Ogłoszenie nr 510121956-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. „Opracowanie systemu ekonomizacji przedsięwzięć ograniczających występowanie sytuacji smogowych” w ramach Działania 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543137-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Krajowy numer identyfikacyjny 25945000000000, ul. ul. Zamkowa  1, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 710 041, e-mail zamowieniapubliczne@ichpw.pl, faks 322 710 809.
Adres strony internetowej (url): www.ichpw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
14/ichpw/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania szczegółowo opisanego w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 3 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ w ilościach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ. 2.Zamówienie podzielono na cztery (4) części, w tym: 2.1. Część I – Komputery przenośne, 2.2. Część II – Sprzęt komputery oraz oprogramowanie, 2.3. Część III – Oprogramowanie, 2.4. Część IV – Akcesoria komputerowe. 3. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż grudzień 2019r. 4. Urządzenia muszą być kompletne, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów. 5. Wykonawca dostarczy oprogramowania objęte przedmiotem zamówienia wraz ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia, np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, jeśli jest to niezbędne do ich uruchomienia. 6. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenie oraz wszelkie gwarancje i naprawy gwarancyjne. 7. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimalnej gwarancji zgodnie z okresami podanymi w załączniku nr 3 do SIWZ. 8. Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania urządzenia chyba, że rodzaj uszkodzenia będzie wymagał naprawy w siedzibie Wykonawcy. Przewóz do i z miejsca naprawy następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wykonywany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. 10. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h. Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas przystąpienia grupy serwisowej Wykonawcy do usuwania usterki lub awarii urządzenia po jej zdiagnozowaniu, liczony od chwili jej zgłoszenia. 11. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dla poszczególnych produktów: kart gwarancyjnych, wszelkich atestów (jeżeli dotyczy), deklaracji zgodności jeżeli są one wymagane prawem i instrukcji obsługi w języku polskim. 12. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych opisanych w załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ w dostarczonym przedmiocie zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony Załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy. 14. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie. 15. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 15.1. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do parametrów produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej. 15.2. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot o cechach (parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 15.3. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze specyfikacji asortymentowej przedmiotu zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (opisy, foldery, ulotki, certyfikaty, świadectwa jakości etc.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I – Komputery przenośne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10048.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARKUS Marta Węgiel-Mandrak Artur Mandrak S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 32
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11070.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11070.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14760.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II – Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50190.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARKUS Marta Węgiel-Mandrak Artur Mandrak S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 32
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48093.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90528.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III – Oprogramowanie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 927.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARKUS Marta Węgiel-Mandrak Artur Mandrak S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 32
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1129.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1129.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1968.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część IV – Akcesoria komputerowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3664.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Compro Jolanta Olszewska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kotarbińskiego 19
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4459.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4459.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5166.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.