Ogłoszenie nr 510121153-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Centrum e-Zdrowia: Świadczenie usługi udostępnienia skróconego numeru dostępowego oraz interaktywna obsługa osób dzwoniących.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum e-Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 001377706, ul. ul. Stanisława Dubois  5A, 00-184  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5970927, e-mail wzp@csioz.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.csioz.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi udostępnienia skróconego numeru dostępowego oraz interaktywna obsługa osób dzwoniących.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZ.270.108.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi udostępnienia skróconego numeru dostępowego oraz interaktywna obsługa osób dzwoniących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 wraz z załącznikami do Zaproszenia do negocjacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55756.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Netia S. A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Poleczki 13
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68580.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68580.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68580.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie stanowi zamówienie z wolnej ręki do postępowania WZP.270.65.2018 i zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego nr 553029-N-2018 z dnia 2018-05-07 r., które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z jego przedmiotem. W dniu 2018-06-21 została zawarta umowa nr CSIOZ/57/2018 z Wykonawcą Netia Spółka Akcyjna ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa. Wobec powyższego zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zostało udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu Wykonawcy. Wartość przedmiotowego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia. Zadania realizowane w ramach przedmiotowego zamówienia będą polegać na powtórzeniu tych samych usług jak w zamówieniu podstawowym.