Ogłoszenie nr 510121241-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Powiat Kozienicki: „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i II”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545219-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Kozienicki, Krajowy numer identyfikacyjny 67022315500000, ul. Kochanowskiego  28, 26-900  Kozienice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 117 300, e-mail zamowienia@kozienicepowiat.pl, faks 486 117 306.
Adres strony internetowej (url): www.kozienicepowiat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i II”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZP.272.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia w ramach postępowania pod nazwą: „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i II” jest wykonanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem wyników inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej przeprowadzonej w 2019 roku na obszarze całego powiatu kozienickiego oraz realizację tego projektu. Przewiduje się, że zmodernizowana szczegółowa osnowa pozioma będzie zawierać maksymalnie 2851 punktów w tym: • 1860 adaptowanych punktów dotychczasowej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, • 930 nowych punktów poziomej osnowy geodezyjnej, • 61 reperów naziemnych szczegółowej osnowy wysokościowej, które spełniają warunki GNSS i będą mogły być przekształcone w punkty osnowy wielofunkcyjnej. Liczba ta może ulec małej zmianie w zależności od wyników analizy kameralnej i rekonesansu terenowego. Liczba punktów osnowy może ulec zmianie w zakresie +/- 3% w zależności od uwarunkowań powstałych w trakcie prac projektowych. W zakresie prac nie przewiduje się wymiany lub uzupełnienia słupów znaków stabilizacyjnych, ponieważ adaptowaniu podlegają wyłącznie punkty, których inwentaryzacja wykazała, że ich stabilizacja jest w stanie dobrym. Wyjątkiem są ewentualne sytuacje, gdy do uszkodzenia stabilizacji doszło w okresie późniejszym, w szczególności w trakcie realizacji obecnego zlecenia. Zakłada się konieczność scentrowania słupa na adaptowanych punktach obecnej szczegółowej osnowy poziomej, które były punktami dawnej osnowy II klasy. Przewiduje się, że ilość takich punktów nie przekroczy 150 sztuk. Informacja o stanie wizur jest zawarta w arkuszach z inwentaryzacji osnowy. Określenie koniecznej liczby przecinek będzie miedzy innymi zadaniem projektu technicznego w zależności od ostatecznej wersji punktów i zaprojektowanej konstrukcji sieci. Szczegółowy zakres prac obejmujących przedmiot zamówienia wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 9 – „Warunki Techniczne ” do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71355000-1

Dodatkowe kody CPV: 71354000-4, 72320000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 725192.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MULTIGEO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: multigeo@multigeo.com.pl
Adres pocztowy: ul. Sadowa 3
Kod pocztowy: 07-410
Miejscowość: Ostrołęka
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 574410
Oferta z najniższą ceną/kosztem 574410
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1280184
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Płatność za wykonanie zamówienia będzie realizowana w dwóch transzach za każdy etap osobno tj. w proporcjach 40% całościowego wynagrodzenia za I Etap oraz 60% całościowego wynagrodzenia za II Etap. • Etap I: 229.764,00 zł. /brutto/, 186.800,00 zł. /netto/ • Etap II: 344.646,00 zł. /brutto/, 280.200,00 zł. /netto/.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.