Ogłoszenie nr 510121815-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Gmina Alwernia: Zakup wraz z dostawą laptopów oraz serwera do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Małopolskie Talenty - I, II etap edukacyjny - Gmina Alwernia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546781-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Alwernia, Krajowy numer identyfikacyjny 35155596700000, ul. Z. Gęsikowskiego   7, 32-566  Alwernia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 283 11 15, e-mail urzad@alwernia.pl, faks 12 283 17 92.
Adres strony internetowej (url): www.alwernia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą laptopów oraz serwera do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Zakup wraz z dostawą laptopów oraz serwera do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej” w ramach projektu „Małopolskie talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”, realizowanego przez Gminę Alwernia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów” 4.2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa. 4.3. Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej. 4.4.Dostawa sprzętu nastąpi na koszt Wykonawcy, w opakowaniu firmowym (oryginalnym) odpowiadającym właściwością sprzętu, zapewniającym jego nienaruszalność oraz całość. 4.5. Odbiór sprzętu będącego przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 4.6 Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę sprzętu za uprzednio wyrażoną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zrealizowania dostawy przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz wynikającymi ze złożonej ofert. 4.7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 4.8 Wykonawca jest zobowiązany by serwis urządzeń realizowany był przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta oraz by, na stronie internetowej producenta dostępne były informacje techniczne i instrukcje użytkownika oraz dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez wybór modelu komputera lub jego numeru seryjnego. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wskaże adres link do właściwej strony realizującej powyższe wsparcie techniczne producenta.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48822000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup wraz z dostawą laptopów do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22670
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT Business Group Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@workstations.pl
Adres pocztowy: ul. Rydlówka 42 c
Kod pocztowy: 30-363
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27884.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27884.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27884.10
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup wraz z dostawą serwera do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) Zamawiający unieważnił Część II postępowania na Zakup wraz z dostawą serwera do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej. Uzasadnienie faktyczne: W związku z ogłoszonym postępowaniem w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do terminu na składanie ofert tj. do 15 czerwca 2020 roku do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.