Ogłoszenie nr 510120618-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych: DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546673-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 97792414700000, ul. ul. Licealna  9, 65-417  Zielona Góra , woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3282318, 3282275, e-mail bzp@uz.zgora.pl, faks 68 3282275.
Adres strony internetowej (url): www.uz.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RA-ZP-20/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dla 1553 użytkowników przedłużenia licencji, posiadanej przez Zamawiającego, do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Protection Advanced oraz zakup nowej licencji dla 453 użytkowników do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Protection Advanced na okres: 1) Pozycja 1 – dla nowych użytkowników - od daty odbioru do 23 lipca 2023 r. - dla 453 użytkowników; 2) Pozycja 2 – dotychczasowi/aktualni użytkownicy - od 24 lipca 2020 r. do 23 lipca 2023 r. - dla 1553 użytkowników; wraz z pełną automatyczną subskrypcją aktualizacji baz wirusów i innych zagrożeń w tym okresie, lub zakup nowej licencji równoważnego oprogramowania antywirusowego dla 2006 użytkowników na okres: - od 24 lipca 2020 r. do 23 lipca 2023 r. wraz z pełną automatyczną subskrypcją aktualizacji baz wirusów i innych zagrożeń w tym okresie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48761000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131447.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Perceptus Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drzewna 30/2a
Kod pocztowy: 65-140
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164812.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164812.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164812.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.