Ogłoszenie nr 559836-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowy numer identyfikacyjny 12293240000000, ul. ul. Stefana Batorego  5 , 02-591  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 601 47 30, e-mail bzp.wpp@mswia.gov.pl, faks 22 8456751, 6463708.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://mswia.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego
Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-14-DT-PN-SZ/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów oraz ich uruchomienie na potrzeby zasilania węzłów sieci GovNet i modułów wyniesionych SŁR oraz dołączenie ich do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilnia bezprzerwowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 32543000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32541000-7
32550000-3
31430000-9
64214200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 482926,82
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 112
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin wykonania zamówienia określony w sekcji II.8, zgodnie z SIWZ wynosi: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XV SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 umów, których przedmiotem była/jest instalacja urządzeń wchodzących w skład systemu zasilania bezprzerwowego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza wspólne spełnienie warunku w taki sposób, że jeden z Wykonawców wykonał jedną umowę, zaś drugi z nich – drugą umowę. Uwaga:  W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.  W przypadku, gdy umowa obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić tylko wartość brutto instalacji urządzeń wchodzących w skład systemu zasilania bezprzerwowego.  W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje. 2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie brała udział w wykonaniu zamówienia, posiadającą: a) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, b) aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3) w zakresie kwalifikacji zawodowych: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) i posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy lit. a, w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. II. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega na zasadach art. 22a ustawy Pzp: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw stanowi: załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga 1) Dowodami, o których mowa w ust. 1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3) aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa: 1) wydruk (z okresu nie wcześniejszego niż 3 dni poprzedzające dzień składania ofert) wyniku testu Passmark Average CPU Mark ze strony https://www.cpubenchmark.net dla procesora serwera, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.1. SOPZ; 2) wydruk (z okresu nie wcześniejszego niż 3 dni poprzedzające dzień składania ofert) wyniku testu Passmark Average CPU Mark) ze strony https://www.cpubenchmark.net dla procesora stanowiska klienckiego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.2. SOPZ; 3) wydruku (z okresu nie wcześniejszego niż 3 dni poprzedzające dzień składania ofert) wyniku testu Passmark Average CPU Mark ze strony https://www.cpubenchmark.net dla procesora stanowiska mobilnego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.3. SOPZ; 4) wydruk (z okresu nie wcześniejszego niż 3 dni poprzedzające dzień składania ofert) wyniku testu Passmark G3D Mark ze strony https://www.videocardbenchmark.net dla procesora graficznego stanowiska mobilnego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.3. SOPZ; 5) wydruk (z okresu nie wcześniejszego niż 3 dni poprzedzające dzień składania ofert) certyfikatu 80 Plus ze strony http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx dla zasilacza stanowiska klienckiego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.2. SOPZ; 6) deklaracja zgodności CE dla serwera, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.1. SOPZ; 7) deklaracja zgodności CE dla stanowiska klienckiego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.2. SOPZ; 8) deklaracja zgodności CE dla stanowiska mobilnego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 4 pkt 4.3. SOPZ. II. 1.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym w ust. 1. III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania musi bezspornie i jednoznacznie określać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu: 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa: NBP Oddział Okręgowy w Warszawie Numer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000, z adnotacją: „Wadium do przetargu na: Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego - post. nr BZP-WPP-2374-1-14-DT-PN-SZ/2020” 2) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu: 1) Dokument wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 2) W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przeslania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu MSWiA, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty). 3) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale, w jednej z następujących postaci: a) oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) w formie papierowej, b) plik elektroniczny (zalecany format .pdf) obejmujący treść gwarancji i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do wystawienia dokumentu. 5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i muszą być dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy, w poniższym zakresie: 1) zmiana przedmiotu Umowy w sytuacji gdy zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności gdy sprzęt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem Umowy oraz niż określone w SIWZ; 2) zmiany postanowień Umowy związanych z odpowiednią zmianą obowiązujących przepisów prawa w zakresie dostosowującym Umowę do zmienionych przepisów; 3) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić go nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymogi wskazane w SIWZ, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 4) zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przy czym w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego składając wniosek zawierający nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji z udziałem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby zmienianego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie będą miały postanowienia § 8 ust. 4-6 Umowy; 5) inne niż określone w pkt 4 zmiany związane z podwykonawstwem dopuszczalne są na zasadach określonych w § 8; 6) zmiany terminów określonych Umową: a) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania Umowy lub b) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub c) z powodu utrudnień lub przeszkód związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii i wynikającymi z niego ograniczeniami. W takiej sytuacji dopuszczalne jest przesunięcie terminu o stosowny okres czasu uwzględniający czas wstrzymania przez Zamawiającego wykonania Umowy, trwania siły wyższej/przeszkody/utrudnień, o których mowa w pkt a-c. 7) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanych w Załączniku nr 8 do Umowy, na osoby posiadające kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (tzn. osoby te spełniają wymogi określone przez Zamawiającego na potrzeby warunku udziału w postępowaniu). 3. Możliwe są również inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy, w tym zmiany które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert będzie transmitowane na kanale You Tube – Zamówienia Publiczne MSWiA https://www.youtube.com/channel/UCg-kkELT1OnIBe3RxpinvFA Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ze względów bezpieczeństwa brak jest możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH