Ogłoszenie nr 559856-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii: Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 13 pakietów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii, krajowy numer identyfikacyjny 13010000000000, ul. pl. Uniwersytecki  1 , 50-137  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3436847, 3759404, e-mail alekw@ift.uni.wroc.pl, faks 713 443 421.
Adres strony internetowej (URL): bip.uni.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: bip.uni.wroc.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.uni.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.uni.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii pl. M. Borna 9 pok. 101, 50-204 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 13 pakietów
Numer referencyjny: WFA.2710.3.2020.JK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 13 pakietów. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. Pakiet 1 – Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych (20 szt.) tj. 1. Zestaw Komputerowy (Jednostka Centralna + Klawiatura + Mysz) (20 szt.); 2. Monitor (20 szt.); 3. Dysk SSD (20 szt.). Pakiet 2 - Dostawa laptopów, podzespołów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego tj. 1. Podzespoły komputerowe; 2. Notebook 17” (1 szt.); 3. Notebook (5 szt.); 4. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.). Pakiet 3 - Dostawa notebooków i akcesoriów komputerowych (3 szt.). Pakiet 4 - Dostawa notebooka i akcesoriów komputerowych (1 szt.). Pakiet 5 – Dostawa zestawów komputerowych (2 szt.). Pakiet 6 - Dostawa urządzeń peryferyjnych, akcesoriów i części komputerowych tj. 1. Monitor LED (2 szt.); 2. Zasilacz komputerowy ATX (6 szt.); 3. Dysk wewnętrzny HDD 2TB (4 szt.); 4. Dysk wewnętrzny HDD 4TB (4 szt.); 5. Dysk zewnętrzny HDD 2TB, USB 3.0 (2 szt.); 6. Nagrywarka DVD zewnętrzna, USB (1 szt.); 7. Bezprzewodowy zestaw: klawiatura i mysz (1 szt.); 8. Przełącznik sieciowy (2 szt.); 9. Splitter rozdzielacz DVI (na 2 x DVI) (2 szt.); 10. Listwa zasilająca (5m, 5 gniazd) (5 szt.); 11. UPS (1 szt.); 12. Zewnętrzny dysk SSD, 256 GB, USB 3.2 (2 szt.); 13. Pamięć flash, 64 BG, USB 3.1 (1 szt.). Pakiet 7 – Dostawa drukarki laserowej i monitora tj. 1. Drukarka laserowa (1 szt.); 2. Monitor LED (1 szt.). Pakiet 8 – Dostawa laptopów, drukarek laserowych wraz z zapasowymi tonerami tj. 1. Laptop (3 szt.); 2. Drukarka laserowa z zapasowymi tonerami (2 szt.). Pakiet 9 – Dostawa notebooka, urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów i części komputerowych tj. 1. Płyta główna (1 szt.); 2. Procesor (1 szt.); 3. Pamięć RAM (1 szt.); 4. Chłodzenie procesora (1 szt.); 5. Zasilacz komputerowy ATX (1 szt.); 6. Karta graficzna (1 szt.); 7. Monitor (2 szt.); 8. Dysk wewnętrzny HDD 2TB (1 szt.); 9. Dysk wewnętrzny SSD 1TB (1 szt.); 10. Klawiatura (1 szt.); 11. Mysz komputerowa (1 szt.); 12. Kabel DisplayPort (2 szt.); 13. Obudowa do komputera (1 szt.); 14. Zasilacz awaryjny (UPS) (1 szt.); 15. Notebook przeznaczony do specjalistycznych aplikacji naukowych oraz prezentacji uruchamianych pod kontrolą systemu MacOS (1 szt.). Pakiet 10 – Dostawa zestawu komputerowego (1 szt.) tj. 1. Jednostka centralna (1 szt.); 2. Monitor (1 szt.); 3. Myszka komputerowa (1 szt.); 4. Klawiatura (1 szt.). Pakiet 11 – Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów i części komputerowych tj. 1. Płyta główna (1 szt.); 2. Procesor (1 szt.); 3. Pamięć RAM (1 szt.); 4. Wentylator (1 szt.); 5. Zasilacz komputerowy ATX (1 szt.); 6. Karta graficzna (1 szt.); 7. Monitor (1 szt.); 8. Dysk wewnętrzny HDD 2TB (2 szt.); 9. Dysk wewnętrzny SSD 1TB (1 szt.); 10. Dysk zewnętrzny HDD 2TB (3 szt.); 11. Bezprzewodowa klawiatura (1 szt.); 12. Bezprzewodowa mysz (1 szt.); 13. Nagrywarka DVD zewnętrzna USB (1 szt.); 14. Kabel DisplayPort (1 szt.); 15. Obudowa do komputera (1 szt.). Pakiet 12 – Dostawa laptopa wraz z akcesoriami komputerowymi (1 szt.). Pakiet 13 - Dostawa notebooka i zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. 1. Zestaw komputerowy (2 szt.); 2. Monitor 27” (2 szt.); 3. Notebook (1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 5.1 – 5.13 do SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – pakiety od 1 do 13 (specyfikacja techniczna)”. 1.2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213000-5
30231300-0
30237200-1
30213100-6
30232110-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną należycie wykonaną dostawę (wykonaną w ramach jednej umowy) sprzętu komputerowego o wartości dostawy nie mniejszej niż dla: Pakietu nr 1 – 54 000,00 zł brutto, Pakietu nr 2 – 15 000,00 zł brutto, Pakietu nr 3 – 7 800,00 zł brutto, Pakietu nr 4 – 3 500,00 zł brutto, Pakietu nr 5 – 3 100,00 zł brutto, Pakietu nr 6 – 5 400,00 zł brutto, Pakietu nr 7 – 600,00 zł brutto Pakietu nr 8 – 8 000,00 zł brutto Pakietu nr 9 – 25 800,00 zł brutto Pakietu nr 10 – 7 000,00 zł brutto Pakietu nr 11 – 5 100,00 zł brutto Pakietu nr 12 – 3 600,00 zł brutto Pakietu nr 13 – 7 200,00 zł brutto Jeśli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jeden pakiet, to w celu wykazania spełnienia powyższego warunku powinien wykazać się wykonaniem dostawy o łącznej wartości spełniającej wymagania dla danego pakietu lub dostawy spełniającej wymagania odpowiednio dla wybranych pakietów. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI w pkt 3 ppkt 3 niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.1 o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Pzp - wykazujących brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.1 ppkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. W zakresie wymaganych dokumentów, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 3 - Oświadczenie na podst. art. 25a ust. 1 Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz Oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Kalkulacja cenowa – załącznik nr 7 do SIWZ; 3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie na podst. art. 25a ust. 1 Pzp – dotyczące przesłanek wykluczenia 4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie na podst. art. 25a ust. 1 Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 5) Wypełniony i podpisany załącznik nr 5.1 – 5.13 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna odpowiednio dla Pakietu od nr 1 do nr 4; 6) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 8 do SWIZ Wykaz dostaw. 7) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz określa warunki tych zmian: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i modelu dostarczanego Sprzętu na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany Sprzęt będzie takiej samej lub lepszej jakości i wydajności oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 1 – Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych (20 szt.) tj. 1. Zestaw Komputerowy (Jednostka Centralna + Klawiatura + Mysz) (20 szt.); 2. Monitor (20 szt.); 3. Dysk SSD (20 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa laptopów, podzespołów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2 - Dostawa laptopów, podzespołów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego tj. 1. Podzespoły komputerowe; 2. Notebook 17” (1 szt.); 3. Notebook (5 szt.); 4. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30237000-9, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa notebooków i akcesoriów komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 3 - Dostawa notebooków i akcesoriów komputerowych (3 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa notebooka i akcesoriów komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 4 - Dostawa notebooka i akcesoriów komputerowych (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Dostawa zestawów komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 5 – Dostawa zestawów komputerowych (2 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Dostawa urządzeń peryferyjnych, akcesoriów i części komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 6 - Dostawa urządzeń peryferyjnych, akcesoriów i części komputerowych tj. 1. Monitor LED (2 szt.); 2. Zasilacz komputerowy ATX (6 szt.); 3. Dysk wewnętrzny HDD 2TB (4 szt.); 4. Dysk wewnętrzny HDD 4TB (4 szt.); 5. Dysk zewnętrzny HDD 2TB, USB 3.0 (2 szt.); 6. Nagrywarka DVD zewnętrzna, USB (1 szt.); 7. Bezprzewodowy zestaw: klawiatura i mysz (1 szt.); 8. Przełącznik sieciowy (2 szt.); 9. Splitter rozdzielacz DVI (na 2 x DVI) (2 szt.); 10. Listwa zasilająca (5m, 5 gniazd) (5 szt.); 11. UPS (1 szt.); 12. Zewnętrzny dysk SSD, 256 GB, USB 3.2 (2 szt.); 13. Pamięć flash, 64 BG, USB 3.1 (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Dostawa drukarki laserowej i monitora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 7 – Dostawa drukarki laserowej i monitora tj. 1. Drukarka laserowa (1 szt.); 2. Monitor LED (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232110-8, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Dostawa laptopów, drukarek laserowych wraz z zapasowymi tonerami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 8 – Dostawa laptopów, drukarek laserowych wraz z zapasowymi tonerami tj. 1. Laptop (3 szt.); 2. Drukarka laserowa z zapasowymi tonerami (2 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30237200-1, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Dostawa notebooka, urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów i części komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 9 – Dostawa notebooka, urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów i części komputerowych tj. 1. Płyta główna (1 szt.); 2. Procesor (1 szt.); 3. Pamięć RAM (1 szt.); 4. Chłodzenie procesora (1 szt.); 5. Zasilacz komputerowy ATX (1 szt.); 6. Karta graficzna (1 szt.); 7. Monitor (2 szt.); 8. Dysk wewnętrzny HDD 2TB (1 szt.); 9. Dysk wewnętrzny SSD 1TB (1 szt.); 10. Klawiatura (1 szt.); 11. Mysz komputerowa (1 szt.); 12. Kabel DisplayPort (2 szt.); 13. Obudowa do komputera (1 szt.); 14. Zasilacz awaryjny (UPS) (1 szt.); 15. Notebook przeznaczony do specjalistycznych aplikacji naukowych oraz prezentacji uruchamianych pod kontrolą systemu MacOS (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Dostawa zestawu komputerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 10 – Dostawa zestawu komputerowego (1 szt.) tj. 1. Jednostka centralna (1 szt.); 2. Monitor (1 szt.); 3. Myszka komputerowa (1 szt.); 4. Klawiatura (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów i części komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 11 – Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów i części komputerowych tj. 1. Płyta główna (1 szt.); 2. Procesor (1 szt.); 3. Pamięć RAM (1 szt.); 4. Wentylator (1 szt.); 5. Zasilacz komputerowy ATX (1 szt.); 6. Karta graficzna (1 szt.); 7. Monitor (1 szt.); 8. Dysk wewnętrzny HDD 2TB (2 szt.); 9. Dysk wewnętrzny SSD 1TB (1 szt.); 10. Dysk zewnętrzny HDD 2TB (3 szt.); 11. Bezprzewodowa klawiatura (1 szt.); 12. Bezprzewodowa mysz (1 szt.); 13. Nagrywarka DVD zewnętrzna USB (1 szt.); 14. Kabel DisplayPort (1 szt.); 15. Obudowa do komputera (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Dostawa laptopa wraz z akcesoriami komputerowymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 12 – Dostawa laptopa wraz z akcesoriami komputerowymi (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Dostawa notebooka i zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 13 - Dostawa notebooka i zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. 1. Zestaw komputerowy (2 szt.); 2. Monitor 27” (2 szt.); 3. Notebook (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30213100-6, 30231300-0, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja35,00
Termin wykonania dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: