Ogłoszenie nr 510123931-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: Usługi wsparcia technicznego dla użytkowanej przez Zamawiającego platformy usług elektronicznych eRolnik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545114-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 367849538, ul. Karolkowa  30, 01-207  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 376-73-61, e-mail zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.kowr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Agencja wykonawcza
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wsparcia technicznego dla użytkowanej przez Zamawiającego platformy usług elektronicznych eRolnik
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
219/2020/C
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego dla użytkowanej przez Zamawiającego platformy usług elektronicznych eRolnik, której specyfikacja określona została w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w celu zapewnienia poprawnego i nieprzerwanego (stabilnego) działania Platformy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług serwisowych: 1) usuwania zgłoszonych awarii i błędów Platformy; 2) dostosowywania Platformy do nowych wersji oprogramowania narzędziowego oraz sprzętu komputerowego, wprowadzania zmian funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w Platformie (dalej jako „Modyfikacje”) w ramach łącznego limitu dla wszystkich zmian nie większego niż 300 roboczodni. Zamawiający nie jest zobowiązany do obligatoryjnego wykorzystania powyższych roboczodni wsparcia. Jeden roboczodzień wsparcia specjalisty Wykonawcy, liczony jest jako rzeczywista praca specjalisty Wykonawcy przez 8 godzin (bez czasu dojazdów) lub praca zdalna ww. specjalisty przez 8 godzin. 3) instalowania, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego o konieczności instalacji, poprawek dotyczących platformy programistycznej jHipster zapewniających bezpieczeństwo jej użytkowania, w szczególności uzupełniających luki, które mogą powstać podczas rekonfiguracji oprogramowania związanej z instalacją Modyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 532890
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Red Ocean Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Kod pocztowy: 00-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 461250
Oferta z najniższą ceną/kosztem 461250
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 590400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.