Ogłoszenie nr 558808-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

Muzeum Lubelskie w Lublinie: Dostawa aplikacji interaktywnych dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
rogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lubelskie w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 27668200000000, ul. ul. Zamkowa  9 , 20-117  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5325001 w. 13, , e-mail kancelaria@muzeumlubelskie.pl, , faks 815 321 743.
Adres strony internetowej (URL): https://www.muzeumlubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.muzeumlubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.muzeumlubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna- oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego/wysłać na adres wskazany poniżej.
Adres:
Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aplikacji interaktywnych dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17
Numer referencyjny: 1/D/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aplikacji interaktywnych dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w “Opisie Przedmiotu Zamówienia”. 3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na dostawę aplikacji posiadających co najmniej te same cechy i parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w Opisie przedmiotu zamówienia. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, jest dostosowany do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach: 1. użyteczność dla osób o różnej sprawności, 2. elastyczności w użytkowaniu, 3. prostym i intuicyjnym użytkowaniu, 4. czytelnym informacjom, 5. tolerancji na błędy, 6. wygodnym użytkowaniu bez wysiłku, 7. wielkości i przestrzeni odpowiedniej dla dostępu i użytkowania, 8. percepcji równości. Dla osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności aplikacje muszą zapewniać: 1) dla osób niedowidzących - każda z aplikacji (biorąc pod uwagę możliwości wynikające z prezentowanej treści) musi dawać możliwość powiększenia czcionek oraz wybór kontrastowego tła – za pomocą ustandaryzowanych przycisków: AAA, A A A 2) dla osób niewidomych - każda z aplikacji (uwzględniając możliwości wynikające z prezentowanej treści) musi dawać możliwość zamieszczenia aktywnego kodu QR, który umożliwi użytkownikowi po zeskanowaniu dostęp do przygotowanych treści. 3) dla osób niedosłyszących - możliwość wybrania napisów w różnych językach przy każdym filmie oraz możliwość wybrania tłumaczenia na język migowy przy każdym filmie za pomocą ikony „migające dłonie” (stworzenie funkcjonalności w aplikacji, same filmy z miganiem będą wyprodukowane w innym czasie).

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72212520-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej; Minimalne warunki dotyczące: Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwóch zamówień polegających na dostawie, instalacji i uruchomieniu aplikacji interaktywnych w przestrzeniach użyteczności publicznej o charakterze edukacyjnym i oświadczenie, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Osób zdolnych do wykonania zamówienia 1) dysponowanie minimum 1 osobą - Specjalistą ds. oprogramowania. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie obejmujące przygotowanie w zakresie co najmniej 2 zamówień - dostaw oprogramowania do aplikacji interaktywnych o charakterze edukacyjnym w przestrzeniach użyteczności publicznej. 2) dysponowanie minimum 1 osobą - Grafikiem do kontentów multimedialnych. Osoba ta winna posiadać doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w realizacji co najmniej 2 zamówień obejmujących przygotowanie projektów graficznych lub animacji multimedialnych 2D i 3D. 3) dysponowanie minimum 1 osobą - Project manager. Osoba ta winna posiadać doświadczenie obejmujące kierowanie co najmniej 2 zamówieniami obejmującymi dostawę aplikacji interaktywnych o charakterze edukacyjnym w przestrzeniach użyteczności publicznej. Spełnianie w/w warunków Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia (wzór załącznik B). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy pzp i w pkt VI.1.1)-2) SIWZ. UWAGA: Zgodnie z wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 „Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia.”
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Uwaga ! W celu weryfikacji prawidłowości podpisania oferty lub innych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający prosi o dołączenie do oferty dokumentów (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz.570) Zamawiający pobierze je samodzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
udzielony okres gwarancji jakości10,00
Doświadczenie osoby kluczowej dla realizacji zadania (specjalisty ds. oprogramowania)15,00
Doświadczenie osoby kluczowej dla realizacji zadania (grafika do kontentów multimedialnych)15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie; 2) zmianie terminu realizacji Umowy określonego w § 2 ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności mających bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy i stanowiących przeszkodę w jego realizacji (np. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej urządzeń, awarie, wprowadzanie zmian do przedmiotu umowy na podstawie art.144 ust.1 pkt.6 ustawy PZP), jeżeli te okoliczności nie są zawinione przez Wykonawcę – termin może ulec zmianie o czas odpowiadający wpływowi tych przeszkód na czas niezbędny na ukończenie przedmiotu zamówienia, 3) zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka: a) wynika z konieczności dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub warunków bezpieczeństwa, b) jest uzasadniona ze względów technicznych, w tym wynika z przeprowadzonego nadzoru Wykonawcy systemu sterowania ekspozycją, w szczególności gdy konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 4) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. W przypadku specjalisty d/s oprogramowania i grafika do kontentów multimedialnych wskazane osoby powinny posiadać doświadczenie punktowane nie gorzej niż osoby wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami oceny ofert). 5) zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Porozumiewanie się: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: - za pomocą telefaksu na nr 81-81 532 17 43 - drogą elektroniczną na e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl - pisemnie na adres – Muzeum Lubelskie w Lublinie, 20 - 117 Lublin, ul. Zamkowa 9, (I piętro) – Kancelaria (czynna w godzinach: poniedziałek-piątek, 7:30-15:30) . Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Ryszard Kuźniar – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych ul. Zamkowa 9, Lublin, pokój nr 34, e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl, p. Barbara Rybkowska, e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl - w zakresie procedury: p. Renata Bieńko, e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl. II. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1) cena – waga kryterium 60 %. Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: 1) cena najtańszej oferty : Cena oferty badanej × 10=PC 2) udzielony okres gwarancji jakości – waga kryterium 10% Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru. Oferty z okresem gwarancji jakości równym 12 miesiące od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru - otrzymają liczbę punktów PG =0 pkt Oferty z okresem gwarancji jakości równym 24 miesiące lub więcej od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru - otrzymają liczbę punktów PG =10 pkt W przypadku nie wskazania okresu przy oferowanej gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru. 3. Doświadczenie osoby kluczowej dla realizacji zadania (specjalisty ds. oprogramowania) - znaczenie kryterium 15 % Punktowane będzie doświadczenie specjalisty ds. oprogramowania w pełnieniu tej funkcji podczas realizacji zamówień polegających na przygotowaniu oprogramowania do aplikacji multimedialnych dla obiektów kultury. Oferty bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PSO= 0 - podczas realizacji 1 zamówienia otrzymają liczbę punktów PSO= 4 - podczas realizacji 2 zamówień otrzymają punktów PSO=6 - podczas realizacji 3 lub więcej zamówień – otrzymają punktów PSO=10 4. Doświadczenie osoby kluczowej dla realizacji zadania (grafika do kontentów multimedialnych) - znaczenie kryterium 15 % Punktowane będzie doświadczenie grafika do kontentów multimedialnych w pełnieniu tej funkcji podczas realizacji zamówień polegających na przygotowaniu projektów graficznych lub animacji multimedialnych 2D i 3D do aplikacji multimedialnych dla obiektów kultury. Oferty bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PGK= 0 - podczas realizacji 1 zamówienia otrzymają liczbę punktów PGK= 4 - podczas realizacji 2 zamówień otrzymają punktów PGK=6 - podczas realizacji 3 lub więcej zamówień – otrzymają punktów PGK=10 UWAGA: W kryterium oceny ofert określonym w pkt 3 i 4 muszą zostać wskazane te same osoby co w pkt V. 2. 1) i 2) SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: P= PCx60% + PGx10 %+PSOx15%+PGKx15% III. 1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 299). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, tego rodzaju gwarancja/poręczenie musi spełniać następujące wymagania: musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie, zawierać zapisy dotyczące możliwości wypłaty kwoty zabezpieczenia. 7. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 8. Zabezpieczenie ma za zadanie zagwarantować należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego/ wysłać na adres – Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin do dnia 15.07.2020 r. do godz. 10.00 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin w dniu 15.07.2020 r. o godz. 10.30.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH