Ogłoszenie nr 558755-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Wyłonienie członków KR - oceniających wnioski o przyznzanie grantu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1: Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 69026033085969, ul. ul. Szopena  51 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , e-mail zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, , faks 178 520 611.
Adres strony internetowej (URL): www.rarr.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rarr.rzeszow.pl Zakładka Zamówienia Publiczne/Katalog 2020/Folder ZP 24/2020/BD

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rarr.rzeszow.pl Zakładka Zamówienia Publiczne/Katalog 2020/Folder ZP 24/2020/BD

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie pisemnie na wskazany adres
Adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie członków KR - oceniających wnioski o przyznzanie grantu.
Numer referencyjny: ZP 24/2020/BD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający dzieli zamówienie na szesnaście części. Dla każdej z części wymagania są takie same. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie szesnastu Wykonawców – członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy oceniać będą wnioski o przyznanie grantu. Jest to wymóg regulaminu projektu, stąd wynika podział na szesnaście części. Każda z nich ma takie same wymagania dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy kwestii wykluczenia czy zasad realizacji zamówienia. Różnica odzwierciedla się jedynie w nomenklaturze – część I pn. Ekspert nr 1, część II pn. Ekspert nr 2, część III pn. Ekspert nr 3. Celem zamówienia jest wyłonienie 16 członków Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR), więc realizacja zadania została podzielona na 16 części. Wyłoniona Komisja Rekrutacyjna (Eksperci KR) będzie oceniać wnioski o przyznanie grantu, złożone przez organy prowadzące szkoły podstawowe celem przetestowania Modelu dostępnej szkoły. W wyniku oceny złożonych wniosków, przydzielonych zostanie min. 30 grantów na przetestowanie Modelu, w minimum 90 szkołach podstawowych. Każdy wniosek o przyznanie grantu może dotyczyć od jednej do pięciu szkół podstawowych. Osoby wybrane do pracy w KR w charakterze Ekspertów muszą posiadać wykształcenie i doświadczenie z zakresu dostępności oraz oceny wniosków. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) określi Regulamin jej pracy udostępniony przed podpisaniem umów z członkami Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertami KR). Wykonawcy, którzy wejdą w skład Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) odpowiedzialni będą za przeprowadzenie oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz powtórnej oceny merytorycznej w procedurze odwoławczej. Wykonawcy będą ze sobą współpracować, zachowując przy tym wszelkie zasady przejrzystości, poufności, bezstronności i wzajemnego szacunku. Wykonawca w ramach jednej oceny wniosku jest zobowiązany do dokonania oceny formalnej i merytorycznej lub oceny odwoławczej. Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Ekspertem KR określi zasady współpracy, w tym wynagrodzenie Eksperta KR. Dane osobowe Ekspertów KR nie podlegają ujawnieniu na żadnym etapie oceny, także w procedurze odwoławczej. Miejsce i termin realizacji zamówienia - dotyczy każdej części zamówienia 1) Miejscem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) jest siedziba Zamawiającego tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. 2) Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) w trakcie trwania umowy. 3) Podczas posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) obecność Wykonawcy (Eksperta KR) jest obowiązkowa. Brak obecności będzie skutkował możliwością zerwania umowy z Wykonawcą z jego winy i nałożenia kary umownej, zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ. 4) Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) zostanie dokonane losowanie wniosków do oceny, a także przedstawione zostaną szczegóły dot. pracy Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR). 5) O terminach posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) Wykonawca zostanie poinformowany mailowo – na wskazany przez siebie korespondencyjny adres poczty elektronicznej – w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. 6) W posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obserwator ma prawo wglądu do dokumentów oraz wniesienia zastrzeżeń do dokonanej oceny. 7) Prowadzenie oceny wniosków nie jest traktowane jako posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR). 8) Zamawiający przewiduje jeden nabór wniosków, jednakże w przypadku braku wpływu ich w wystarczającej ilości, zastrzega sobie możliwość zwołania kolejnego posiedzenia, w celu losowania wniosków do oceny w ramach drugiego i kolejnych naborów. 9) Koszt dojazdu na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) spoczywa na Wykonawcy, podobnie jak ewentualność zapewnienia wyżywienia i noclegu, i nie jest to zakres objęty zamówieniem. 10) Eksperci dokonują oceny wniosków w siedzibie Zamawiającego lub w sposób zdalny, po przesłaniu wniosku pocztą elektroniczną. 11) W przypadku oceny formułowanej zdalnie, Ekspert KR zobowiązany jest do: a) przesłania oceny na korespondencyjny adres mailowy Zamawiającego w dniu dokonania oceny wniosku, b) dostarczenia/przesłania operatorem pocztowym do siedziby zamawiającego oryginalnych form wszystkich wymaganych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania oceny wniosku. Przesłania dokumentów Ekspert KR dokonuje na własny koszt. 12) W przypadku prowadzenia oceny w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy zostanie bezpłatnie udostępnione odrębne pomieszczenie, w którym będzie można realizować zadania związane z prawidłowym i należytym wykonaniem zamówienia. Godziny w jakich można realizować zadania to 7.30-17.30 (wyłącznie w dni robocze – tj. od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). Należy je jednak wcześniej ustalić z Zamawiającym. 13) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia oceny wniosków, w tym rozpatrzenia wszystkich odwołań. Planowany termin zakończenia oceny to 31.12.2020 r. Zasady oceny Wniosków - dotyczy każdej części zamówienia 14) Każdy z Ekspertów KR dokonujący oceny wniosku jest zobowiązany do: a) dokonania niezależnej oceny wniosku wraz z załącznikami, b) niepowielania i nieprzekazywania wniosku lub jego elementów osobom trzecim, c) zachowania w poufności informacji zawartych we wnioskach. 15) Każdy wniosek oceniany jest: a) w ramach oceny formalnej i merytorycznej przez co najmniej dwóch Ekspertów KR, b) w ramach powtórnej oceny merytorycznej w procedurze odwoławczej przez dwóch Ekspertów KR, którzy nie uczestniczyli w pierwszej ocenie wniosku. 16) Wykonawca (Ekspert KR) podlega wyłączeniu z oceny wniosku grantowego gdy: a) jest Wnioskodawcą lub pozostaje z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki; b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z Wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawcy/ów; c) jest związany z Wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; d) jest przedstawicielem któregokolwiek z Wnioskodawców lub pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem jednego z Wnioskodawców lub jest związany z przedstawicielem jednego z Wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; e) pozostaje z Wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej. Powyższy zapis nie stanowi podstaw wykluczenia z postępowania w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.). W przypadku wylosowania do oceny wniosku, który będzie podlegał pod powyższe zapisy, Ekspertowi KR (Wykonawcy) zostanie przydzielony inny wniosek – nie będący w konflikcie interesów i nie budzący wątpliwości, co do przejrzystości i bezstronności oceny dokonywanej przez Wykonawcę (Eksperta KR). f) Ekspert nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z podmiotem, który złożył wniosek i wobec którego ma dokonać oceny. W przypadku wylosowania takiego wniosku, Ekspert KR zobowiązany jest zgłosić taki fakt Przewodniczącemu KR, który przydzieli mu pracę nad innym wnioskiem w drodze dalszego losowania. 17) Zasady losowania wniosków: a) Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umieszcza numery wniosków w kopertach. Eksperci KR dokonują losowania numerów wniosków w ilości, która przypada na nich do oceny. b) W sytuacji, gdy ilość wniosków przypadająca do oceny, nie jest taka sama dla każdego Eksperta, przeprowadza się losowanie liczby wniosków, jaką mają ocenić poszczególni Eksperci KR. c) Każdy Ekspert KR otrzyma co najmniej 2 wnioski (maksymalnie 37 wniosków do oceny, podczas trwania umowy) o przyznanie grantu do oceny. 18) Ocena wniosków odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny formalnej oraz kartach oceny merytorycznej. Karty oceny zostaną udostępnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 19) Ekspert KR dokonuje indywidualnej i niezależnej oceny wniosków, wypełniając kartę o której mowa powyżej, zgodnie z zakresem posiadanej wiedzy i doświadczeniem. 20) Kryteria formalne oceniane będą w systemie 0-1 („spełnia”/”nie spełnia”). Sprawdzana będzie przede wszystkim kompletność wniosku oraz kompletność załączników. 21) Kryteria merytoryczne oceniane będą w systemie punktowym. Oceniana będzie m. in. charakterystyka problemów osób (uczniów i kadry) z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych, ocena potencjału, zasobów szkoły i otoczenia, opis pomysłu na poprawę dostępności i jego wdrożenie, planowane działania, ich kompleksowość, racjonalność i efektywność wydatków, przyznawane będą również punkty premiujące. 22) Ekspert KR zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej merytorycznej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku, odnosząc się także do załączników stanowiących podstawę oceny. 23) Dokonanie oceny Ekspert KR potwierdza, na karcie oceny, własnoręcznym podpisem. 24) Na przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej, Wykonawca (Ekspert KR) ma do 7 dni roboczych od dnia następnego po losowaniu wniosków do oceny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu oceny, szczególnie w sytuacji złożenia większej niż przewidywana ilości wniosków (ponad 100). 25) Końcowa ocena punktowa wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez 2 Ekspertów. 26) W przypadku, gdy podczas oceny wniosków przez dwóch Ekspertów KR, wystąpiły duże rozbieżności, sięgające co najmniej 30 pkt. lub gdy dwóch oceniających dokonało rozbieżnych ocen, tj. gdy jeden z oceniających ocenił wniosek pozytywnie, a drugi negatywnie, decydować będzie ocena Przewodniczącego KR. Ocena trzecia będzie oceną wiążącą. 27) Podmiot składający wniosek o przyznanie grantu, który nie zgadza się z decyzją Komisji Rekrutacyjnej (Ekspertów KR) dotyczącą nieprzyznania grantu lub nie zgadza się z wynikiem oceny, ma prawo odwołać się od decyzji oraz zwrócić się z pismem o ponowną weryfikację wniosku wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji. 28) Eksperci KR mają obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania. Termin ten może ulec wydłużeniu, ze względu na wniesienie dużej liczby podań. 29) Powtórna ocena wniosku będzie dokonywana przez innych oceniających niż ci, którzy uczestniczyli w jego pierwszej ocenie. 30) Powtórnej ocenie podlega cały wniosek. 31) Po zakończeniu ponownej oceny Przewodniczący KR niezwłocznie informuje (mailowo) Wnioskodawców, którzy wnieśli odwołanie, o wynikach powtórnej oceny wniosku wraz z pouczeniem, że decyzja ta jest w tym zakresie wiążąca, ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 32) Zamawiający przewiduje, że ocena jednego wniosku zajmie Ekspertowi KR ok. 4 godzin zegarowych.

II.5) Główny kod CPV: 72221000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79131000-1
72242000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia oceny wniosków, w tym rozpatrzenia wszystkich odwołań. Termin zakończenia oceny to 31.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w niniejszym postępowaniu: Wykonawca (Ekspert KR) musi posiadać następujące doświadczenie zawodowe (zdolność techniczna lub zawodowa): 1) wykształcenie wyższe lub podyplomowe związane z obszarami dostępności tj. architektura, budownictwo, edukacja, pedagogika, psychologia, zarządzanie oświatą, administracja publiczna, transport, cyfryzacja, zdrowie, kultura, poprawa koordynacji i konkurencyjności dla osób z niepełnosprawnościami bądź specjalnymi potrzebami. Niniejszy wymóg należy potwierdzić kserokopią oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych. 2) co najmniej roczne doświadczenie w obszarze dostępności usług i przestrzeni publicznych dla osób o specjalnych potrzebach wynikających m.in. z niepełnosprawności lub barier architektonicznych potwierdzone referencjami lub dokumentami: dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe to, poza świadectwami pracy, także kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzeniem zdobytego doświadczenia może być wpis/wypis do/z ewidencji działalności gospodarczej lub co najmniej roczne doświadczenie pracy w szkole podstawowej – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe to, poza świadectwami pracy, także kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.). 3) w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał ocenę co najmniej 2 wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania. Większa liczba ocenianych wniosków będzie sukcesywnie punktowana jako kryterium oceny ofert. Weryfikacja powyższego będzie realizowana za pomocą oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, które należy złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku osób fizycznych składających ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia nie muszą one wskazywać osoby, która będzie ekspertem. Podobnie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Natomiast w przypadku Wykonawców, którzy prowadzą ponad jednoosobową działalność gospodarczą, będą oni zobowiązani do wskazania pracownika, który wejdzie w skład KR. Wskazanie takie będzie łączyło się z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, w którym znajdą się dane personalne wraz z wymaganymi formami doświadczenia. Wówczas Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie nie jednoosobowej, zobowiązany jest wpisać personalia pracownika, którego deleguje do pracy w ramach Komisji Rekrutacyjnej, a do niego odnieść spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć następujące dokumenty: a) kserokopią oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla potwierdzenia wykształcenia wyższego lub podyplomowego we wskazanym obszarze. b) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – związane z nabyciem rocznego doświadczenia w pracy w szkole podstawowej bądź w obszarze dostępności usług i przestrzeni publicznych dla osób o specjalnych potrzebach to, poza świadectwami pracy, także kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej. c) załącznik nr 5 stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące oceny wniosków. UWAGA! Oświadczenie lub dowody potwierdzające spełnienie warunków wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie grantu/pomocy/dofinansowania w ostatnich dwóch latach30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy: a) zmiany danych teleadresowych Stron; b) zmiany osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy. 2. Do skuteczności zmian, o których mowa w ust. 1, wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony Umowy. Do momentu zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 3. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, 2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 3) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 5. Strony zobowiązuje się wzajemnie powiadamiać na piśmie o wszelkich zmianach rzutujących na istniejący stosunek Umowny w szczególności takich jak: 1) zmiana siedziby lub adresu, 2) zmiana rachunku bankowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zasoby innych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. Oferta wspólna: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania miała dopisek: „Dotyczy: Przetarg nieograniczony ZP 24/2020/BD na wykonanie zamówienia pn.: Wyłonienie członków KR – oceniających wnioski o przyznanie grantu”. Oferta musi zawierać następujące elementy : 1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do siwz - w tym: dla każdej części wygląda w ten sam sposób – wedle poniższego schematu: a) kwota brutto oraz netto za wykonanie jednej oceny wniosku oraz za wykonanie 37 ocen wniosków (stanowiąca mnożnik ceny jednostkowej x 37) zgodnie z wyborem dokonanym przez Wykonawcę dla jednej wybranej przez siebie części. b) deklarację Wykonawcy dotyczącą liczby ocenianych wniosków w ostatnich dwóch latach – Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć jedną opcję – ze wskazanych formularzu opcji wariantowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej ze wskazanych w formularzu ofertowym opcji lub zaznaczy więcej niż jedną, przyjęte zostanie, że spełnia on wymóg warunkowy udziału w postępowaniu dotyczący minimalnej liczby ocenianych wniosków, jednakże Wykonawcy przyznane zostanie 0 punktów w kryterium „liczba ocenianych wniosków”. Nie zaznaczenie żadnej z opcji lub zaznaczenie więcej niż jednej, nie będzie jednak podstawą do odrzucenia oferty. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz) oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w zakresie oceny wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania (załącznik nr 5 do siwz) 3) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy; 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 2; 5) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 8) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 9) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym i są jednolite dla wszystkich części zamówienia. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według kryteriów opisanych niżej: Kryteria oceny ofert - dotyczy części I-XVI a) cena (ofertowa brutto) - 70% b) liczba ocenianych wniosków o przyznanie grantu/pomocy/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat – 30% ad. a. Kryterium „cena” oceniane będzie według wzoru: Pc = Cn/Cb- x 100 x 70% gdzie: Pc – ilość punktów w kryterium cena Cn – najniższa cena, Cb – cena oferty badanej, 100 – wskaźnik stały, 60% – procentowe znaczenie kryterium ceny. Ad.b. Kryterium „liczba ocenianych wniosków o przyznaniu grantu/pomocy/dofinansowania” oceniane będzie następująco: Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć w formie deklaracji o liczbie wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania, które oceniał. Oświadczona liczba będzie zweryfikowana na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ, gdzie będzie musiała znaleźć się analogiczna liczba jak zadeklarowana w formularzu ofertowym. Oświadczam, że w ostatnich dwóch latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, oceniałem: - co najmniej 2 wnioski o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania (0 punktów) - co najmniej 5 wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania (10 punktów) - co najmniej 10 wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania (20 punktów) - co najmniej 15 wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania (30 punktów) W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów - otrzyma je Wykonawca, który oceniał w ostatnich dwóch latach co najmniej 15 wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania. Punkty w kryterium „liczba ocenianych wniosków” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej ze wskazanych w formularzu ofertowym opcji lub zaznaczy więcej niż jedną, przyjęte zostanie, że spełnia on wymóg warunkowy udziału w postępowaniu dotyczący minimalnej liczby ocenianych wniosków, jednakże Wykonawcy przyznane zostanie 0 punktów w kryterium „liczba ocenianych wniosków”. Nie zaznaczenie żadnej z opcji lub zaznaczenie więcej niż jednej, nie będzie jednak podstawą do odrzucenia oferty. Suma otrzymanych punktów otrzymanych w określonych dwóch kryteriach stanowić będzie podstawę do ocenienia Wykonawcy w porównaniu z innymi ofertami. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Ekspert nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Ekspert nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części zamówienia i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenionych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Ekspert nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części zamówienia i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenionych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Ekspert nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ostatnich dwóch latach30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Ekspert nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części zamówienia i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Ekspert nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Ekspert nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Ekspert nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części zamówienia i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 70,00
Liczba ocenionych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Ekspert nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Ekspert nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 79131000-1, 72242000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Ekspert nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Ekspert nr 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Ekspert nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Ekspert nr 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Ekspert nr 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Ekspert nr 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis Przedmiotu Zamówienia jest taki sam dla wszystkich części i został umieszczony w katalogu głównym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72221000-0, 72242000-3, 79131000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Liczba ocenianych wniosków o przyznanie pomocy/grantu/dofinansowania w ciągu ostatnich dwóch lat30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: