Ogłoszenie nr 510120892-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu: Usługa nadzoru autorskiego i usługa serwisowa systemu AMMS firmy ASSECO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 97789300000000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51-124  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.
Adres strony internetowej (url): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa nadzoru autorskiego i usługa serwisowa systemu AMMS firmy ASSECO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Szp/FZ-24/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa nadzoru autorskiego i usługa serwisowa systemu AMMS firmy ASSECO
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72267100-0

Dodatkowe kody CPV: 72267000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 494308.94
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Asseco Poland S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Kod pocztowy: 35-322
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 639354
Oferta z najniższą ceną/kosztem 639354
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 639354
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Stan faktyczny – uzasadnienie faktyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z siedzibą we Wrocławiu (dalej: WSS), zawarł umowę opiekową w lipcu 2015 roku z firmą ASSECO w efekcie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na który uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, tzw. „E-zdrowie Dolnośląskie”. Wszelkie autorskie prawa majątkowe przysługują producentowi systemu, firmie ASSECO, natomiast WSS jest właścicielem licencji na używanie programów. Stan prawny – uzasadnienie prawne Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki tj. w trybie określonym w art. 66 ust. 1 PZP. Decyzja WSS podjęta została w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b PZP, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. System AMMS jest utworem stanowiącym zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) przedmiot prawa autorskiego. Na rynku istnieje jeden podmiot tj. firma ASSECO, która posiada wyłączne, niczym nie ograniczone prawa autorskie majątkowe do baz aplikacji AMMS. Wykonawca posiada wyłączność w zakresie produkcji i dostawy ww. programów i publikacji elektronicznych, jak również aktualizacji. Firma nie udzieliła i nie zamierza udzielić żadnemu podmiotowi licencji do rozpowszechniania tychże programów, ani możliwości ich aktualizacji, nie powzięła również zamiaru zbycia praw autorskich majątkowych do nich na jakimkolwiek polu eksploatacji. Tym samym wykonawca jest jedynym podmiotem, który może zrealizować zamówienie.