Ogłoszenie nr 553060-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Powiat Piotrkowski: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn.: „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piotrkowski, krajowy numer identyfikacyjny 59064841600000, ul. ul. Dąbrowskiego  7 , 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 732 88 00, e-mail przetargi@powiat-piotrkowski.pl, faks 44 732 88 03.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-piotrkowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018.2188.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7, Sekretariat Starosty, (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer referencyjny: IM.272.24.2020.AZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3.2 Zamówienie podzielone jest na 3 CZĘŚCI. 3.3 CZĘŚĆ NR 1 - Zakres przedmiotu zamówienia: 3.3.1 Dostawa i montaż wyposażenia do inkubatora. 3.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): • 39290000-1 – wyposażenie różne, • 42210000-1 – maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu, • 42215000-6 – maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności lub napojów, • 42900000-5 – różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia. 3.4 CZĘŚĆ NR 2 - Zakres przedmiotu zamówienia. 3.4.1 Dostawa sprzętu komputerowego. 3.4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): • 30213100-6 – komputery przenośne, • 42962000 – 7 – urządzenia drukujące i graficzne, • 48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego 3.5 CZĘŚĆ NR 3 - Zakres przedmiotu zamówienia. 3.5.1 Dostawa i montaż mebli. 3.5.2 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): • 39130000-2 – meble biurowe, • 39121100-7 – biurka, • 39111100-4 – siedziska obrotowe, • 39141100-3 – regały, • 44421000-7 – zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi., 3.6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – został zawarty odpowiednio w Załączniku nr 7 /Część nr 1/ , Załączniku nr 8/Część nr 2/ i Załączniku nr 9 /Część nr 3/ do SIWZ. 3.7 Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 39290000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42215000-6
42215000-6
42900000-5
30213100-6
42962000-7
48700000-5
39130000-2
39121100-7
39141100-3
39111100-4
44421000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji dostaw: do 15 września 2020 roku, jednak nie wcześniej niż 1 września 2020 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu; 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu a) Dla Części 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną (1 ) usługę polegającą na dostawie sprzętu pszczelarskiego o wartości zrealizowanej usługi nie mniejszej niż 50.000 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Dla Części 2 zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, c) Dla Części 3 zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania(zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający w postępowaniach których wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy może odstąpić od ich żądania).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dla Części 1 Wykaz, co najmniej jednej usługi polegającej na dostawie sprzętu pszczelarskiego o wartości zrealizowanej usługi nie mniejszej niż 50.000 PLN brutto,(sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Dla Części 2 Zamawiający nie żąda w tym zakresie żadnych dokumentów, c) Dla Części 3 Zamawiający nie żąda w tym zakresie żadnych dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Dla Części 1 Aktualnych folderów, opisów technicznych, fotografii, kart charakterystyki lub kart technicznych lub instrukcji obsługi lub folderów/ulotek informacyjnych, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających parametry oferowanych urządzeń, wymagane i określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 7.1 do SIWZ/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/, b) Dla Części 2 Zamawiający nie żąda w tym zakresie żadnych dokumentów, c) Dla Części 3 Zamawiający nie żąda w tym zakresie żadnych dokumentów
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia, wynikającą z wypadków losowych , siły wyższej działania osób trzecich lub innych przyczyn niezależnych od stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 88 00, adres e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim jest Sylwia Tokarska, adres e-mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl. 3) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 4) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związku z dobrowolnym złożeniem przez Panią/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części, znak sprawy: IM.272.24.2020.AZ postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 5) Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach: • Na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji, • Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, • Przechowywania danych dla celów kontrolnych 6) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania – podaje dane dobrowolnie, chcąc wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawy Pzp. W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:  Krajowa izba Odwoławcza,  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,  Sądy administracyjne, sądy powszechne,  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu • Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429) jak również podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Starostwa Powiatowego. 8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: • Przez cały okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego /realizacji zamówienia oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat od końca roku, w którym zakończy się realizacja zamówienia) oraz czas potrzebny na zniszczenie dokumentów. 9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: • Dostępu do swoich danych osobowych, • Sprostowania swoich danych osobowych, • Do żądania usunięcia swoich danych osobowych, • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, • Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawe przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa i montaż wyposażenia do inkubatora.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – został zawarty w Załączniku nr 7 /Część nr 1/ do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1, 42210000-1, 42215000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji dostaw: do 15 września 2020 roku, jednak nie wcześniej niż 1 września 2020 roku.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – został zawarty w Załączniku nr 8/Część nr 2/ do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 42962000-7, 48700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji dostaw: do 15 września 2020 roku, jednak nie wcześniej niż 1 września 2020 roku.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa i montaż mebli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – został zawarty w Załączniku nr 9 /Część nr 3/ do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39121100-7, 39111100-4, 39141100-3, 44421000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji dostaw: do 15 września 2020 roku, jednak nie wcześniej niż 1 września 2020 roku.