Ogłoszenie nr 559344-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Najem w okresie 24 miesięcy wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących monochromatycznie i w kolorze, udzielenie licencji na oprogramowanie do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, krajowy numer identyfikacyjny 15524960100000, ul. Al. Jerozolimskie  181 C , 02-222  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4921134, 4921135, e-mail zampubl@urpl.gov.pl, faks 224 921 149.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne oraz https://urpl.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne oraz https://urpl.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://urpl.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem w okresie 24 miesięcy wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących monochromatycznie i w kolorze, udzielenie licencji na oprogramowanie do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmu
Numer referencyjny: BAG-AGZ.26.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Najem, zainstalowanie i uruchomienie w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181C, urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks) w liczbie 40 szt., zwanych łącznie urządzeniami, 16 szt. czytników kart zbliżeniowych HID Prox 125 kHz, zwanych łącznie czytnikami, a także oprogramowania do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), zwanych łącznie oprogramowaniem, wdrożenie oprogramowania w sieci informatycznej zamawiającego oraz zapewnienie/udzielenie licencji do używania oprogramowania w odniesieniu do 16 szt. urządzeń i ich 575 użytkowników. Zbiorcza specyfikacja urządzeń, określająca ich niezbędne/wymagane funkcje i parametry w danej grupie (I-VII) urządzeń, stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. W 16 szt. urządzeń (11 szt. w grupie II oraz 5 szt. w grupie III) wymaga się zainstalowania lub innego zintegrowania z urządzeniem, czytników. Oprogramowanie przeznaczone jest dla ww. 16 szt. urządzeń z czytnikami oraz 575 użytkowników tych urządzeń. Zbiorcza specyfikacja oprogramowania do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), stanowi załącznik nr 1b do SIWZ. Zgodnie z art. 2 pkt 2 PZP, główny przedmiot zamówienia stanowi dostawa, tj. dostarczenie urządzeń, czytników, oprogramowania na podstawie umowy najmu, w której zamawiający jest najemcą, a wykonawca – wynajmującym. Wykonawca wynajmuje zamawiającemu urządzenia, czytniki oraz oprogramowanie, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia urządzeń, czytników lub oprogramowania na własność przez zamawiającego. Dostawą jest także sukcesywne uzupełnianie przez wykonawcę tonerów i tuszów w wynajętych urządzeniach. Szczegółowy opis sposobu i warunków realizacji zamówienia jest sformułowany jako ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) w ramach załącznika nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30232110-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125110-5
50313200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-10-01   lub zakończenia: 2022-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (umowy) wynosi 24 miesiące, licząc od 1 października 2020 r. jako dnia, w którym zamawiający musi mieć pełną możliwość używania wszystkich (40 szt.) urządzeń i oprogramowania, wraz z zapewnieniem uwierzytelniania i autoryzacji za pomocą kart zbliżeniowych HID Prox 125 kHz dla 575 użytkowników 16 szt. urządzeń (11 szt. w grupie II oraz 5 szt. w grupie III) wyposażonych w czytniki. Przewiduje się zakończenie realizacji zamówienia/umowy w dniu 30 września 2022 r. chyba, że wcześniej wartość nominalna należna łącznie do zapłaty wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy osiągnie kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: należyte wykonanie w okresie po 14 lipca 2017 r. co najmniej dwóch dostaw (na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, leasingu, itp.) obejmujących w przedmiocie każdej z ww. dostaw/umów 10 albo większą liczbę wysokonakładowych wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących, wraz z wykonywaniem przez co najmniej 12 miesięcy kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń w całym okresie umowy najmu lub innej formy udostępnienia; realizacja umowy sprzedaży lub dostawy ww. urządzeń musi być związana z ich obsługą serwisową wykonywaną w kompleksowym zakresie przez co najmniej 12 miesięcy od dnia wydania i odbioru zakupionych urządzeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dot. wyłącznie wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualny dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
sporządzony według wzoru załącznika nr 4 do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj. od 15 lipca 2017 r. do 15 lipca 2020 r. (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw/usług określonych w pkt III.1.3. W należy podać przedmiot umowy, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia umowy obejmującej kompleksową obsługę serwisową dostarczonych urządzeń, a także podmioty (odbiorców), na rzecz których te dostawy wraz z usługami zostały wykonane. Należy załączyć dowody, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 nw. rozporządzenia, określające czy wykazane dostawy wraz z usługami zostały wykonane należycie. W zakresie dotyczącym formy oświadczeń i dokumentów, stosuje się odpowiednio przepisy § 14-16 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane do oddania w najem urządzenia, a także oferowane oprogramowanie odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca przedstawia wraz z ofertą albo na wezwanie zamawiającego, opis zaoferowanych do najmu urządzeń i oprogramowania, wraz z podaniem ich funkcji i parametrów technicznych, o których mowa w pkt 1 SIWZ i odpowiednio w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości 8 000 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: • pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy zamawiającego NRB 19 1010 1010 0094 1013 9120 0000 • poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancje bankowe • gwarancje ubezpieczeniowe • poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 PZP. Dodatkowe informacje w pkt 3.10 SIWZ. O wpłaceniu wadium przelewem decyduje zaksięgowanie wymaganej kwoty na ww. rachunku zamawiającego, najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być ważne w terminie związania ofertą, który upływa 14 sierpnia 2020 r. Zwrot wadium regulują przepisy art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 PZP, natomiast zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
miesięczna cena brutto za wszystkie wynajęte urządzenia (40 szt.), czytniki (16 szt.), oprogramowanie zapewniające licencje do jego/ich używania w odniesieniu do 16 szt. urządzeń wyposażonych w czytniki oraz ich 575 użytkowników14,00
cena jednostkowa brutto za 1 stronę formatu A4 wydrukowaną monochromatycznie, wykazaną na licznikach wszystkich urządzeń (40 szt.) z grup I-VII w sumie w miesiącu kalendarzowym18,00
cena jednostkowa brutto za 1 stronę formatu A4 wydrukowaną w kolorze, wykazaną na licznikach wszystkich urządzeń (22 szt.) z grup III, IV, VI, VII w sumie w miesiącu kalendarzowym14,00
cena jednostkowa brutto za przetworzenie 1 strony formatu A4 za pomocą oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co dotyczy 11 szt. urządzeń w grupie II oraz 5 szt. urządzeń w grupie III, a także 575 użytkowników w sumie miesiącu kalendarzowym4,00
orientacyjna cena całkowita brutto, obliczona wg wzoru Cb = 24 x (CNb + CWMb x 280 000 + CWKb x 30 000 + COCRb x 6 000)10,00
funkcjonalność jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego, co dotyczy wszystkich 40 szt. zaoferowanych urządzeń20,00
wyposażenie wszystkich 12 szt. urządzeń grupy II w podajnik papieru o pojemności min. 2000 ark. formatu A4 gram. 80 g/m2, co dotyczy urządzeń zaoferowanych w pkt 3.b 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamieszczając pliki na platformie wykonawca nadaje im nazwy odpowiadające zawartości danych plików oraz umożliwiające identyfikację ich przeznaczenia. Załączając dany dokument/plik (ew. kilka plików w ramach zip) wykonawca oznacza czy jest on „Jawny”, tj. nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy jest to dokument „Tajny”, tj. stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca składa/załącza w odrębnym pliku (ew. w kilku plikach w ramach zip) z zaznaczeniem polecenia „Tajne”.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-08-14 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wymagane od wykonawców dokumenty określone w pkt 3 i 5 SIWZ, w tym OFERTĘ, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl (Oferty > Dodaj dokument) w terminie upływającym w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 10:00. Zamieszczając pliki na platformie wykonawca nadaje im nazwy odpowiadające zawartości danych plików oraz umożliwiające identyfikację ich przeznaczenia. Załączając dany dokument/plik (ew. kilka plików w ramach zip) wykonawca oznacza czy jest on „Jawny”, tj. nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy jest to dokument „Tajny”, tj. stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca składa/załącza w odrębnym pliku (ew. w kilku plikach w ramach zip) z zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) następuje poprzez polecenie ZŁÓŻ OFERTĘ. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej dokumentacji ofertowej jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie” oraz raport wygenerowany z zakładki „Oferty”. O terminie ww. złożenia decyduje czas pełnego przeprowadzenia procesu na platformie. Po zapisaniu pliki zostają zaszyfrowane na platformie. W dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 10:30 zostaną odszyfrowane dokumentacje ofertowe złożone na platformie, przy czym kodowanie i czas odbioru danych powoduje, że plik załączony i zapisany przez wykonawcę na platformie, widoczny jest jako zaszyfrowany w formacie kodowania UTF8, a otwarcie pliku zawierającego ofertę możliwe jest po upływie ww. terminu otwarcia ofert poprzez odszyfrowanie przez zamawiającego plików/ofert złożonych przez wykonawców na platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH