Ogłoszenie nr 510120959-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów: Usługa audytu zapewniającego rozpoznawalność w przeglądarkach internetowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525992-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540071084-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000222300000, ul. Świętokrzyska  11/21, 00-919  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48221852820, e-mail dkrzprzetargi@nbp.pl, faks +48221851211.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa audytu zapewniającego rozpoznawalność w przeglądarkach internetowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SEZ/DKRZ-WPO2-TN-241-0059/DB/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi audytu WebTrust systemu informatycznego NBP zwanego „Narodowym Centrum Certyfikacji” zapewniającego rozpoznawalność certyfikatów wydanych w ramach Narodowego Centrum Certyfikacji w przeglądarkach internetowych. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) etap I – audyt wstępny (tzw. analiza luki) pozwalający ocenić stan dostosowania Narodowego Centrum Certyfikacji do wymogów WebTrust, 2) etap II – prawo opcji - po analizie Raportu wykonanego w ramach I etapu, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie następujących czynności: a) udział audytora w ceremonii generowania klucza urzędu certyfikacji oraz uruchomienia nowego urzędu certyfikacji, b) audyt „point in time” w momencie uruchamiania urzędu certyfikacji, c) audyt właściwy (minimum 3 miesiące po audycie „point in time”) weryfikujący zgodność funkcjonowania urzędu certyfikacji, z wymogami WebTrust, d) wsparcie audytora w procesie wystąpienia do producentów przeglądarek internetowych z wnioskiem o dodanie certyfikatu urzędu certyfikacji do listy zaufanych certyfikatów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72810000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4) Ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. Uzasadnienie faktyczne: Stosownie do treści art. 86 ust. 3 Ustawy, bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 350 000,00 zł. Tymczasem oferta z najniższą ceną w wysokości 1 340 008,38 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał i mógł obecnie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.