Ogłoszenie nr 510122144-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Dostawa urządzeń i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych UPH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543177-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540093051-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14710000000000, ul. ul. Konarskiego  2, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 442 095, e-mail kowalm@ap.siedlce.pl, faks 256 442 045.
Adres strony internetowej (url): www.uph.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna szkoła wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych UPH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.282.009.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsługa serwisowa informatycznego systemu finansowo - księgowego (dalej „system”) dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę systemu oraz niezbędnych licencji wymaganych do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania systemu; 2) przeniesienie (migracja) danych do systemu z dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego systemu HMS, produkcji Kalasoft Sp. z o.o.; 3) wdrożenie systemu, rozumiane jako: a) instalacja i konfiguracja całości oprogramowania b) zapewnienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu i współpracy z systemami SIMPLE.ERP oraz HMS (w zakresie modułu gospodarki magazynowej i środków trwałych) dla których wymagane jest elektroniczne przekazywanie danych c) zapewnienie mechanizmów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania systemu; 4) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu; 5) świadczenie usług serwisowych dla systemu. 3. Przedmiot zamówienia jest opisany następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 1) 48000000 - 8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 2) 48450000 -7 pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi; 3) 48600000 - 4 pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne; 4) 72000000 - 5 usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 5) 72253200 - 5 usługi w zakresie wsparcia systemu; 6) 80500000 - 9 usługi szkoleniowe. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem elementów wskazanych w pkt 2, określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 - „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1630
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EnterCOM
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 73
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2361.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2361.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2430.97
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 - „Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla Działu Organizacji Studiów"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4878.05
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TH IT Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kamieniec 102
Kod pocztowy: 28-230
Miejscowość: Połaniec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6317.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5718.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8757.60
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 3 - „Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla Działu Organizacji i Zarządzania”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5691.06
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TH IT Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kamieniec 102
Kod pocztowy: 28-230
Miejscowość: Połaniec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7269.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7269.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7855.82
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 4 – „Dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Nauk Humanistycznych”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3926.83
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TH IT Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kamieniec 102
Kod pocztowy: 28-230
Miejscowość: Połaniec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5643.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5643.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5670.72
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zadanie nr 5 – „Dostawa oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Zarządzania Siecią Komputerową”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 853.66
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMPRO J. Olszewska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kotarbińskiego 19
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 971.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 971.70
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Zadanie nr 6 – „Dostawa oprogramowania komputerowego i tabletu dla Pracowni Sztuki”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13414.63
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AVC Multimedia W. Krasuski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Młynarska 15
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 824.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 821.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31125.15
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Zadanie nr 7 – „Dostawa refabrykowanych jednostek centralnych komputerów stacjonarnych dla Archiwum”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż nie została złożona żadna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w zakresie Zadania nr 7 na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Zadanie nr 8 – „Dostawa komputera przenośnego dla Projektu „Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie: W związku z tym, iż nie została złożona żadna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w zakresie Zadania nr 8 na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.