Ogłoszenie nr 558685-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap( rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, krajowy numer identyfikacyjny 93069199000000, ul. ul. Szewska  37 , 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713444471, , e-mail zamowienia@ossolineum.pl, , faks +48713448561.
Adres strony internetowej (URL): www.ossolineum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
fundacja
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ossolineum.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ossolineum.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap( rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO
Numer referencyjny: DZP-2621-8/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. OPIS 1) Sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego dla Polski. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji dostawy u producenta) 2) Wykonawca dokonuje rejestracji sprzętu w serwisie producenta w imieniu Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. 2. OPIS SZCZEGÓŁOWY: 1) Specyfikacja macierzy dyskowej (kody CPV: 30233141-1, 30233000-1) 2 identyczne komplety- Macierz dyskowa QNAP model QNAP TS-2483XU-RP-E2136-16G lub model wskazany przez producenta jako następca tego rozwiązania wyposażona w: - dwuportową kartę sieciową 10Gb/s SFP+, - dodatkowy kontroler SAS z 2 portami mini SAS 12G, - 64GB pamięci RAM, - kartę QM2-2P-384 na 2 dyski m.2 SATA NVMe, - System musi posiadać redundantne zasilanie i szyny montażowe do szaf RACK 19 cali - Macierz musi posiadać możliwość montażu kart FC (min. jednej 2 portowej karty zapewniającej obsługę kanału FC z prędkością min 6Gb/s) lub: urządzenie o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne: a. Obudowa: o wysokości maksymalnie 4U (ok. 176mm) i szerokości RACK 19 cali (ok. 442mm) wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie lub stojaku serwerowym, fabrycznie przygotowana do montażu min. 24 komputerowych dysków twardych 3,5 cala SATA 6 Gb/s z możliwością demontażu dysków w czasie pracy systemu b. Procesor główny: przynajmniej czterordzeniowy, litografia maksymalnie 14nm, bazowa częstotliwość przynajmniej 3,3 Ghz, zestaw instrukcji 64bit, obsługa technologii wirtualizacji i ochrony tożsamości, c. Pamięć operacyjna: 64 GB RAM lub więcej o architekturze DDR4 lub nowszej d. Zasilanie: dwa redundantne zasilacze o mocy wyjściowej przynajmniej 600W z kablami zasilającymi IEC C13/C14 e. Połączenie z półką dyskową: dwa lub więcej interfejsy mini SAS 12 Gb/s wbudowane w płytę główną lub na karcie rozszerzeń wraz z kablami łączącymi macierz dyskową z półką dyskową z pkt 2. f. Karta sieciowa: dwa lub więcej interfejsy SFP+ do modułów sieci komputerowej Ethernet 10Gbit/s g. Urządzenia peryferyjne: przynajmniej 8 portów USB (z czego przynajmniej 4 w technologii USB 3.0) z możliwością podłączenia myszy, klawiatury, drukarki itp. h. Oprogramowanie: Obsługa oprogramowania QNAP Turbo NAS System (w skrócie QTS) w wersji 4.3.5 lub nowszej, z obsługą RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, dyskami SPARE, skanowanie dysków pod kątem BAD BLOCK i statusu RAID dysków, oprogramowanie kompatybilne z QNAP Hybrid Backup Sync i dwustronną synchronizacją i tworzeniem kopii zapasowych, oprogramowaniem QNAP QSYNC, zachowanie funkcjonalności urządzenia redundantnego w stosunku do używanego przez Zamawiającego QNAP TS-EC880U w wersji 4.3.4.0516 i późniejszych. i. System musi zapewniać pełne wsparcie autoryzacji z wykorzystaniem Microsoft Active Directory j. System musi zapewnić możliwość zarządzania przydziałem zasobów dyskowych (katalogów współdzielonych) z poziomu Microsoft Active Directory 2) Specyfikacja półki dyskowej (2 identyczne komplety) (kod CPV: 30233132-5) Półka dyskowa na min. 16 dysków QNAP REXP-1620U-RP podłączana przez interfejs mini SAS 12G w pełni kompatybilna z dostarczoną macierzą (opis w pkt1), a ponadto z posiadanym przez Zamawiającego TS-EC2480U-E3-4GE-R2 z szynami montażowymi RACK i okablowaniem połączeniowym mini SAS lub urządzenie o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne: a) Połączenie z urządzeniem nadzorującym pracę i innymi półkami: przynajmniej 3 porty mini SAS 12Gb/s (typ 8644) b) Kompatybilność: pełna kompatybilność oraz ten sam producent z urządzeniem dostarczonym opisanym w punkcie 1. Niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz posiadanym przez Zamawiającego TS-EC2480U-E3-4GE-R2. c) Obudowa: o wysokości maksymalnie 3U (ok. 130mm) i szerokości RACK 19 cali (ok. 442mm) wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie lub stojaku serwerowym, fabrycznie przygotowana do montażu 16 komputerowych dysków twardych 3,5 cala SATA 6 Gb/s z możliwością demontażu dysków w czasie pracy systemu d) Zasilanie: dwa redundantne zasilacze o mocy wyjściowej przynajmniej 600W z kablami zasilającymi IEC C13/C14 e) Status pracy systemu: diody LED oznaczające stan pracy każdego z dysków z osobna oraz wyświetlacz LED z informacją o nadanym przez system nadzorujący (opisany w pkt 1) identyfikatorze obudowy, opcjonalnie więcej wskaźników stany pracy systemu. 3) Specyfikacja konwerterów światłowodowych SFP+ (kod CPV: 38621000-4) a) 10 szt konwertery światłowodowe typu SFP+ 10GE z portem typu LC prosty, kompatybilnych z światłowodami wielomodowymi typu OM3 lub OM4 o zasięgu pracy przynajmniej do 300m z obsługą standardu DDMI, z czego 5 sztuk kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikami sieciowymi Cisco Nexus 5672UP oraz 5 sztuk kompatybilnych z kartą sieciową urządzenia opisanego w niniejszym OPZ punkt 1 . Zachowana musi być wzajemna kompatybilność konwerterów pozwalająca na wymianę danych kablem światłowodowym dwuwłóknowym OM3 lub OM4 na poziomie 10 Gbit/s. Gwarancja: min. 3 lata 4) Dyski twarde (kod CPV: 30233000-1) a) 82 sztuki dysków twardych (HDD) (2 szt. Jako elementy serwisowe) Western Digital Western Digital Ultrastar DC HC510 HUH721008ALE600 8TB lub dyski o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne: 1. Pojemność: 8 TB 2. Interfejs: SATA 6 Gb/s 3. Klasa obrotów / minutę: min 7200 4. Format obudowy: 3,5 cala 5. Pamięć podręczna: min. 128 MB 6. Współczynnik obciążenia (TB/rok): 300 7. MTBF (średni czas pomiędzy awarią): przynajmniej milion godzin przy zakładanej pracy w macierzach NAS 8 – 24 dysków 8. Wbudowane kolejkowanie poleceń: tak 9. Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE: tak 10. Zakres temperatur: od 5 do 60 °C 11. Gwarancja: 5 lat przy założeniu stosowania dysku w środowiskach NAS zawierających do 24 dysków. Dyski muszą być w pełni zgodne i obsługiwane przez zestaw macierz + półka (pkt 1,2). Dopuszcza się stosowanie dysków SSD lub SAS o parametrach niegorszych od podanych powyżej b) Dyski SSD M.2: 5 szt dysków (szybka pamięć podręczna) - 970 PRO NVMe M.2 PCIe 1TB, 3500/2700MB/s, V-NAND MZ-V7P1T0BW lub równoważne pod względem pojemności, deklarowanej niezawodności , zatwierdzone przez producenta jako urządzenia kompatybilne z systemem. 5) Kable światłowodowe (patchcordy) (kod CPV: 32562000-0) 16 sztuk Kable światłowodowe dwuwłóknowe wielomodowe OM4 o długości 5 metrów zakończone obustronnie wtykami typu LC prosty kompatybilne z konwerterami światłowodowymi opisanymi w punkcie 3 w kolorze turkusowym lub fioletowym. 3. GWARANCJA I SERWIS: Wszystkie komponenty dostarczonego systemu objęte są pełnym serwisem gwarancyjnym umożliwiającym: 1) Macierz i półka dyskowa: Gwarancja: producenta 5 lat, obejmuje dostarczenie urządzenia o parametrach nie gorszych na czas naprawy gwarancyjnej – możliwość pobierania aktualizacji, wysyłkę urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od podstawowego w trybie NBD a) Wymianę uszkodzonych komponentów w trybie NBD b) Wysyłkę elementów zastępczych umożliwiających pracę systemu do czasu usunięcia awarii przed odesłaniem komponentu uszkodzonego c) Pełne wsparcie producenta w zakresie pobierania nowych wersji oprogramowania, zgłaszania zauważonych błędów, możliwość zakładania biletów problemowych i wsparcie producenta w ich rozwiązywaniu – przez cały okres trwania wsparcia System ma być dostarczony w formie kompletnej wcześniej zmontowany i uruchomiony przez dostawcę, celem sprawdzenia poprawności działania komponentów. Na czas transportu dopuszcza się wyjęcie dysków twardych 2) Moduły SFP, kable światłowodowe – 3 lata wymiana do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii 3) Dyski twarde – 5 lat gwarancji producenta wymiana do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii Termin realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później niż do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30233141-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30233000-1
30233132-5
38621000-4
30233000-1
32562000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia, zgodnie z ofertą wykonawcy, ale nie później niż 40 dni od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert : dwie dostawy sprzętu zaliczanego do takiej samej grupy technicznej - macierze/systemy przechowywania danych na kwotę 200 000,00 zł netto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – w zakresie podstawy wykluczenia Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy bądź usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Załącznik nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- w formie oryginału: pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH