Ogłoszenie nr 510122364-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Uniwersytet Maxi”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Uniwersytet MAXI - PO WER
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537993-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14710000000000, ul. ul. Konarskiego  2, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 442 095, e-mail kowalm@ap.siedlce.pl, faks 256 442 045.
Adres strony internetowej (url): www.uph.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna szkoła wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Uniwersytet Maxi”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP282.006.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach w ramach projektu „Uniwersytet MAXI”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania (części): 1) Zadanie nr 1 – dostawa serwera (kod CPV: 48820000-2 Serwery) 2) Zadanie nr 2 – dostawa dysków do serwera (kod CPV: 30233150-7 Napędy dysku optycznego) 3) Zadanie nr 3 – dostawa drukarki brailowskiej oraz urządzeń typu multilektor (kod CPV 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 30232120-1 Drukarki igłowe, 30200000-1 Urządzenia komputerowe) 4) Zadanie nr 4 - Dostawa oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego (kod CPV: 48314000-2 Pakiety oprogramowania do rozpoznawania głosu) 5) Zadanie nr 5 - Dostawa klawiatur specjalistycznych, myszy specjalistycznych oraz lup cyfrowych (kod CPV: 30237460-1 Klawiatury komputerowe, 30237410-6 Myszka komputerowa) 6) Zadanie nr 6 - Dostawa zestawów komputerowych (jednostka centralna komputera stacjonarnego, monitor, słuchawki) oraz oprogramowania OCR (kod CPV: 30213000-5 Komputery osobiste, 30231300-0 Monitory ekranowe, 32342100-3 Słuchawki, 48313000-5 Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków OCR) 3. Szczegółowy opis parametrów i funkcjonalności urządzeń oraz oprogramowania objętych przedmiotem zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 niniejszej SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 4. Urządzenia, których dostawa objęta jest przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i umieszczone w oryginalnych opakowaniach. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzeń oraz oprogramowania komputerowego do dwóch jednostek organizacyjnych UPH, położonych na terenie miasta Siedlce (pod dwoma różnymi adresami). 6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) oraz załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do dostawy części urządzeń objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca winien zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 „Dostawa serwera"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OneSystem Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 47/49
Kod pocztowy: 00-684
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27157
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27157
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30210
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 „Dostawa dysków serwerowych”:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OneSystem Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 47/49
Kod pocztowy: 00-684
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10553.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10553.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10553.40
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: „Dostawa drukarki brajlowskiej oraz urządzeń typu multlilektor”:
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu odstąpił od podpisania umowy ws. zamówienia publicznego

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 4 Dostawa oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 4 nie wpłynęły żadne oferty niepodlegające odrzuceniu, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa klawiatur specjalistycznych, myszy specjalistycznych oraz lup cyfrowych”:
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 5 nie wpłynęły żadne oferty niepodlegające odrzuceniu, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Zadanie nr 6 „Dostawa zestawów komputerowych oraz oprogramowania OCR”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49101.79
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU Intersell W. Płonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jesionowa 17A
Kod pocztowy: 42-525
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 50628.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45770.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50628.27
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.