Ogłoszenie nr 510121823-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Zakład Karny w Rawiczu: Dostawa urządzeń do systemu sygnalizacji przyzywowo - radiowęzłowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552349-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Rawiczu, Krajowy numer identyfikacyjny 32029400000000, ul. ul. 17 Stycznia  28, 63-900  Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5468500 w. 229, 65 5468507, e-mail zp_rawicz@sw.gov.pl, faks 655 454 266.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Organizacyjna Więziennictwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń do systemu sygnalizacji przyzywowo - radiowęzłowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D/P.2232.9.2020.SW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do systemu sygnalizacji przyzywowo - radiowezłowej. W skład niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzą następujące urządzenia: a) Centrala systemu domofonowego z aplikacją – 2 szt.; b) Kontroler systemu domofonowego – 101 szt.; c) Kontroler systemu radiowęzłowego – 51 szt.; d) Panel systemu radiowęzła bez puszki montażowej – 101 szt.; e) Panel przycisków kasowanie wywołania z puszką montażową – 101 szt.; f) Sygnalizator optyczny LED – 101 szt.; g) Zasilacz buforowy 27,6V/5,5A – 6 szt.; h) Wyłącznik nadprądowy K60N 1P B16A 6kA – 6 szt.; i) Rozdzielnia n/t bezpiecznikowa RN-12 eco zamek – 52 szt.; j) Rozdzielnia n/t bezpiecznikowa RN-24 eco zamek – 8 szt.; k)Kabel U/FTP LSHF kat. 6 BKT 455 drut niebieski 23 AWG Eca (500m) – 1000 mb; l) Kabel U/UTP LSHF kat. 5e BKT 275 drut szary 24AWG Eca nieekranowany (box 305m) – 915 mb; ł) Rura karbowana PVC z pilotem RURA 16/11 320N szary (50mb) – 500 mb; m)Kanały elektroinstalacyjne 90x40 2mb – 75 szt.; n)Puszka montażowa podtynkowa panelu radiowęzłowo – domofonowego (standardowy rozmiar) – 5 szt.; o)Uchwyt DIN/PS/PSB 2 do zasilacza buforowego – 6 szt.; p)Akumulator 7 Ah/12V SCB – 4 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32000000-3

Dodatkowe kody CPV: 32500000-8, 32552600-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 126016.26
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Maxto Technology Sp. z.o.o. Sp. komandytowa - Lider i Maxto Sp. z.o.o. S.K.A. - Członek konsorcjum
Email wykonawcy: dzp@maxtotechnology.pl
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Kod pocztowy: 32-085
Miejscowość: Modlniczka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 154791.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154791.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154791.67
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.