Ogłoszenie nr 510121221-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Komenda Stołeczna Policji: Świadczenie usług dzierżawy łączy cyfrowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550098984-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Stołeczna Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 01212648200000, ul. ul. Nowolipie  2, 00-150  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (47) 7238608 , e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (47) 723-76-42.
Adres strony internetowej (url): www.policja.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług dzierżawy łączy cyfrowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP-2648/20/139/Ł
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy krajowych łączy cyfrowych dla Komendy Stołecznej Policji. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) utrzymanie ciągłości łączy cyfrowych; 2) utrzymania przepływności łączy wymienionych w załączniku nr 2a. 3) dołączenia łączy wydzierżawionych do wyposażenia telekomunikacyjnego Zamawiającego. 4) informowania Zamawiającego o planowanych modernizacjach łączy pisemnie w terminie max. 72 h przed rozpoczęciem przerwy w pracy łączy, 5) współpracy z Zamawiającym mającej na celu utrzymanie ciągłości ruchu telekomunikacyjnego w szczególności współpracy służb technicznych w zakresie eksploatacji sprzętu i przepływu informacji, 6) zachowania parametrów technicznych łączy zgodnie z nw. normami Lp. Numer normy Tytuł normy 1 PN-ETSI EN 300 247 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Cyfrowe łącze dzierżawione o przepływności 2 048 kbit/s pracujące w trybie nieramkowym (D2048U) – parametry połączenia 2 PN-ETSI EN 300 452 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Analogowe czteroprzewodowe łącze dzierżawione specjalnej jakości, wykorzystujące pasmo mowy (A2S) – Parametry połączenia i prezentacja interfejsu sieciowego 3 PN-ETSI EN 300 289 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Cyfrowe łączą dzierżawione o przepływności 64 kbit/s bez ograniczeń z integralnością oktetową (D64U) – Parametry połączenia 4 PN-ETSI EN 300 418 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Cyfrowe łącza dzierżawione o przepływności 2 048 kbit/s pracujące w trybie nieramkowym i w trybie ramkowym (D2048U i D2048S) – Prezentacja interfejsu sieciowego 5 PN-ETSI EN 300 419 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Cyfrowe łącza dzierżawione o przepływności 2 048 kbit/s pracujące w trybie ramkowym (D2048S ) - Parametry połączenia 6 PN-ETSI EN 300 448 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Analogowe dwuprzewodowe łącze dzierżawione zwykłej jakości, wykorzystujące pasmo mowy (A2O) – Parametry połączenia i prezentacja interfejsu sieciowego 7 PN-ETSI EN 300 449 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Analogowe dwuprzewodowe łącze dzierżawione specjalnej jakości, wykorzystujące pasmo mowy (A2S) – Parametry połączenia i prezentacja interfejsu sieciowego 8 PN-ETSI EN 300 451 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Analogowe czteroprzewodowe łącze dzierżawione zwykłej jakości, wykorzystujące pasmo mowy (A4O) – Parametry połączenia i prezentacja interfejsu sieciowego 9 PN-ETSI EN 300 288 V.1.2.1:2002U Dostęp i urządzenia końcowe (AT) – Cyfrowe łączą dzierżawione o przepływności 64 kbit/s bez ograniczeń z integralnością oktetową (D64U) - Prezentacja interfejsu sieciowego 10 IEEE 802.3 Interfejs Ethernet 7) bieżącej kontroli łączy w celu zagwarantowania właściwych parametrów łączy. Kontrola odbywać się będzie przez systemy utrzymania i nadzoru jakości pracy sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy. 8) usuwanie uszkodzeń łączy powstałych z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego(z wyłączeniem postanowień ust. 20 lit. a) - c). 9) usuwania awarii, w tym: a)zareagowania na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię w czasie nie dłuższym niż 2 godziny licząc od chwili jej zgłoszenia; b)usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia; c)odbierania zgłoszeń reklamacyjnych 24 godziny na dobę. d)wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór (podać imiona i nazwiska); e)wskazanie osób odpowiedzialnych za diagnostykę techniczną; f)nadania indywidualnego unikatowego numeru zgłoszenia umożliwiającego usprawnienie procesu usuwania awarii i kontaktu za służbami technicznymi. 10) Wykonawca zapewni telefoniczne centrum obsługi zgłoszeń o awariach (uszkodzeniach) łączy dzierżawionych będących przedmiotem umowy, przyjmującym zgłoszenia w trybie 24/7/365 (24 godziny, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64210000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NETIA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poleczki 13
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129888.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129888.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129888.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, o następującym brzmieniu: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”. b) podstawa faktyczna: Wydział Zamówień Publicznych KSP w 2017 roku przeprowadził postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dzierżawy krajowych łączy cyfrowych (CPV 64210000-1). W wyniku ww. postępowania w dniu 21.07.2017 r. została zawarta umowa nr WZP-1422/17/53/Ł z NETIA S. A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia DUUE 2017/S 102-204140 z dnia 30.05.2017 r.) możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia opisanego w dokumentacji zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego tj. w SIWZ i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.