Ogłoszenie nr 510121699-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Zespół Szkół nr 1 w Świdniku: Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - III Edycja” nr RPLU.12.04.00-06-0051/17 Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536715-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540079027-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół nr 1 w Świdniku, Krajowy numer identyfikacyjny 18928850000000, ul. ul. Okulickiego  13, 21-040  Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-81 7512394, 7512395, e-mail sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl, faks 0-81 7512394.
Adres strony internetowej (url): www.zsnorwid.swidnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/08/01/12.4III/05/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 części, jak poniżej: 2.1. część 1 zamówienia – „Meble”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę mebli w zakresie określonym w Załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, złożeniem i montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.2 część 2 zamówienia – „Materiały biurowe i wyposażenie pracowni”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę materiałów biurowych i wyposażenie pracowni w zakresie określonym w Załączniku nr 1b do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.3 część 3 zamówienia – „AGD duże”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę sprzętu AGD w zakresie określonym w Załączniku nr 1c do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.4 część 4 zamówienia – „Wyposażenie stanowisk pracy dla uczestników staży i praktyk”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyposażenia w zakresie określonym w Załączniku nr 1d do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.5 część 5 zamówienia – „AGD małe”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę sprzętu AGD w zakresie określonym w Załączniku nr 1e do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.6 część 6 zamówienia – „Sprzęt komputerowy”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w zakresie określonym w Załączniku nr 1f do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem i uruchomieniem oraz konfiguracją i uruchomieniem elementów wymienionych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania, dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia. 2.7 część 7 zamówienia – „Sprzęt nagłaśniający”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę sprzętu nagłośnieniowego w zakresie określonym w Załączniku nr 1g do SIWZ wraz z ich transportem i wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, złożenie, montaż, rozmieszczenie, uruchomienie wyposażenia (jeżeli dotyczy) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do SIWZ oraz Projekty umowy załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ. 5. Ogólne zapisy dotyczące zamówienia: 1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie. 2) Dostawa i montaż wyposażenia, musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym/Użytkownikiem. 3) Całość dostarczonego wyposażenia winna być przed odbiorem złożona (zmontowana) i przygotowana do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem (dotyczy przedmiotu zamówienia wymagającego montażu). 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej użytkownika (np. instrukcje obsługi, karty gwarancyjne), związanej z przedmiotem zamówienia. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oferowanego sprzętu komplet przewodów, które umożliwią jego pełnofunkcjonalne działanie (dotyczy przedmiotu zamówienia korzystającego z energii). 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych (dotyczy przedmiotu zamówienia wymagającego montażu) i towarzyszących dostawie. Wykonawca odpowiada za złożone i dostarczone do obiektu elementy wyposażenia do czasu odbioru końcowego wyposażenia przez Zamawiającego. 8) Zamówienie obejmuje także udzielenie gwarancji na zasadach określonych wzorze umowy. 6. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. 7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 8. Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą SIWZ realizowane są w ramach dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 39172100-9, 39131000-9, 39141300-5, 39141100-3, 39143310-2, 39112000-0, 32550000-3, 22850000-3, 30191400-8, 39221000-7, 39711300-2, 39711100-0, 39711200-1, 39711362-4, 39711361-7, 39711310-5, 39713100-4, 39221000-7, 39711310-5, 39711200-1, 39221200-9, 39221200-9, 39221100-8, 39711210-4, 39222200-6, 39221130-7, 30213100-6, 32342300-5, 32342100-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Meble”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13716.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dom i Styl Maciej Banaszek
Email wykonawcy: andrzej.chagowski@gmail.com
Adres pocztowy: Minkowice 206
Kod pocztowy: 21-007
Miejscowość: Mełgiew
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9999.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9999.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58167.43
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: "Materiały biurowe i wyposażenie pracowni"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2339.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KNS Przemysław Wielgo
Email wykonawcy: przetargi@knskielce.pl
Adres pocztowy: ul. Młoda 53
Kod pocztowy: 25-619
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3871.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2127.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5916.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: "AGD duże"
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: Przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja” – część 3 zamówienia wyłoniono jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn. Wybór oferty w dniu 3 czerwca 2020r. zatwierdził Kierownik Zamawiającego. Ustalono termin podpisania umowy na dzień 10.06.2020r. i przesłano do wykonawcy umowę celem jej zawarcia w trybie korespondencyjnym. Ze względu na brak przedłożenia przez Wykonawcę podpisanej umowy - minął termin realizacji zamówienia, stąd wykonanie świadczenia w terminie wskazanym w SIWZ stało się niemożliwe. SIWZ nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. W efekcie realizacja świadczenia w sposób wskazany w SIWZ stała się niemożliwa. Wystąpił więc wada, której nie można usunąć bez naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, która powoduje, że umowa podlegałaby unieważnieniu (umowa o świadczenie niemożliwe). W orzeczeniu 2304/15 KIO orzekła: „zawarcie podstawowej umowy, z terminami które wygasły, wskazywałoby - za stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 maja 2011 r. sygn. akt II CSK 217/10 - na świadczenie niemożliwe w myśl art. 387 § 1 kc - albowiem zarówno zobowiązany, jak i inny wykonawca nie mógłby zrealizować świadczenia według kryteriów obiektywnych - w terminach określonych tą umową. Szeroko rozumiana konwalidacja [uzdrowienie nieaktualnych terminów] powodowałaby nieważność takiej zmiany i w konsekwencji też nieważność umowy zasadniczej, albowiem mając na uwadze chociażby regulację z art. 58 § 3 kc, jeżeli nieważnością jest dotknięta część czynności prawnej, [w tym przypadku zmiana umowy], czynność pozostaje w mocy, co do pozostałych części, [a zatem zawarta umowa], jednakże tylko wówczas, gdy z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa także zostałaby zawarta”. W efekcie zachodzi przesłanka unieważnienia wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji postanowiono jak na wstępie.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: „Wyposażenie stanowisk pracy dla uczestników staży i praktyk”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 165626.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Unigastro Sp. z o. o.
Email wykonawcy: monika@unigastro.pl
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 6C
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 173897.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 173897.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449565.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: „AGD małe”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15653.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Swisspol Ltd Sp. z o. o.
Email wykonawcy: swisspolltd@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wilcza 27
Kod pocztowy: 50-429
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20215.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20215.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66609.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: „Sprzęt nagłaśniający”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5060.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KNS Przemysław Wielgo
Email wykonawcy: przetargi@knskielce.pl
Adres pocztowy: ul. Młoda 53
Kod pocztowy: 25-619
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5590.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5590.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 209100.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.