Ogłoszenie nr 510121050-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu: na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy RKZ.381.5A.2020)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53239101700015, ul. ul. Katowicka  68, 45-060  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4423524, 4423520, e-mail komuszynskib@wsm.opole.pl, faks 774 423 517.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wsm.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy RKZ.381.5A.2020)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RKZ.381.5A.2020)
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PMWSZ w Opolu: Akcesoria komputerowe: Szafa dystrybucyjna 19" – 1szt., Listwa antyprzepięciowa – 1szt., Dysk komputerowy 1TB – 1szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30236000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 528.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kośnego 50
Kod pocztowy: 45-372
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 650.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa RKZ.381.5.2020), dla zakupu Akcesoria komputerowe: Szafa dystrybucyjna 19" – 1szt., Listwa antyprzepięciowa – 1szt., Dysk komputerowy 1TB – 1szt.nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt.4.