Ogłoszenie nr 510122525-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Świadczenie usługi łącz transmisji danych z wykorzystaniem łącz światłowodowych oraz dostępu do sieci Internet dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537096-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540079574-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01254763400000, ul. ul. Szwoleżerów  5, 00-464  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3366126, e-mail giller.alicja@zgn.waw.pl, faks 22 3366192.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy: www.zgn.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi łącz transmisji danych z wykorzystaniem łącz światłowodowych oraz dostępu do sieci Internet dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TZ-031/U/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.OPIS ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA OGÓLNE 1.1.Zrealizowanie usługi transmisji danych łączącej sieci lokalne w oddziałach z siedzibą główną ZGN przy użyciu kabla światłowodowego. 1.2.Udostępnienie połączenia z ogólnoświatową siecią Internet. 1.3.Utrzymanie, serwis i konserwacja sieci wraz z urządzeniami aktywnymi dostarczonymi przez Wykonawcę 2.WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE DOTYCZĄCE ŁĄCZ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WAN-ZGN 2.1.Sieć musi połączyć 7 oddziałów ZGN z punktem centralnym zlokalizowanym w siedzibie głównej ZGN. Zamawiający musi poleczyć 1 z oddziałów z kolejnych budynkiem należącym do tego oddziału. 2.2.Maksymalna długość odcinków infrastruktury światłowodowej między węzłami sieci nie może przekraczać 15 km licząc długość optyczną. 2.3.Łącza światłowodowe zostaną zakończone w każdej lokalizacji media konwerterem o przepustowości 1 Gb/s. 2.4.Kabel światłowodowy w każdej lokalizacji musi być zakończony dwoma włóknami optycznymi z pigtailem światłowodowym. 2.5.Przebieg trasy wykorzystywanej dla łączy sieci światłowodowej jest dowolny i pozostaje w zasobach Wykonawcy. 2.6.Sieć szkieletowa musi być oparta na kablach światłowodowych tubowych z uszczelnieniem suchym, typu Z-XOTKtsd min 24J (2x12) z włóknami jedno modowymi typu SMF 1528, zgodnymi z ITU-T G.652.5 lub włóknami równoważnymi. 2.7.Zamawiający gwarantuje w ramach własnych pomieszczeń wydzielone miejsce na zainstalowanie urządzeń aktywnych dostarczonych przez Wykonawcę, ich zasilanie oraz doprowadzenie sieci lokalnej do urządzeń aktywnych. 2.8.Wykonawca musi zabezpieczyć odpowiednie media konwertery z interfejsem Ethernet 1000 Base-T, w ilości niezbędnej do zrealizowania łączności światłowodowej pomiędzy oddziałami i siedzibą główną ZGN. 2.9.Wykonawca na własny koszt zapewni utrzymanie, serwis oraz konserwację światłowodu po wybudowanej trasie przez okres 34 miesiący od dnia uruchomienia usługi tj. od 01.08.2020 do 31.05.2023 r. 2.10.Wykonawca usunie wszelkie awarie w terminie do 48 godzin liczonych od czasu ich zgłoszenia. Zgłoszenia o wystąpieniu awarii będą dokonywane telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. 3.WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.1.Dostęp do Internetu dla wszystkich oddziałów ma być zapewniony poprzez siedzibę główną ZGN. Przepustowość gwarantowana do sieci Internet dla całej zestawionej sieci WAN-ZGN ma wynosić 1Gb/s 3.2.Kabel doprowadzający sygnał internetowy do Zamawiającego musi być zakończony wtykiem RJ-45. 3.3.W ramach usługi dostępu do sieci Internet Wykonawca musi zapewnić co najmniej 6 stałych publicznych adresów IP: •dla serwisu WWW, •dla serwisu SMTP, •dla serwisu FTP, •dla połączeń wychodzących z sieci WAN-ZGN, 3.4.W ramach usługi dostępu do sieci Internet Wykonawca udostępni co najmniej dwa zewnętrzne serwery DNS w celu delegacji domeny Zamawiającego (zgn.waw.pl) oraz umożliwi wytypowanym dwóm przedstawicielom Zamawiającego bezpośrednią modyfikację rekordów należących do tej domeny. 3.5.Czas trwania usługi 34 miesiące tj. od 01.08.2020 r. do 31.05.2023 r. 3.6.Wykonawca usunie wszelkie awarie w terminie do 48 godzin liczonych od czasu ich zgłoszenia. Zgłoszenia o wystąpieniu awarii będą dokonywane telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. 4.ODBIÓR PRAC 4.1.Wykonawca zakończy przygotowywanie infrastruktury i zgłosi ją do odbioru na tydzień przed uruchomieniem usługi (tj. nie później niż 24.07.2020 r.). 4.2.Warunkiem odbioru prac przez Zamawiającego jest przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej zawierającej: •wyniki wykonania pomiarów dla obu pasm optycznych (tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji) przez Wykonawcę zgodnych z normą ZN-96/TP S.A.-002 w formie drukowanej i elektronicznej na płycie CD wraz z oprogramowaniem do ich odczytu i analizy: o pomiar tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną, o pomiar reflektanci złączy światłowodowych, o pomiar dyspersji polaryzacyjnej PMD, o pomiar dyspersji chromatycznej CD, • kopię mapy zasadniczej miasta z zaznaczoną trasą wykorzystanego do realizacji niniejszej usługi światłowodu (istniejącego lub ułożonego) w formie drukowanej i elektronicznej na płycie CD wraz z oprogramowaniem do jego odczytu. 5. DANE ADRESOWE • Siedziba Główna ZGN – ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, • Siedziba Pionu GK – Mokotowska 67A, 00-530 Warszawa, • Oddział ADK 1 – ul. Pawia 9, 00-164 Warszawa, • Oddział ADK 2 – ul. Wilcza 38A, 00-679 Warszawa, • Oddział ADK 3 – ul. Wilcza 2/4, 00-532 Warszawa, • Oddział ADK 4 – ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, • Oddział ADK 5 – ul. Gałczyńskiego 12A, 00-362 Warszawa, z Gałczyńskiego podłączenie do Ordynackiej 9 w Warszawie, • Oddział ADK 6 – ul. Jezierskiego 3, 00-457 Warszawa. • Oddział Pełnomocnicy – ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32412120-1

Dodatkowe kody CPV: 32412110-8, 72411000-4, 32562000-0, 32562100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 186991.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Powszechna Agencja Informacyjna S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Odrowąża 15
Kod pocztowy: 03-310
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 153897.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153897.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166443.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.