Ogłoszenie nr 510120910-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Gmina Rozprza: Zakup fabrycznie nowych 25 laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „ZDALNA SZKOŁA+”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
ZDALNA SZKOŁA+ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544306-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rozprza, Krajowy numer identyfikacyjny 59064800800000, ul. ul. 900-lecia  3, 97-340  Rozprza, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, e-mail inwestycje@rozprza.pl, faks 446 158 006.
Adres strony internetowej (url): www.rozprza.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup fabrycznie nowych 25 laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „ZDALNA SZKOŁA+”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.1.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 25 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „ZDALNA SZKOŁA+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zamawiający wskazuje, iż parametry laptopa nie mogą być mniejsze niż niżej opisane: 1. Procesor Intel Core I5-8250U (porównanie procesorów zgonie z CPU Mark ze strony cpubenchmark.net), 2. Pamięć RAM min. 8GB, 3. Dysk SSD min. 256GB, 4. Przekątna ekranu 15.6”, rozdzielczość FHD 1920 x 1080, kamera wbudowana w ramkę ekranu, 5. Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, 6. LAN 10/100/1000 Mbps (dopuszcza się zewn. kartę sieciową na USB), Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), moduł Bluetooth, porty: USB 3.0 – min. 1 szt., HDMI – min. 1 szt., USB 2.0 – min. 2 szt., RJ-45 7. Bateria Li-Ion lub Li-Polymer, zasilacz 8. Napęd optyczny DVD-RW (dopuszcza się napęd zewnętrzny pod USB) 9. Zainstalowany Windows 10 PL (wcześniej nie aktywowana), 10. Zainstalowany Office 2019 PL Standard wersja edukacyjna (wcześniej nie aktywowana) 11. Mysz optyczna lub laserowa o rozdzielczości min. 1000dpi, z rolką przewijania z trzema przyciskami, typ złącza USB, kolor czarny. 12. Słuchawki z mikrofonem, obuuszne, nauszne, regulacja głośności na przewodzie, mikrofon na pałąku lub wbudowany, podłączenie USB lub mini jack 3.5mm 4 pin (dopuszcza się zastosowanie adaptera mini jack3.5mm 4pin [M]-2x mini jack 3.5mm 3pin [F]) 13. Przedmiot zamówienia, wraz ze wszystkimi niezbędnymi kablami zasilającymi i sygnałowymi, złączami, przejściówkami itp., koniecznymi do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczonego sprzętu, zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego. Dostawa do Urzędu Gminy w Rozprzy, Al. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60975.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU Horyzont Krzysztof Lech
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 21
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67650
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91173.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU Horyzont Krzysztof Lech
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 21
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67650
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91173.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.