Ogłoszenie nr 559292-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Gmina Stryszów: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPO Województwa Małopolskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stryszów, krajowy numer identyfikacyjny 72182108000000, ul.   , 34-146  Stryszów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0 33 879 74 12, e-mail gmina@stryszow.pl, faks 0 33 879 74 23.
Adres strony internetowej (URL): www.stryszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stryszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
34-146 Stryszów 149

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer referencyjny: IiR.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1: Sprzęt komputerowy: 1) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt. 3. 2) Tablet - szt.24. 3) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt.2. 4) Zestaw komputerowy - szt. 8. 5) Tablet z klawiaturą - szt. 1. 6) Drukarka atramentowa - szt.2. 7) Zestaw tuszy do drukarki atramentowej - szt.1. 8) Tablet - szt. 20. 9) Urządzenie wielofunkcyjne - szt.1. 10) Komputer- szt. 20. 11) Monitor - szt. 20. 12) Laptop - szt. 4. 13) Router + szafa rack - szt. 1. 14) Oprogramowanie biurowe - szt. 24. 15) Laptop - szt.1. 16) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - szt.1. 17) Tablet - szt.8. 18) Tablet - szt.8. 19) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe - szt. 1. 20) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.1. 21) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe- szt.1. 22)Tablet - szt.14. 23) Laptop- szt.7. 24) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe - szt.1. 25) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.10. 26) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.1. 27) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne- szt.1. 28) Tablet- szt.4. 29) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive)- szt.34. 30) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe- szt.1. 31) Laptop - szt.1. 32) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe- szt.4. 33) Tablet- szt.6. 34) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive)- szt.20. 35) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.1. 36. Tablet- szt.8. 37) Tablet - szt.8. 38) Laptop- szt.1. 39) Laptop z oprogramowaniem- szt.5. 40) Tablet- szt.1. 41) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt.7. 42) Laptop z oprogramowaniem - szt. 1. Część 2- sprzęt multimedialny: 1) Monitor interaktywny - szt. 1. 2) Aparat fotograficzny - szt. 1. 3) Głośniki do tablicy interaktywne - szt. 1. 4) Półka aktywna do tablic - szt. 1. 5) Uchwyt ścienny projektora - szt. 1. 6) Tablica interaktywna - szt.1. 7) Projektor - szt.1. 8) Radioodtwarzacz CD (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami) - szt.1. 9) Słuchawki do radioodtwarzacza CD - szt.2. 10) Monitor interaktywny - szt.3. 11) Tablica interaktywna-szt.1. 12) Aparat fotograficzny - szt.1. 13) "Odtwarzacz CD z głośnikami (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami)"- szt.1. 14) Aparat fotograficzny - szt.1. 15) Zestaw multimedialny (tablica, projektor krótkoogn., uchwyt do projektora) - szt. 3. 16) Zestaw interaktywny - szt.1. 17) Głośniki do tablic interaktywnych - szt.1. 18) Projektor multimedialny - szt. 1. 19) Głośniki do tablic interaktywnych - szt. 1. 20) Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy z komputerem - szt. 1. 21) "Odtwarzacz CD z głośnikami (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami)"- szt. 1. 22) "Odtwarzacz CD z głośnikami (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami)" - szt. 1. 23) Wizualizer - szt. 1. 24) Aparat fotograficzny - szt. 2. 25) Projektor multimedialny - szt. 1. 26) Zestaw multimedialny - szt.1.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213200-7
48000000-8
30213300-8
30232100-5
30231300-0
30234600-4
30231320-6
32322000-6
32342412-3
38651000-3
38652100-1
32344260-6
32342100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: - dla części 1 - jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); - dla części 2 - jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa sprzętu multimedialnego o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których jest mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie informacji określonych w załączniku Nr 7A/7B do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli dotyczy; 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy wg. załącznika nr 5 do SIWZ. 3. Formularz cenowo - asortymentowy wg. załącznika 6A/6B do SIWZ. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 wg. zał. nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach: a) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, b) zmiany stron umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, c) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy, d) zmiany stawki podatku VAT i akcyzy (w przypadku zmian ustawowych), e) zmiana Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego), f) ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, g) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych, h) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla zamawiającego, i) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, j) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, k) przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, l) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, m) zmiana zasad rozliczania wynagrodzenia w zakresie podatków od towarów i usług w związku z obowiązkiem stosowania podzielonej płatności oraz w zakresie wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego Wykonawcy zgłoszonego w wykazie podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego: 1) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt. 3. 2) Tablet - szt.24. 3) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt.2. 4) Zestaw komputerowy - szt. 8. 5) Tablet z klawiaturą - szt. 1. 6) Drukarka atramentowa - szt.2. 7) Zestaw tuszy do drukarki atramentowej - szt.1. 8) Tablet - szt. 20. 9) Urządzenie wielofunkcyjne - szt.1. 10) Komputer- szt. 20. 11) Monitor - szt. 20. 12) Laptop - szt. 4. 13) Router + szafa rack - szt. 1. 14) Oprogramowanie biurowe - szt. 24. 15) Laptop - szt.1. 16) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - szt.1. 17) Tablet - szt.8. 18) Tablet - szt.8. 19) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe - szt. 1. 20) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.1. 21) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe- szt.1. 22)Tablet - szt.14. 23) Laptop- szt.7. 24) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe - szt.1. 25) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.10. 26) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.1 27) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne- szt.1. 28) Tablet- szt.4. 29) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive)- szt.34. 30) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe- szt.1. 31) Laptop - szt.1. 32) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe- szt.4. 33) Tablet- szt.6. 34) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive)- szt.20. 35) Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.1. 36. Tablet- szt.8. 37) Tablet - szt.8. 38) Laptop- szt.1. 39) Laptop z oprogramowaniem- szt.5. 40) Tablet- szt.1. 41) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt.7. 42) Laptop z oprogramowaniem - szt. 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30213200-7, 48000000-8, 30213300-8, 30232100-5, 30231300-0, 30234600-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu multimedialnego: 1) Monitor interaktywny - szt. 1. 2) Aparat fotograficzny - szt. 1. 3) Głośniki do tablicy interaktywne - szt. 1. 4) Półka aktywna do tablic - szt. 1. 5) Uchwyt ścienny projektora - szt. 1. 6) Tablica interaktywna - szt.1. 7) Projektor - szt.1. 8) Radioodtwarzacz CD (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami) - szt.1. 9) Słuchawki do radioodtwarzacza CD - szt.2. 10) Monitor interaktywny - szt.3. 11) Tablica interaktywna-szt.1. 12) Aparat fotograficzny - szt.1. 13) "Odtwarzacz CD z głośnikami (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami)"- szt.1. 14) Aparat fotograficzny - szt.1. 15) Zestaw multimedialny (tablica, projektor krótkoogn., uchwyt do projektora) - szt. 3. 16) Zestaw interaktywny - szt.1. 17) Głośniki do tablic interaktywnych - szt.1. 18) Projektor multimedialny - szt. 1. 19) Głośniki do tablic interaktywnych - szt. 1. 20) Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy z komputerem - szt. 1. 21) "Odtwarzacz CD z głośnikami (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami)"- szt. 1. 22) "Odtwarzacz CD z głośnikami (Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami)" - szt. 1. 23) Wizualizer - szt. 1. 24) Aparat fotograficzny - szt. 2. 25) Projektor multimedialny - szt. 1. 26) Zestaw multimedialny - szt.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231320-6, 32322000-6, 32342412-3, 38651000-3, 38652100-1, 32344260-6, 32342100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: