Ogłoszenie nr 510123075-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu świebodzińskiego – Zadanie II i III: miasto Świebodzin, część Gminy Świebodzin, część Gminy Szczaniec, Gmina Skąpe, Gmina Lubrza i Gmina Łagów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547864-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 97077011000000, ul. ul. Kolejowa  2, 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 755 307, e-mail b.nowakowski@powiat.swiebodzin.pl, faks 684 755 305.
Adres strony internetowej (url): www.swiebodzin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu świebodzińskiego – Zadanie II i III: miasto Świebodzin, część Gminy Świebodzin, część Gminy Szczaniec, Gmina Skąpe, Gmina Lubrza i Gmina Łagów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PEZ.272.1.7.2020.BN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu świebodzińskiego jako realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla miasta Świebodzina i części gminy Świebodzin, części gminy Szczaniec, gminy Skąpe, gminy Lubrza i gminy Łagów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71355000-1

Dodatkowe kody CPV: 72320000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 142029.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Geokart - International Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Wita Stwosza 44
Kod pocztowy: 35-113
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 188190.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188190.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 266149.86
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.