Ogłoszenie nr 558625-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Powiat Gliwicki: Dostawa i instalacja sprzętu IT i oprogramowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPO Woj Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XII - Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gliwicki, krajowy numer identyfikacyjny 27625498500000, ul. Zygmunta Starego  17 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 32 332 66 00, , e-mail przetargi@starostwo.gliwice.pl, , faks 32 332 66 47.
Adres strony internetowej (URL): http://www.starostwo.gliwice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/045

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Oferty po rygorem nieważności nalezy złozyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami SIWZ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/15022650
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja sprzętu IT i oprogramowania
Numer referencyjny: WIF-RZPO.272.0001.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu IT i oprogramowania, który będzie wykorzystywany w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu "Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" oraz dostawa serwera wraz z oprogramowaniem, który będzie wykorzystywany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Część I: W zakres zamówienia wchodzi dostawa i instalacja poniższego sprzętu IT i oprogramowania: a) stanowisk komputerowych dla uczniów (30 szt.), b) stanowisk komputerowych dla nauczycieli (2 szt.) składających się z: • stacji roboczej, • monitora dotykowego do zabudowy, • szafy rack, • ups rack, • switcha, • patchpanela , c) cyfrowej maszyny kolorowej A3 (2 szt.), d) monitora interaktywnego (2 szt.), e) oprogramowania biurowego (32 licencje), f) serwera (1 szt.), g) urządzeń współpracujących z serwerem: • switcha (2 szt.), • ups rack (1 szt.), • patchpanela (4 szt.), • szafy rack (1 szt.). Część II: Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa: a) serwera RACK (1 szt.) b) oprogramowania systemowego (1 szt.) c) licencji dostępowych (30 szt.).

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30236000-2
48820000-2
32322000-6
30232110-8
30231300-0
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-18
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-18

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Część I: do dnia 18 września 2020 r. Część II: do 60 dni od dnia zawarcia umowy (termin stanowi kryterium oceny ofert)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku, wykonawca przedstawi: Dla części I Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, jeżeli Wykonawca - wykonał co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) brutto; Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie stacje robocze/terminale lub monitory lub laptopy/tablety lub serwery/macierze dyskowe. Dla części II Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, jeżeli Wykonawca - wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę serwerów/macierzy dyskowych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymaga się złożenia tego oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składanie oświadczeń w formie dokumentu elektronicznego poprzez środek komunikacji elektronicznej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Wykaz dostaw (Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu wykonania,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty dla poszczególnych typów urządzeń: CZĘŚĆ I: 1. Zestaw komputerowy uczniowski wraz z oprogramowaniem a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.1 1 – 9, 11-12 Załącznika nr 1 do SIWZ b) Raport z testu wydajności SYSmark 2018 Desktop CPU według wyników procesorów publikowanych na stronie https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_2018/cpu/all/desktop potwierdzający osiągnięcie przez procesor oferowanego zestawu komputerowego wyniku na poziomie: min. 1 600 pkt; 2. Dostawa i instalacja monitorów komputerowych a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.2 1 - 7 Załącznika nr 1 do SIWZ 3. Dostawa i instalacja Zestaw komputerowy nauczycielski wraz z oprogramowaniem a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.3 1 – 9, 11-12 Załącznika nr 1 do SIWZ b) Raport z testu wydajności SYSmark 2018 Desktop CPU według wyników procesorów publikowanych na stronie https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_2018/cpu/all/desktop potwierdzający osiągnięcie przez procesor oferowanego zestawu komputerowego wyniku na poziomie: min. 1 600 pkt; 4. Dostawa i instalacja Monitor dotykowy do zabudowy dla nauczyciela a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.4 1 - 9 Załącznika nr 1 do SIWZ 5. Dostawa i instalacja UPS RACK a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.51-6 Załącznika nr 1 do SIWZ 6. Dostawa i instalacja Patchpanel kat 6a do zabudowy w biurku nauczycielskim a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.6 1-6 Załącznika nr 1 do SIWZ 7. Dostawa i instalacja Switch zarządzalny a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.7 1-8 Załącznika nr 1 do SIWZ 8. Dostawa i instalacja Szafy RACK do zabudowy w biurku nauczycielskim a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.8 1-6 Załącznika nr 1 do SIWZ 9. Monitor interaktywny a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.9 1-13 Załącznika nr 1 do SIWZ 10. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.10 1-15 Załącznika nr 1 do SIWZ 11. Serwer do montażu w szafie RACK a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.11 1-8 Załącznika nr 1 do SIWZ b) Raport z testu wydajności CPU Benchmarks dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#single-cpu potwierdzający osiągnięcie przez procesor oferowanego serwera wyniku na poziomie: min. 12 000 pkt; 12. Switch zarządzalny w serwerowni do montażu w szafie RACK a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.12 1-14 Załącznika nr 1 do SIWZ 13. Patchpanel w serwerowni do montażu w szafie RACK a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.13 1-6 Załącznika nr 1 do SIWZ 14. UPS RACK w serwerowni do montażu w szafie RACK a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.14 1-9 Załącznika nr 1 do SIWZ 15. Szafa RACK w serwerowni a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.15 1-5 Załącznika nr 1 do SIWZ 16. Oprogramowanie biurowe a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.16 1-8 Załącznika nr 1 do SIWZ CZEŚĆ II: 1. Serwer RACK a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.1 1 – 13 Załącznika nr 1 do SIWZ b) Raport z testu wydajności PassMark - CPU Mark High End CPUs publikowanego na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzający osiągnięcie przez procesor oferowanego serwera wyniku na poziomie: min. 13 500 pkt; 2. Oprogramowanie – system operacyjny a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5.2 Załącznika nr 1 do SIWZ 3. Oprogramowanie – licencje dostępowe a) karta produktowa oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 5. Załącznika nr 1 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jak również brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku wykonawca zamieszcza informację dotyczącą miejsca (publikator, witryna internetowa, itp.), w którym oświadczenia lub dokumenty te się znajdują. Dokumenty/oświadczenia wykonawca może złożyć w formie pisemnej lub poprzez dokument elektroniczny środkiem komunikacji elektronicznej. Wymagania w tym zakresie zamawiający opisał w rozdziale VII SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. – dla części I Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. – dla części II

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia30,00
Liczna rdzeni10,00
Termin dostawy35,00
Gwarancja5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w § 10 projektu umowy (Załącznik 1a – cz. I) i § 9 projektu umowy (Załącznik 1b – cz. II)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zastrzeżenie powyższe (dotyczące języka) nie dotyczy dokumentów przedmiotowych żądanych na wezwanie Zamawiającego (w zakresie deklaracji zgodności CE dla urządzeń, kart katalogowych, certyfikatów ISO, które mogą być składane również w języku angielskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Dotyczy osób będących: - wykonawcami - osobami fizycznymi, - wykonawcami - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - pełnomocnikami wykonawców, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@starostwo.gliwice.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem oraz weryfikacją oferty złożonej w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” (o ile taka sytuacja wystąpi); 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ______________________ * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzania 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. - Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – dla części I. Dla części II Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: W zakres zamówienia wchodzi dostawa i instalacja poniższego sprzętu IT i oprogramowania: a) stanowisk komputerowych dla uczniów (30 szt.), b) stanowisk komputerowych dla nauczycieli (2 szt.) składających się z: • stacji roboczej, • monitora dotykowego do zabudowy, • szafy rack, • ups rack, • switcha, • patchpanela , c) cyfrowej maszyny kolorowej A3 (2 szt.), d) monitora interaktywnego (2 szt.), e) oprogramowania biurowego (32 licencje), f) serwera (1 szt.), g) urządzeń współpracujących z serwerem: • switcha (2 szt.), • ups rack (1 szt.), • patchpanela (4 szt.), • szafy rack (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30236000-2, 48820000-2, 32322000-6, 30232110-8, 30231300-0, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja30,00
Liczba rdzeni10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Gwarancja (dotyczy urządzenia cecha A, B, C, K zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SIWZ) Liczba rdzeni (ilość rdzeni fizycznych każdym Procesorze dla nauczyciela i ucznia)


Część nr: 2Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa: a) serwera RACK (1 szt.) b) oprogramowania systemowego (1 szt.) c) licencji dostępowych (30 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48820000-2, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja5,00
Termin dostawy35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Gwarancja (dotyczy urządzenia cecha A zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b do SIWZ)