób pełniących poniższe funkcje: a) Analityk:  - w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert brał udział jako analityk w co najmniej jednym projekcie informatycznym, w którego zakres wchodziło zaprojektowanie systemu informatycznego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),  - w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert brał udział w roli Analityka lub Projektanta systemu w minimum 2 zrealizowanych projektach obejmujących wdrożenie systemu bazodanowego oraz narzędzi do analiz, raportowania i wizualizacji wykorzystujących przeglądarki internetowe o wartości usługi na kwotę minimum 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy projekt,  - posiada kwalifikacje, potwierdzone zastosowaniem w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie w zakresie: modelowania danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) oraz modelowania przepływu danych pomiędzy systemami, oraz projektowania modelu funkcjonalnego systemu – podział systemu na moduły funkcjonalne, na podstawie specyfikacji wymagań, definicji architektury i projektu technicznego, zgodnie z przyjętymi normami i technologiami, opracowania dokumentacji technicznej systemu. b) Architekt/Projektant baz danych:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów bazodanowych,  - posiada certyfikat: Oracle Certified Professional Developer dla Java EE, lub Microsoft Certified Professional Developer dla .NET Framework, lub równoważny (patrz Przypis 2),  - potwierdzony udział w roli projektanta/architekta baz danych w minimum 2 zrealizowanych projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu bazodanowego na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każdy projekt. c) Programista baz danych:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania lub tworzenia systemów bazodanowych,  - posiada certyfikat: Oracle Certified Java Programmer lub Microsoft Certified Technology Specialist dla .NET Framework, lub równoważny (patrz Przypis 2),  - potwierdzony udział w roli programisty baz danych w minimum 2 zrealizowanych projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu bazodanowego opartego o bazy danych Oracle na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każdy projekt. d) Programista interfejsów wymiany danych:  - posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji programisty interfejsów wymiany danych i metadanych,  - potwierdzony udział w roli osoby odpowiedzialnej za projektowanie i budowę interfejsów wymiany danych i metadanych z innymi systemami w minimum 1 projekcie informatycznym o wartości zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),  - znajomość języka XML, standardów bezpieczeństwa wymiany danych z wykorzystaniem języka XML w tym zagadnień związanych z szyfrowaniem danych potwierdzone zastosowaniem w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie. e) Programista interfejsów użytkownika:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji programisty interfejsów użytkownika,  - potwierdzony udział w roli osoby odpowiedzialnej za projektowanie i budowę interfejsów użytkownika z innymi systemami w minimum 1 projekcie informatycznym o wartości zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),  - potwierdzony udział w roli programisty interfejsów użytkownika w minimum 1 projekcie polegającym na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu bazodanowego opartego o bazy danych Oracle. f) Specjalista ds. zapewnienia jakości / testowania systemu:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania oprogramowania poszczególnych komponentów systemu bazodanowego,  - potwierdzony udział w roli Specjalisty ds. zapewnienia jakości / testowania systemu w minimum 2 projektach informatycznych opartych o systemy bazodanowe o wartości zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każdy projekt,  - potwierdzone zastosowaniem w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie kwalifikacje w zakresie:  - przygotowania specyfikacji testów, scenariuszy i danych testowych,  - testowania komponentów systemu zgodnie ze specyfikacją i scenariuszami testów,  - dokumentowania wyników testów,  - metodologii testowania w tym zagadnień dotyczących automatyzacji testów,  - znajomości relacyjnych baz danych i języka SQL,  - znajomości notacji UML w wersji 2.0 lub wyższej,  - znajomości zasad testowania oprogramowania potwierdzoną certyfikatem ISTQB na poziomie Foundation lub równoważnym (patrz Przypis 2). Przypis 1 – Przyjęte okresy doświadczenia zawodowego dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze strony Wykonawcy, wynikają ze specyfiki rozwiązań informatycznych i zarządczych związanych z szybkim rozwojem tych dziedzin oraz zmiennością stosowanych rozwiązań. Powinny być liczone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako udział w każdym z wymaganych okresów w co najmniej jednym projekcie w charakterze osoby realizującej wskazany zakres działań. Przypis 2 - Zamawiający dopuszcza wykazanie posiadania innych certyfikatów niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazwy instytucji certyfikującej oraz nazwy certyfikatu wg wzoru z Załącznika nr 7 do SIWZ – „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”. Zamawiający uzna za równorzędne certyfikaty, które: a) potwierdzają posiadanie co najmniej tej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego; b) zostały wydane przez instytucję certyfikacyjną niezależną od dostawców usług integracyjnych i aplikacyjnych istniejącą na rynku międzynarodowym co najmniej 3 lata, która wydała co najmniej 500 certyfikatów we wskazanym zakresie. Zamawiający zastrzega, że w ramach projektu nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Projektu z innymi funkcjami określonymi dla osób należących do zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia maksymalnie dwóch funkcji przez jedną osobę w ramach zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przez wartość Systemu informatycznego zamawiający rozumie sumę brutto (z VAT) wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaprojektowaniem dedykowanego systemu informatycznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów jeżeli wskaże Zamawiającemu adres internetowy gdzie może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres wsparcia technicznego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Ogłoszenie nr 558552-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych: Zakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Danych Osobowych, krajowy numer identyfikacyjny 13049097000000, ul. Stawki  2 , 00-193  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 531 03 00, , e-mail przetargi@uodo.gov.pl, , , faks 22 531 03 01.
Adres strony internetowej (URL): www.uodo.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.uodo.gov.pl/pl/p/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty do oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), posłańca lub osobiście.
Adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, pokój 1117

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
Numer referencyjny: DA.201.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, stworzenie i wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) Systemu informatycznego do zarządzania, przetwarzania i gromadzenia danych powstających w toku realizacji zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zadaniem Systemu jest usprawnienie i skrócenie realizacji zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem oferty może zapoznać się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z infrastrukturą informatyczną dla zainteresowanych Wykonawców po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres e-mail: przetargi@uodo.gov.pl, do dnia 15 lipca 2020 roku do godz. 15:00. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zapoznaniu się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Spotkanie odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, którego termin zostanie przesłany informacją zwrotną na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie. Zapoznanie z infrastrukturą informatyczną będzie się odbywać w obecności pracowników Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości, dokument potwierdzający, że ich współpraca z Wykonawcą nakłada na nich obowiązek przestrzegania zapisów umowy o zachowaniu poufności, której treść zawarta jest w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz, że jest upoważniony z jego ramienia do wzięcia udziału w spotkaniu. Przed zapoznaniem się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu umowę o zachowaniu poufności i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, podpisaną przez upoważnione osoby – wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia, wsparcie techniczne przez okres minimum 12 miesięcy od momentu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Systemu. W ramach wynagrodzenia, podczas realizacji wsparcia technicznego Systemu – na pisemny wniosek jednej ze stron potwierdzony przez drugą stronę – możliwe będzie wprowadzanie modyfikacji w architekturze baz danych, oprogramowaniu i konfiguracji Systemu. Modyfikacje te mogą wynikać z konieczności zapewnienia działania, poprawy wydajności, usunięcia błędów, dostosowania wymagań dla Systemu. Zakres wsparcia technicznego obejmie funkcjonowanie Systemu, jak również zagadnienia dotyczące środowisk: systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego dostarczonego w ramach przyszłej Umowy. Szczegółowy zakres wsparcia technicznego określa Załącznik nr 8 do SIWZ, tj. Istotne postanowienia Umowy. Termin wykonania zamówienia – do dnia 21 grudnia 2020 roku, zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonania co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu, stworzeniu, wdrożeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, to jest osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: 1) Kierownik Projektu:  - posiada wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub zarządzania,  - posiada certyfikat zawodowy z zakresu zarządzania projektami, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów (Prince2 Foundation lub PMP lub równoważny), Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie dokument potwierdzający nabycie podobnej wiedzy jak certyfikaty wskazane w odniesieniu do poszczególnych ról w procesie zakładającym formalną metodę weryfikacji wiedzy osoby legitymującej się dokumentem (np. egzamin weryfikujący wiedzę).  - w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert brał udział jako kierownik projektu (zastępca kierownika projektu) w co najmniej jednym projekcie informatycznym, w którego zakres wchodziło zaprojektowanie systemu informatycznego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Zespół Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia – minimum 5 (pięć) osób pełniących poniższe funkcje: a) Analityk:  - w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert brał udział jako analityk w co najmniej jednym projekcie informatycznym, w którego zakres wchodziło zaprojektowanie systemu informatycznego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),  - w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert brał udział w roli Analityka lub Projektanta systemu w minimum 2 zrealizowanych projektach obejmujących wdrożenie systemu bazodanowego oraz narzędzi do analiz, raportowania i wizualizacji wykorzystujących przeglądarki internetowe o wartości usługi na kwotę minimum 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy projekt,  - posiada kwalifikacje, potwierdzone zastosowaniem w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie w zakresie: modelowania danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) oraz modelowania przepływu danych pomiędzy systemami, oraz projektowania modelu funkcjonalnego systemu – podział systemu na moduły funkcjonalne, na podstawie specyfikacji wymagań, definicji architektury i projektu technicznego, zgodnie z przyjętymi normami i technologiami, opracowania dokumentacji technicznej systemu. b) Architekt/Projektant baz danych:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów bazodanowych,  - posiada certyfikat: Oracle Certified Professional Developer dla Java EE, lub Microsoft Certified Professional Developer dla .NET Framework, lub równoważny (patrz Przypis 2),  - potwierdzony udział w roli projektanta/architekta baz danych w minimum 2 zrealizowanych projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu bazodanowego na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każdy projekt. c) Programista baz danych:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania lub tworzenia systemów bazodanowych,  - posiada certyfikat: Oracle Certified Java Programmer lub Microsoft Certified Technology Specialist dla .NET Framework, lub równoważny (patrz Przypis 2),  - potwierdzony udział w roli programisty baz danych w minimum 2 zrealizowanych projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu bazodanowego opartego o bazy danych Oracle na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każdy projekt. d) Programista interfejsów wymiany danych:  - posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji programisty interfejsów wymiany danych i metadanych,  - potwierdzony udział w roli osoby odpowiedzialnej za projektowanie i budowę interfejsów wymiany danych i metadanych z innymi systemami w minimum 1 projekcie informatycznym o wartości zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),  - znajomość języka XML, standardów bezpieczeństwa wymiany danych z wykorzystaniem języka XML w tym zagadnień związanych z szyfrowaniem danych potwierdzone zastosowaniem w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie. e) Programista interfejsów użytkownika:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji programisty interfejsów użytkownika,  - potwierdzony udział w roli osoby odpowiedzialnej za projektowanie i budowę interfejsów użytkownika z innymi systemami w minimum 1 projekcie informatycznym o wartości zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),  - potwierdzony udział w roli programisty interfejsów użytkownika w minimum 1 projekcie polegającym na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu bazodanowego opartego o bazy danych Oracle. f) Specjalista ds. zapewnienia jakości / testowania systemu:  - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania oprogramowania poszczególnych komponentów systemu bazodanowego,  - potwierdzony udział w roli Specjalisty ds. zapewnienia jakości / testowania systemu w minimum 2 projektach informatycznych opartych o systemy bazodanowe o wartości zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każdy projekt,  - potwierdzone zastosowaniem w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie kwalifikacje w zakresie:  - przygotowania specyfikacji testów, scenariuszy i danych testowych,  - testowania komponentów systemu zgodnie ze specyfikacją i scenariuszami testów,  - dokumentowania wyników testów,  - metodologii testowania w tym zagadnień dotyczących automatyzacji testów,  - znajomości relacyjnych baz danych i języka SQL,  - znajomości notacji UML w wersji 2.0 lub wyższej,  - znajomości zasad testowania oprogramowania potwierdzoną certyfikatem ISTQB na poziomie Foundation lub równoważnym (patrz Przypis 2). Przypis 1 – Przyjęte okresy doświadczenia zawodowego dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze strony Wykonawcy, wynikają ze specyfiki rozwiązań informatycznych i zarządczych związanych z szybkim rozwojem tych dziedzin oraz zmiennością stosowanych rozwiązań. Powinny być liczone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako udział w każdym z wymaganych okresów w co najmniej jednym projekcie w charakterze osoby realizującej wskazany zakres działań. Przypis 2 - Zamawiający dopuszcza wykazanie posiadania innych certyfikatów niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazwy instytucji certyfikującej oraz nazwy certyfikatu wg wzoru z Załącznika nr 7 do SIWZ – „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”. Zamawiający uzna za równorzędne certyfikaty, które: a) potwierdzają posiadanie co najmniej tej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego; b) zostały wydane przez instytucję certyfikacyjną niezależną od dostawców usług integracyjnych i aplikacyjnych istniejącą na rynku międzynarodowym co najmniej 3 lata, która wydała co najmniej 500 certyfikatów we wskazanym zakresie. Zamawiający zastrzega, że w ramach projektu nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Projektu z innymi funkcjami określonymi dla osób należących do zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia maksymalnie dwóch funkcji przez jedną osobę w ramach zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przez wartość Systemu informatycznego zamawiający rozumie sumę brutto (z VAT) wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaprojektowaniem dedykowanego systemu informatycznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów jeżeli wskaże Zamawiającemu adres internetowy gdzie może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres wsparcia technicznego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH