Ogłoszenie nr 559031-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

Województwo Pomorskie: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Pomorskie, krajowy numer identyfikacyjny 19167483600000, ul. Okopowa  21/27 , 80-810  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 261 555, , e-mail zamowienia@pomorskie.eu, , faks (58)3268557.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pomorskie.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Przy czym złożenie oferty w formie elektronicznej jest równoważne z ofertą złożoną w formie pisemnej. Forma elektroniczna jest dopuszczalną formą, jeżeli oferta zostanie przekazana za pomocą (przy użyciu) Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie. Oferty składane w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pok. 4a. (Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu).
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: DAZ-Z.272.31.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części i obejmuje: Część 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych 1. komputer typu All-in-One – 54 szt. Część 2 - Dostawa komputerów przenośnych 1. Notebook 15,6” - 114 szt. 2. Notebook 14”-14,1” - 10 szt. 3. Notebook 14” z dodatkowym wyposażeniem – 3 szt. 4. Monitor 23,8” - 93 szt. Część 3 - Rozbudowa rozwiązania Disaster Recovery 2. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania po dostawie przedmiotu zamówienia zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu, znajdującym się w załączniku nr 1.1 i 1.2 i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania protokołu odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części został określony w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ oraz w projektach umów stanowiących załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3 do SIWZ. 5. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213300-8
30213100-6
32582000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
50
50
60

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w terminie: dla części nr 1: maksymalnie do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla części nr 2: maksymalnie do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla części nr 3: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi kryterium oceny ofert
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: dla części 1 - 2 dostaw komputerów typu AiO lub komputerów stacjonarnych i monitorów o łącznej wartości nie mniejszej niż 220 000 zł brutto dla części 2 - 2 dostaw notebooków o łącznej wartości nie mniejszej niż 550 000 zł brutto dla części 3 - 2 dostaw sprzętu serwerowego lub macierzy lub dysków o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto UWAGA: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę dostawy rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych dostaw przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego. Przez dwie dostawy rozumie się dostawy wykonane na podstawie różnych umów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp; b) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. c). e) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i/lub oświadczeń: 1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 wg wzoru wskazanego w załączniku nr 5 do SIWZ), przy czym dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć następujące dokumenty: dla części 1: Wymagania w stosunku do komputera stacjonarnego typu All-in-One – pozycja 1. 1. Wymaga się złożenia dokumentu/certyfikatu potwierdzającego jakość wyprodukowanego komputera. Dokument/certyfikat musi być wydany przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości (np. certyfikat ISO9001 dla producenta w zakresie produkcji sprzętu). 2. Wymaga się złożenia europejskiej deklaracji zgodności CE dla komputera. 3. Wymaga się z złożenia dokumentu (np. w postaci oświadczenia producenta) potwierdzającego, że oferowany komputer (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu komputera) został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. 4. Wymaga się z złożenia dokumentu potwierdzającego, iż komputer (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu komputera) spełnia wymagania normy EPEAT 2018 minimum na poziomie SILVER (na terenie Polski lub Niemiec) lub dokumentów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.epeat.net podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wymaga się złożenia dokumentu potwierdzającego, że komputer (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu komputera) posiada certyfikat TCO lub dokumentów/certyfikatów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.tcocertified.com podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wymaga się złożenia dokumentu (np. raport niezależnej jednostki badawczej, deklaracje ECO) potwierdzającego, że głośność oferowanego zestawu komputerowego (w dowolnej konfiguracji) mierzone zgodnie z normą ISO7779 oraz normą ISO 9296 w pozycji operatora, w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosi nie więcej niż 22dB. 7. Wymaga się złożenia oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu potwierdzające, że w przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje u Zamawiającego. 8. Wymaga się złożenia wydruku z przeprowadzonego testu SYSmark® 2014 dla komputera w oferowanej konfiguracji, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dostarczenia oryginalnego pliku wygenerowanego przez Sysmark 2014. Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o identycznej konfiguracji jak komputer oferowany (identyczne elementy składowe komputera testowego i oferowanego). Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech interakcji przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż 1920x1080 @ 60Hz. dla części 2: Wymagania w stosunku do notebooka 15,6” – pozycja 1. 1. Wymaga się z złożenia dokumentu (np. w postaci oświadczenia producenta) potwierdzającego, iż oferowany notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. 2. Wymaga się złożenia europejskiej deklaracji zgodności CE dla notebooka. 3. Wymaga się z złożenia dokumentu potwierdzającego, iż notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) spełnia wymagania normy EPEAT 2018 minimum na poziomie BRONZE (na terenie Polski lub Niemiec) lub dokumentów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.epeat.net podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . 4. Wymaga się złożenia oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu potwierdzające, że w przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje u Zamawiającego. Wymagania w stosunku do notebooka 14”-14,1” – pozycja 2. 1. Wymaga się z złożenia dokumentu (np. w postaci oświadczenia producenta) potwierdzającego, iż oferowany notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. 2. Wymaga się złożenia europejskiej deklaracji zgodności CE dla notebooka. 3. Wymaga się złożenia dokumentu potwierdzającego, że notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) spełnia wymagania normy TCO Certified Notebooks minimum w wersji 8 lub dokumentów/certyfikatów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.http://tcocertified.com podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wymaga się z złożenia dokumentu potwierdzającego, iż notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) spełnia wymagania normy EPEAT 2018 minimum na poziomie SILVER (na terenie Polski lub Niemiec) lub dokumentów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.epeat.net podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wymaga się złożenia oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu potwierdzające, że w przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje u Zamawiającego. Wymagania w stosunku do notebooka 14” z dodatkowym wyposażeniem – pozycja 3. 1. Wymaga się z złożenia dokumentu (np. w postaci oświadczenia producenta) potwierdzającego, iż oferowany notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. 2. Wymaga się złożenia europejskiej deklaracji zgodności CE dla notebooka. 3. Wymaga się złożenia dokumentu potwierdzającego, że notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) spełnia wymagania normy TCO Certified Notebooks minimum w wersji 8 lub dokumentów/certyfikatów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.http://tcocertified.com podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wymaga się złożenia dokumentu potwierdzającego, iż notebook (Zamawiający dopuszcza inną konfigurację danego modelu notebooka) spełnia wymagania normy EPEAT 2018 minimum na poziomie SILVER (na terenie Polski lub Niemiec) lub dokumentów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.epeat.net podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wymaga się złożenia oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu potwierdzające, że w przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje u Zamawiającego. 6. Wymaga się złożenia europejskiej deklaracji zgodności CE dla monitora 23,8”. 7. Wymaga się złożenia dokumentu potwierdzającego, że monitor 23,8” spełnia wymagania normy TCO Certified Notebooks minimum w wersji 8 lub dokumentów/certyfikatów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.2 do SIWZ. . Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.http://tcocertified.com podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 8. Wymaga się z złożenia dokumentu (np. w postaci oświadczenia producenta) potwierdzającego, iż oferowany monitor 23,8” został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Wymagania w stosunku do monitora 23,8” – pozycja 4. 1. Wymaga się złożenia europejskiej deklaracji zgodności CE dla monitora 23,8”. 2. Wymaga się złożenia dokumentu potwierdzającego, że monitor 23,8” spełnia wymagania normy TCO Displays minimum w wersji 8 lub dokumentów/certyfikatów równoważnych opisanych w SOPZ – załącznik nr 1.2 do SIWZ.. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej www.http://tcocertified.com podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Wymaga się z złożenia dokumentu (np. w postaci oświadczenia producenta) potwierdzającego, iż oferowany monitor 23,8” został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. dla części 3: 1. Wymaga się złożenia dokumentu/oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu potwierdzające, że w przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje u Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI SIWZ; 2) Formularz/rze na dot. specyfiki zaoferowanego przedmiotu zamówienia (w zależności na którą część Wykonawca składa ofertę - od załącznik nr 4.1 do załącznik nr 4.3 do SIWZ). Przedmiotowy/we formularz/rze nie będzie/dą podlegał/ły uzupełnieniu. Brak jego/ich złożenia skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w danej części. 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub w formie elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej, przy czym złożenie oferty w formie elektronicznej jest równoważne z ofertą złożoną w formie pisemnej. Forma elektroniczna jest dopuszczalną formą, jeżeli oferta zostanie przekazana za pomocą (przy użyciu) Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie.  do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli;  do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp; 2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty; 4) W przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej (za pośrednictwem Platformy zakupowej) pełnomocnictwo pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 6) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem); 8) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy; 10) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt 1.2 w każdej z części, musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.; 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ (składane jest w oryginale) b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ (składane jest w oryginale) 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 1) lit a) niniejszego rozdziału, zał. nr 3 (o ile są znani); 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie pisemnej w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub w oryginale w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione. 10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) SIWZ lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 16. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą, opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w formie pisemnej, własnoręcznym podpisem. W przypadku podpisywania dokumentów lub oświadczeń złożonych w formie elektronicznej wymagają one opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem należy natomiast dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 17. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 18. Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, lub w oryginale w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione. Artykuł 781 Kodeksu cywilnego zrównał złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej, ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej. Zamawiający wskazuje, że zasada ekwiwalentności formy pisemnej i elektronicznej nie ma charakteru wzajemnego. Złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej nie oznacza spełnienia wymagań zastrzeżonych dla formy elektronicznej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: dla części nr 1: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) dla części nr 2: 13 500,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) dla części nr 3: 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z podaniem tytułu: Wadium – „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – część nr ……..” Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w ust. 3, oprócz formy pieniężnej, do formy tych wadiów ma zastosowanie zasada Kodeksu cywilnego, gdzie zostało zrównane złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej, ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej. Zamawiający wskazuje, że zasada ekwiwalentności formy pisemnej i elektronicznej nie ma charakteru wzajemnego. Złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej nie oznacza spełnienia wymagań zastrzeżonych dla formy elektronicznej. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 7. Wadium, o którym mowa w ust. 3 pkt b-e, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, każdorazowo na pierwsze pisemne jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". 10. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 11. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia dla części nr 1,2,360,00
Okres gwarancji producenta dla części nr 125,00
Kamera zasłaniana mechanicznie w komputerze z pozycji 1dla części nr 15,00
Moc zasilacza komputera AiO dla części nr 15,00
Zamontowanie w zestawach komputerowych dedykowanej płyty głównej zaprojektowanej i wyprodukowanej na zlecenie producenta zestawu komputerowego, trwale oznaczonej na etapie produkcji logiem producenta oferowanego zestawu komputerowego dla części nr 15,00
Okres gwarancji notebooków 15,6” dla części nr 215,00
Okres gwarancji notebooków 14” dla części nr 215,00
Waga notebooka 14” dla części nr 25,00
Waga notebooka 15,6” dla części nr 25,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części nr 340,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
dla części nr 1 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji zamówienia, 2) przedmiotu umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu urządzenia). 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nastąpią: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia, 2) w przypadku gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 3) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia, lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 4) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. dla części nr 2 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji zamówienia, 2) przedmiotu umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu urządzenia). 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nastąpią: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia, 2) w przypadku gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 3) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia, lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 4) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. dla części nr 3 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć przedmiotu umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu urządzenia). 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 1) w przypadku gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 2) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia, lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 3) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej zwanego zabezpieczeniem, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto) dla każdej z części. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 poz. 310 ze zm.). 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098, z podaniem tytułu zabezpieczenia: „Zabezpieczenie dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – część nr ………….”, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że zabezpieczenie jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż pieniężna dokument zabezpieczenia należy przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu w celu zaakceptowania jego treści. 8. W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie Gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, 2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja, 3) wskazanie sumy gwarancji, 4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji umowy. Pozostałe 30% zabezpieczenia zamawiający zwróci wykonawcy w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia. 10. Szczegółowe warunki i wymagania co do zabezpieczenia są określone w projektach umów stanowiących załącznik nr 6.1, 6.2, 6.3 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - dostawa komputerów stacjonarnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części i obejmuje: Część 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych 1. komputer typu All-in-One – 54 szt. 2. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania po dostawie przedmiotu zamówienia zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu, znajdującym się w załączniku nr 1.1 i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania protokołu odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.1 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6.1 do SIWZ. 5. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1.1do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia60,00
Okres gwarancji producenta 25,00
Kamera zasłaniana mechanicznie w komputerze z pozycji 15,00
Moc zasilacza komputera AiO5,00
Zamontowanie w zestawach komputerowych dedykowanej płyty głównej zaprojektowanej i wyprodukowanej na zlecenie producenta zestawu komputerowego, trwale oznaczonej na etapie produkcji logiem producenta oferowanego zestawu komputerowego5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - dostawa komputerów przenośnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części i obejmuje: Część 2 - Dostawa komputerów przenośnych 1. Notebook 15,6” - 114 szt. 2. Notebook 14”-14,1” - 10 szt. 3. Notebook 14” z dodatkowym wyposażeniem – 3 szt. 4. Monitor 23,8” - 93 szt. 2. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania po dostawie przedmiotu zamówienia zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu, znajdującym się w załączniku nr 1.2 i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania protokołu odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.2 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6.2 do SIWZ. 5. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1.2 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia60,00
Okres gwarancji notebooków 15,6”15,00
Okres gwarancji notebooków 14”15,00
Waga notebooka 14”5,00
Waga notebooka 15,6”5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - rozbudowa rozwiązania Disaster Recovery
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części i obejmuje: Część 3 - Rozbudowa rozwiązania Disaster Recovery 2. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.3 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6.3 do SIWZ. 5. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1.3 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32582000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi kryterium oceny ofert