Ogłoszenie nr 558593-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Powiat Kaliski: Przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru wchodzących w skład powiatu kaliskiego jednostek ewidencyjnych Koźminek i Szczytniki z podziałem na dwa zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kaliski, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Św. Józefa  5 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail organizacyjny@powiat.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.kalisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, kurier, osobiste doręczenie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, kancelaria ogólna pok. 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru wchodzących w skład powiatu kaliskiego jednostek ewidencyjnych Koźminek i Szczytniki z podziałem na dwa zadania
Numer referencyjny: ZP.272.1.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej (zeskanowanie) analogowej dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz. W ramach zamówienia Wykonawca określi również nazwy przetworzonych do postaci cyfrowej dokumentów i włączy je do systemu OŚRODEK, który Zamawiający wykorzystuje do gromadzenia materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych. Wykonawcy z tytułu przekroczenia szacunkowej liczby dokumentów podlegających przetworzeniu do postaci cyfrowej i podłączeniu do systemu OŚRODEK nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki techniczne jego wykonania zawarte są w Rozdziale 4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w określonym zakresie i miejscu oraz zgodnie z opisanymi warunkami. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania, z których każde stanowi odrębne zamówienie: 1) zadanie nr 1 - przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Koźminek, 2) zadanie nr 2 – przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Szczytniki. 3. Dane o przedmiocie zamówienia: 1) zadanie nr 1: - jednostka ewidencyjna: Koźminek, - ilość obrębów ewidencyjnych: 21, - liczba działek ewidencyjnych: 9 373, - powierzchnia ewidencyjna opracowania: 8 843 ha, - szacunkowa liczba dokumentów w obszarze opracowania: 22 000 stron formatu A4 (w tym formaty większe i niestandardowe przeliczone do formatu A4); 2) zadanie nr 2: - jednostka ewidencyjna: Szczytniki, - ilość obrębów ewidencyjnych: 24, -liczba działek ewidencyjnych: 10 842, - powierzchnia ewidencyjna opracowania: 11 064 ha, - szacunkowa liczba dokumentów w obszarze opracowania: 24 000 stron formatu A4 (w tym formaty większe i niestandardowe przeliczone do formatu A4); 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które będą wykonywały bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia (czynności skanowania, określenie nazw przetworzonych do postaci elektronicznej dokumentów, czynności wprowadzania danych, organizacja pracy i nadzór nad jej jakością). 2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia. 3) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. 4) Wykonawca, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ppkt 1, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wraz z wykazaniem, między innymi, imion i nazwisk pracowników, wymiaru etatu i zakresu wykonywanych przez nich czynności. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z postanowieniami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonania ich oceny, b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 4-5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 Rozdziału 3 SIWZ. 5. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 79999100-4, 72310000-1. 6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79999100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72310000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-27
2020-12-04

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1 - do dnia 27 listopada 2020 r. Zadanie nr 2 - do dnia 4 grudnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia: - sprzętem i programami informatycznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozdziale 4 SIWZ, - przynajmniej 1 osobą, która posiada wykształcenie geodezyjne oraz doświadczenie i wiedzę dotyczącą kompletowania operatów technicznych, wiedzę w zakresie treści i zawartości dokumentów wchodzących w skład tych operatów technicznych, a także znajomość obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - przynajmniej 1 osobą, która posiada doświadczenie w pracy z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opisanym w Rozdziale 4 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia programów informatycznych i sprzętu geodezyjnego dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony wg załącznika nr 3 do Rozdziału 2 SIWZ (oryginał), 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony wg załącznika nr 4 do Rozdziału 2 SIWZ (oryginał), 3) oświadczenie Wykonawcy, że przynajmniej 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wiedzę, zawierające się w treści załącznika nr 4 do Rozdziału 2 SIWZ (oryginał).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz oferty (sporządzony wg formularza określonego w Rozdziale 1 SIWZ), 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli nie wynika ono z dokumentów o których mowa w ust. X pkt 1 ppkt 2 SIWZ, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik, tj. np. podpisania oferty, składania oświadczeń woli i wiedzy, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, parafowania dokumentów, podpisania umowy itp., 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy przypadku o którym mowa w ust. XV pkt 1 ppkt 8 SIWZ). Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których uprawnia (patrz pkt 2), 4. w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (dotyczy przypadku o którym mowa w ust. XV pkt 1 ppkt 9 SIWZ). 5.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozdziału 2 SIWZ. Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (określonej w ust. XVI pkt 6 Rozdziału 2 SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
kara umowna za opóźnienie w wykonaniu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), wpływają na należyte wykonanie zawartej umowy. Zakres dopuszczalnych zmian w umowie określa art. 15r ust. 4 wyżej powołanej ustawy. 2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania prac przez organy do tego uprawnione, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, o okres tego wstrzymania; 2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku ogłoszenia przez właściwy organ stanu klęski żywiołowej na terenie objętym pracami, powodującego wstrzymanie prac, o okres tego wstrzymania;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, email: starosta@powiat.kalisz.pl, 2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: tel. (62) 5014233, email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru wchodzących w skład powiatu kaliskiego jednostek ewidencyjnych Koźminek i Szczytniki z podziałem na dwa zadania, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie znak ZP.272.1.10.2020, 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: a) art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) art. 139 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), e) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 - przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Koźminek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej (zeskanowanie) analogowej dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz. W ramach zamówienia Wykonawca określi również nazwy przetworzonych do postaci cyfrowej dokumentów i włączy je do systemu OŚRODEK, który Zamawiający wykorzystuje do gromadzenia materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych. Wykonawcy z tytułu przekroczenia szacunkowej liczby dokumentów podlegających przetworzeniu do postaci cyfrowej i podłączeniu do systemu OŚRODEK nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki techniczne jego wykonania zawarte są w Rozdziale 4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w określonym zakresie i miejscu oraz zgodnie z opisanymi warunkami. 2. Dane o przedmiocie zamówienia: 1) zadanie nr 1: - jednostka ewidencyjna: Koźminek, - ilość obrębów ewidencyjnych: 21, - liczba działek ewidencyjnych: 9 373, - powierzchnia ewidencyjna opracowania: 8 843 ha, - szacunkowa liczba dokumentów w obszarze opracowania: 22 000 stron formatu A4 (w tym formaty większe i niestandardowe przeliczone do formatu A4);
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79999100-4, 72310000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
kara umowna za opóźnienie w wykonywaniu zadania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 – przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Szczytniki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej (zeskanowanie) analogowej dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz. W ramach zamówienia Wykonawca określi również nazwy przetworzonych do postaci cyfrowej dokumentów i włączy je do systemu OŚRODEK, który Zamawiający wykorzystuje do gromadzenia materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych. Wykonawcy z tytułu przekroczenia szacunkowej liczby dokumentów podlegających przetworzeniu do postaci cyfrowej i podłączeniu do systemu OŚRODEK nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki techniczne jego wykonania zawarte są w Rozdziale 4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w określonym zakresie i miejscu oraz zgodnie z opisanymi warunkami. 2. Dane o przedmiocie zamówienia: 1) zadanie nr 2: - jednostka ewidencyjna: Szczytniki, - ilość obrębów ewidencyjnych: 24, - liczba działek ewidencyjnych: 10 842, - powierzchnia ewidencyjna opracowania: 11 064 ha, - szacunkowa liczba dokumentów w obszarze opracowania: 24 000 stron formatu A4 (w tym formaty większe i niestandardowe przeliczone do formatu A4);
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79999100-4, 72310000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
kara umowna za opóźnienie w wykonywaniu zadania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: