Ogłoszenie nr 555946-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Usługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, krajowy numer identyfikacyjny 01095603800000, ul. Stanisława Kostki Potockiego  10/16 , 02-958  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225442700, , e-mail zamowienia@muzeum-wilanow.pl, , faks +48228423116.
Adres strony internetowej (URL): www.wilanow-palac.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wilanow-palac.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej
Adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 02-958 Warszawa Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.
Numer referencyjny: KF.AZ.2401.10.AZ.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na budowie dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancją jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3) W związku z tym, że Wykonawca będzie prowadził prace w zespole (przy udziale ewentualnych podwykonawców) istotnym czynnikiem sukcesu (tj. wykonania przedmiotu zamówienia w terminie) jest organizacja prac zespołu wskazanego do realizacji zamówienia. Zamawiający będzie promował zasady współpracy maksymalizujące prawdopodobieństwo należytego wykonania zamówienia. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązanych przedłożyć opis „Organizacji zespołu” zgodnie z załącznikiem nr A do Formularza oferty, przedstawiający oferowany sposób realizacji zamówienia, zawierający w szczególności: a) zaproponowany skład zespołu projektowego w podziale na personel kluczowy o którym mowa z Rozdziale VI, ust. 1, pkt. 1.2., ppkt. 3), lit. b) niniejszego SIWZ i uzupełniający czyli zespół uzupełniony o personel zgodnie z organizacją i potrzebami Wykonawcy celem należytego wykonania zamówienia, b) zakres czynności i odpowiedzialności przypisanych poszczególnym osobom (schemat organizacyjny prac projektowych), c) zasady zapewnienia niezmienności personelu i zastępowalności kluczowego personelu dla zapewnienia ciągłości prac, d) zasady zapewnienia jakości w procesie projektowania i uzgodnień (koordynacja prac, weryfikacja), e) sposoby możliwości monitorowania postępu i jakości prac przez zamawiającego. 4) Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie opisu o którym mowa w pkt. 3) powyżej tj. „Organizacji zespołu” skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy PZP. 5) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72413000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79342200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-08-17   lub zakończenia: 2021-07-05
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-17 2021-07-05

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: • dwie usługi (umowy) polegające na zaprojektowaniu i budowie responsywnej strony internetowej z wykorzystaniem podejścia projektowego zorientowanego na użytkownika (User-centered Design), przy przeprowadzeniu badań jakościowych z udziałem użytkowników, • dwie usługi (umowy) polegające na zaprojektowaniu identyfikacji wizualnej, w tym logo z księgą znaku. b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje osoby posiadające następujące kompetencje zawodowe i doświadczenie: L.p. Nazwa stanowiska / roli pełnionej w zespole Kompetencje i doświadczenie zawodowe 1 UX (User Experience) Designer 1. W ciągu ostatnich trzech lat realizacja co najmniej dwóch projektów, których przedmiotem było wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę specjalisty/specjalistki ds. UX. 2. W ciągu ostatnich trzech lat realizacja badań użyteczności w roli moderatora/moderatorki w co najmniej dwóch projektach IT. 3. Umiejętność i doświadczenie w: a) stosowaniu w codziennej pracy narzędzi do tworzenia diagramów, prowadzenia i analizy testów z użytkownikami, tworzenia interaktywnych prototypów low-fidelity i high-fidelity, b) tworzeniu planu badawczego i scenariusza zadaniowych testów użyteczności, rekrutowaniu respondentów, odpowiadających profilowi użytkowników końcowych, do badań UX, wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań z użytkownikami oraz przekuwaniu ich na praktyczne rekomendacje niezbędne do dalszego rozwoju produktu/usługi w procesie jego/jej wytwarzania. 4. Doświadczenie w projektowaniu produktów/usług cyfrowych zgodnie z: a) wytycznymi WCAG 2.1 (w szczególności wytycznymi związanymi z prezentacją, możliwością rozróżnienia i percepcją treści), b) techniką RWD, c) podejściem Atomic Design. 5. Umiejętność pracy zespołowej, warsztatowej, iteracyjnej. 2 UI (User Interface) Designer 1. W ciągu ostatnich trzech lat realizacja co najmniej dwóch projektów, których przedmiotem było wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę specjalisty/specjalistki ds. UI 2. W ciągu ostatnich trzech lat realizacja co najmniej dwóch projektów identyfikacji wizualnej, w tym logo z księgą znaku i/lub zestawu ikon. 3. Umiejętność stosowania w codziennej pracy narzędzi do przygotowywania i obróbki grafiki wektorowej i rastrowej. 4. Doświadczenie w projektowaniu komponentów interfejsu użytkownika zgodnie z: a) wytycznymi WCAG 2.1 (w szczególności wytycznymi związanymi z prezentacją, możliwością rozróżnienia i percepcją treści), b) techniką RWD, c) podejściem Atomic Design, d) co najmniej podstawową znajomością HTML5 i CSS3. 5. Umiejętność pracy zespołowej, warsztatowej, iteracyjnej. 3 Frontend Developer 1. W ciągu ostatnich trzech lat realizacja co najmniej dwóch projektów dotyczącego części front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 2. Umiejętność i doświadczenie w: a) stosowaniu w codziennej pracy JavaScript, co najmniej jednego z 5 najpopularniejszych w 2020 r. frameworków JavaScript, HTML5, CSS3, b) tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji funkcjonalno-technicznej. 3. Doświadczenie w programowaniu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1, podejściem Atomic Design. 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji. 5. Umiejętność pracy zespołowej, warsztatowej, iteracyjnej. 4 Backend Developer 1. W ciągu ostatnich trzech lat realizacja co najmniej dwóch projektów dotyczącego części back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 2. Umiejętność i doświadczenie w: a) korzystaniu z najpopularniejszych współcześnie baz danych, b) posługiwaniu się conajmniej jednym z popularnie wykorzystywanych po stronie serwera językiem programowania i frameworku do niego. 3. Wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa i umiejętność jej zastosowania w praktyce. 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji. 5. Umiejętność pracy zespołowej, warsztatowej, iteracyjnej. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę nie więcej niż dwóch ról wskazanych powyżej. Minimalny skład zespołu powinien wynosić co najmniej 2 osoby. Doświadczenie zawodowe, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP; z zastrzeżeniem punktu 4 Rozdziału VII SIWZ. 2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP – stanowiące załącznik nr 3c do SIWZ 2.4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.3., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP, tj. informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII. 2.1, przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę, lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach, o których mowa w pkt. 1). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio: kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII. 2.1, przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę, lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach, o których mowa w pkt. 1). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio: kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII. 2.1, przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę, lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach, o których mowa w pkt. 1). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio: kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 3.1. Wykazu wykonanych usług (umów) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy: w tym okresie – wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – o treści określonej w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści określonej w Załączniku nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, opis „Organizacji zespołu”, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Formularza oferty, opis „Doświadczenia osób”, którego wzór stanowi Załącznik nr B do Formularza oferty 3). Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo obejmujące podpisanie oferty, w tym poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem. Oryginał pisemnego zobowiązania, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów – zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin gwarancji20,00
Doświadczenie osób20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy mogą być dokonywany wyłącznie w formie pisemnej za zgodą Stron. Zakazane jest dokonywanie zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy PZP (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) lub zmiana nie jest zmianą istotną w myśl przepisu art. 144 ust. 1e powołanej ustawy PZP. 2. Muzeum przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany terminów wykonania danych części realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w realizacji Przedmiotu umowy; W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt a) termin wykonania poszczególnych kamieni milowych opisanych w OPZ może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do ich wykonania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, z powodu których termin ulega zmianie. 2) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Ofercie, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy. Zmiany, o których mowa w pkt. 2), mogą stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania poszczególnych kamieni milowych lub zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3) rezygnacja przez Muzeum z realizacji części Przedmiotu umowy, W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Muzeum zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 4) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany innych postanowień Umowy lub jako zmiana samoistna, 5) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie lub Termin realizacji Umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Umowy w zakresie zgodnym z SIWZ, 6) Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy). W przypadku zaistnienia jednej lub kilku okoliczności opisanych w pkt. 1)-6), Wykonawca przedstawi Muzeum stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron, Wynagrodzenie lub Termin realizacji Umowy. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany Muzeum na taką zmianę nie wyrazi zgody. 3. Z tytułu zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub skrócenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania wypłaty utraconych korzyści, w tym wynagrodzenia za okresy, o które Umowa uległa skróceniu lub zakresy przedmiotowe, które zostały wyłączone z zakresu Umowy. 4. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Muzeum może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Muzeum, jak i przez Wykonawcę. 5. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie Przedmiotu umowy zawarte w SIWZ. 6. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej 7. Wszelkie zmiany Umowy, o których mowa powyżej, będą wymagały zawarcia aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH