Ogłoszenie nr 510122390-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Narodowy Instytut Dziedzictwa: Zakup usług wsparcia technicznego oraz licencji w zakresie oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532404-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540072983-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
w trybie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” lub „ustawa”: Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna, ul. Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa Tel. : (+48) 22 241 17 14, e-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl Godziny pracy biura: 9.00-17.00, dalej jako: „Pełnomocnik Zamawiającego"

Informacje dodatkowe:
Zamawiającym jest: Narodowy Instytut Dziedzictwa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa NIP: 526-26-54-633 REGON: 015263890 Nr telefonu: 22 826 93 52 Nr faksu: 22 826 17 14 Strona internetowa: www.nid.pl e-mail:info@nid.pl na rzecz którego działa w trybie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” lub „ustawa”: Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna, ul. Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa Tel. : (+48) 22 241 17 14, e-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl Godziny pracy biura: 9.00-17.00, dalej jako: „Pełnomocnik Zamawiającego"

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 15263890000000, ul. ul. Kopernika  , 00-924  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 826 93 52, e-mail mmarzec@nid.pl, faks 22 826 17 14.
Adres strony internetowej (url): https://www.nid.pl/pl/O_NID/Ogloszenia/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup usług wsparcia technicznego oraz licencji w zakresie oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/NID/7/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia technicznego oraz licencji w zakresie oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w podziale na sześć części zamówienia: Cześć 1 Usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania Oracle Database Standard: • Oracle Database Standard Edition One - Processor Perpetual 18865957 FULL USE 2 licencje - data odnowienia 31 marca 2020 r. • Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual 19347259 FULL USE • 2 licencje - data odnowienia 31 marca 2020 r. Część 2 Usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware: • 1x Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) • 12x Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Standard for 1 processor • 1x Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts Część 3 Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń NetApp - serwis producenta: Przedłużenie świadczenia serwisu pogwarancyjnego realizowanego przez producenta, dla 3 sztuk macierzy dyskowych Netapp będących w posiadaniu Zamawiającego. Modele i Nr seryjne macierzy, których dotyczy świadczenie: Modele i Nr seryjne macierzy, których dotyczy świadczenie: 1.FAS2240-4 (2 kontrolery) System ID: 1913314047 / Serial Number: 210000060497 System ID: 1914451322 / Serial Number: 210000060502 Data wygaśnięcia obecnego serwisu: 31.03.2020 r. 2.E2700 (2-kontrolery) Serial Number: 721542500274 Data wygaśnięcia obecnego serwisu: 31.03.2020 r. 3.E2800 (2-kontrolery) Serial Number: 721747500184 Data wygaśnięcia obecnego serwisu: 31.12.2020 r. Zamawiający wymaga dostarczenia serwisu pogwarancyjnego dla wyspecyfikowanego powyżej sprzętu i oprogramowania na okres: 12 miesięcy od daty wygaśnięcia obecnego serwisu w przypadku macierzy z pkt 1 i 2 oraz na okres 3 miesięcy od daty wygaśnięcia obecnego serwisu w przypadku macierzy z pkt 3. Wszystkie macierze muszą mieć ten sam termin wygaśnięcia serwisu. Część 4 Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń NetApp - serwis wykonawcy: Przedłużenie świadczenia serwisu pogwarancyjnego realizowanego przez Wykonawcę, dla macierzy dyskowej Netapp będącej w posiadaniu Zamawiającego. Modele i Nr seryjne macierzy, których dotyczy świadczenie: FAS2240-4 (2 kontrolery) System ID: 1887831488 / Serial Number: 200000605686 System ID: 1887832638 / Serial Number: 200000605698 Część 5 Usługi wsparcia technicznego i gwarancji dla serwerów: Przedłużenie świadczenia serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta sprzętu, dla serwerów Fujitsu będących w posiadaniu Zamawiającego. Modele i Nr seryjne serwerów, których dotyczy świadczenie: 1) FUJITSU PRIMERGY RX2540 M1, nr ser. YLVT009710, data wygaśnięcia gwarancji: 13.11.2020 r. 2) FUJITSU PRIMERGY RX2540 M1, nr ser. YLVT009711, data wygaśnięcia gwarancji: 13.11.2020 r. 3) FUJITSU PRIMERGY RX300 S7, nr ser. YLAR018778, data wygaśnięcia gwarancji: 09.08.2020 r. 4) FUJITSU PRIMERGY RX300 S7, nr ser. YLAR038920, data wygaśnięcia gwarancji: 09.08.2020 r. 5) FUJITSU PRIMERGY RX100 S7p, nr ser. YLLG005550, data wygaśnięcia gwarancji: 09.08.2020 r. oraz 6) FUJITSU PRIMERGY RX300 S8, nr ser. YLNT018364, data wygaśnięcia gwarancji: 03.09.2019 r. Część 6 Licencje na systemy operacyjne i oprogramowanie: 1) Microsoft Windows Server 2019 Standard OLP 16Lic NL Gov CoreLic lub równoważny* - 4 kpl. Licencje umożliwiające uruchomienie minimum 4 maszyn wirtualnych na dwóch serwerach fizycznych a w razie skorzystania z prawa opcji - maksimum 6 maszyn wirtualnych na trzech serwerach fizycznych. 2) Windows Server External Connector OLP – 1 licencja. Licencja uprawniająca do uzyskiwania dostępu nazwanym użytkownikom zewnętrznym do jednego serwera z oprogramowaniem Windows Server. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 3. [Prawo opcji] W ramach Części 6 - Licencje na systemy operacyjne i oprogramowanie, Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp. Korzystając z prawa opcji, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego na licencję Microsoft Windows Server 2019 Standard OLP 16Lic NL Gov CoreLic (4 kpl.) o dodatkowe ilości licencji (maksymalnie 2 dodatkowe komplety). Warunki skorzystania z prawa opcji oraz warunki realizacji zakresu zamówienia objętego opcją, zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) i we wzorze umowy (załącznik nr 5 B). 4. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72611000-6

Dodatkowe kody CPV: 72000000-5, 48000000-8, 48600000-4, 48620000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji zamówienia: Części 1-5: Usługi wsparcia będą świadczone przez okres 12 miesięcy od daty wskazanej w OPZ (nie dotyczy macierzy E2800 z części 3) oraz przez okres 3 miesięcy od daty wskazanej w OPZ (dotyczy macierzy E2800 z części 3). Część 6: Dostarczone licencje powinny byc bezterminowe. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty/certyfikaty potwierdzające zakup dla Zamawiającego odpowiednio usług lub licencji objętych zamówieniem w terminie wynikającym z oferty Wykonawcy, nie dłuższym niż 18 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (skrócenie ww. terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert). 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540073722-N-2020 z dnia 29.04.2020 r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania Oracle Database Standard
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15011.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIT Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 23
Kod pocztowy: 00-854
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19237.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19077.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20307.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferowany termin realizacji: 10 dni roboczych

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21100.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIT Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 23
Kod pocztowy: 00-854
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28732.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28732.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39340.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferowany termin realizacji: 10 dni roboczych

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń NetApp - serwis producenta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16574.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Signati Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 15 K/3
Kod pocztowy: 32-005
Miejscowość: Niepołomice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20664.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20664.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23997.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferowany termin realizacji: 10 dni roboczych

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń NetApp - serwis wykonawcy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ADT Group Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10455.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8610.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33210.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferowany termin realizacji: 10 dni roboczych

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Usługi wsparcia technicznego i gwarancji dla serwerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17407.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Julian Stępniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Set Up System Julian Stępniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koszykowa 82 B lok. 46
Kod pocztowy: 02-008
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19421.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19421.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29520.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferowany termin realizacji: 10 dni roboczych

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Licencje na systemy operacyjne i oprogramowanie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26965.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Decsoft S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34870.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34870.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35916.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferowany termin realizacji: 10 dni roboczych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.