Ogłoszenie nr 510123486-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: DOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, PRZEWOŹNYCH I ZESTAWÓW DO PROGRAMOWANIA - SPRAWA NR 35/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548531-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Administratorem danych osobowych uczestników postępowania przetargowego jest 13 WOG.

I. 1) NAZWA I ADRES:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (url): www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, PRZEWOŹNYCH I ZESTAWÓW DO PROGRAMOWANIA - SPRAWA NR 35/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
35/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa radiotelefonów przenośnych, przewoźnych i zestawów do programowania, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami wyszczególnionymi i w ilościach w asortymencie następująco: 1 Radiotelefon przenośny - 103 szt.; 2 Zestaw do programowania radiotelefonów przenośnych - 3 szt.; 3 Radiotelefon przewoźny - 4 szt. Miejsce dostawy: magazyn służby sprzętu łączności i informatyki znajdujący się przy ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; 2. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w III kwartale 2019, z tymże baterie do radiotelefonów winny być wyprodukowane w 2020 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 3. Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia. 4. Dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. 5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami/parametrami określonymi przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy. 7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia. 8. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32236000-6

Dodatkowe kody CPV: 48422000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: DOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, PRZEWOŹNYCH I ZESTAWÓW DO PROGRAMOWANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167392.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COVERTECH Sp. z o.o.
Email wykonawcy: covertech@covertech.pl
Adres pocztowy: ul. Trakt Lubelski 275T/10
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205892.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205892.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268909.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.