Ogłoszenie nr 510121318-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541499-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540093956-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Krajowy numer identyfikacyjny 14088677100000, ul. ul. Wieżowa  8, 02-147  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 574 62 44, e-mail zp@pansa.pl, faks 22 574 63 59.
Adres strony internetowej (url): https://www.pansa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.pansa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
132/PAŻP/2020/AZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do oprogramowania - System do Koordynacji Rozkładów Lotów, w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wynikające z istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48131000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.06.2020 r., godz. 11:00, nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.