Ogłoszenie nr 557757-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Zespół Szkół Budowlanych: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
W ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych, krajowy numer identyfikacyjny 24180228400000, ul. ul. Świerklańska  42 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 42 22 796, e-mail zsbrybnik@gmail.com, faks 32 42 22 279.
Adres strony internetowej (URL): www.zsbrybnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SZKOŁA PUBLICZNA
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje
Numer referencyjny: ZSB.343.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje - a) ZESTAW KOMPUTEROWY - 2 szt. Opis przedmiotu zamówienia: I. Procesor-Procesor klasy x64, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych osiągający wynik co najmniej 15000 punktów Average CPU Mark opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (kolumna CPU Mark) na dzień złożenia oferty. Wykonawca oferuje komputer wyposażony w procesor (należy podać producenta i model) …………………………..……. Wynik CPU Mark jest wynikiem uśrednionym (Average CPU Mark) z danych przesłanych przez użytkowników oprogramowania PerformanceTest. Zamawiający odrzuci ofertę bazującą na wyniku jednostkowym (Baseline) jeżeli oferowany procesor nie uzyska wymaganej ilości punktów Average CPU Mark. Wspierany w pełnym zakresie przez systemy Windows 10. II.Pamięć RAM- min. 16 GB,możliwość rozbudowy do 32 GB,min. 2 złącza, z czego jedno gniazdo musi pozostać wolne III. Dysk twardy- SSD min. 240 GB M.2 IV. Napęd optyczny-napęd Blue-ray V. Płyta główna - Wyposażona w min.: 1 złącze PCI Express x16,1 złącze PCI Express w jednym z wariantów: x1, x2, x4, x8, x16,obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej.możliwość, ustawienia hasła na BIOS. możliwość wyłączania portów USB z poziomu BIOS. VI.Karta dźwiękowa- zintegrowana,zgodna ze standardem High Definition VII. Karta sieciowa- zintegrowana, 10/100/1000 Mbps VIII. Karta graficzna- Karta graficzna dedykowana do pracy w komputerach stacjonarnych osiągająca wynik co najmniej 5500 punktów Average G3D Mark opublikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (kolumna Passmark G3D Mark) na dzień złożenia oferty. Wykonawca oferuje komputer wyposażony w kartę graficzną (należy podać producenta, model oraz ilość pamięci) ………………………………. Wynik Passmark G3D jest wynikiem uśrednionym (Average G3D Mark) z danych przesłanych przez użytkowników oprogramowania PerformanceTest. Zamawiający odrzuci ofertę bazującą na wyniku jednostkowym (Baseline) jeżeli oferowana karta graficzna nie uzyska wymaganej ilości punktów Average G3D Mark. Wspierana w pełnym zakresie przez systemy Windows 10.Rodzaj złącza: PCI-E x16 Pamięć: min.4 GB IX. Porty I/O-Wszystkie wymienione poniżej porty muszą być zintegrowane z komputerem, tj. niedopuszczalne jest stosowanie jakiegokolwiek systemu przejściówek lub urządzeń zewnętrznych: 1 x wyjście audio z tyłu obudowy,1 x uniwersalne złącze audio (wejście mikrofonowe lub wyjście na słuchawki) lub 2 osobne złącza audio (wejście mikrofonowe lub wyjście na słuchawki) z przodu obudowy,4 x USB 2.0 lub nowszych (z czego min. 2 porty z przodu obudowy),1 x USB 3.0, 1 x DisplayPort,1 x DVI, HDMI lub VGA,1x RJ-45.Nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB, czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera. X.Obudowa, zasilacz- Typ mini Tower, stojąca (maksymalna wysokość obudowy 400 mm), przycisk Power mechaniczny (nie dotykowy); Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 400 W i sprawnością co najmniej 89% przy 50% obciążeniu, minimum 1 wewnętrzna zatoka 3,5 cala z kompletem montażowym (sanki);minimum 1 wewnętrzna zatoka 2,5 cala z kompletem montażowym (sanki);otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; obudowa zapewniająca możliwość bez narzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi, wbudowany wewnątrz obudowy komputera głośnik, napęd optyczny niezasłonięty zaślepkami lub maskownicami. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS. XI. Oprogramowanie- Windows 10 64bit - lub równoważny* (nowy system operacyjny, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu). Do każdego komputera należy dostarczyć nośniki instalacyjne/recovery producenta sprzętu z systemem operacyjnym Windows 10. System operacyjny obsługujący w pełnym zakresie oferowany procesor.Zamawiający akceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10Pro Academic Zamawiający wymaga, by oprogramowanie posiadało oryginalne atrybuty legalności i wszystkie niezbędne oznakowania uwiarygodniające oryginalność. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalności licencji u producenta oprogramowania.*Opis równoważności dla systemu operacyjnego Windows 10 64 bit: 1. system 64 bitowy, system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane, 2. musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym: • MS Office 2007, 2010, 2013 i nowsze, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access), • OpenOffice, 3. musi w pełni współpracować ze środowiskiem Active Directory MS Windows Server 2012 i nowsze 4. być nieograniczona w czasie, 5. pozwalać na użytkowanie komercyjne, pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy, 6. musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego. 7. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 8. deklarowany przez producenta systemu termin wsparcia systemu, co najmniej do końca roku 2022. 9. na stronie WWW producenta sprzętu powinny być dostępne aktualne wersje kompletu sterowników do urządzeń i składników stanowiących wyposażenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego. 10. musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 11. musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 12. musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. 13. musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe. 14. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 15. zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych. 16. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. 17. musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem. 18. nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki), oraz oprogramowania, w tym zgodności z oprogramowaniem użytkowanym i zakupionym przez Zamawiającego. W przypadku dostawy i zainstalowania przez Wykonawcę systemu równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia, oferowanego rozwiązania, w szczególności z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkoleń użytkowników sprzętu oraz szkoleń certyfikowanych administratora systemów informatycznych w jednostce Zamawiającego, do której dostarczono oferowane rozwiązanie. XII. Certyfikaty i normy- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. B) KLAWIATURA - 1.Typ -wyspowa 2.Złącze- USB 3. Układ -angielski (EU) 4. Konstrukcja - Powinna posiadać następujące cechy: ciche klawisze, ergonomiczna, kompaktowa, pełnowymiarowa.Powinna posiadać też specjalną podpórkę pod nadgarstki, składane nóżki, umożliwiające regulowanie wysokości urządzenia, a także estetyczne podświetlenie. c) MYSZ - 1. Rodzaj myszy - optyczna 2. Złącze- USB 3. Profil myszy- uniwersalna 4. Czułość optyczna (DPI)- minimum 3000, 5. Liczba przycisków-minimum 4, 6. Rolka przewijania- tak 7. Rolka z przyciskiem- tak D) Monitor LCD - 1. Rodzaj- LCD, 2. Przekątna- minimum 22 cale 3. Proporcje obrazu 16:9 (panoramiczny) 4. Typ matrycy- IPS, matowa (warstwa przeciwodblaskowa), podświetlanie LED 5. Rozdzielczość nominalna- 1920x1080 piksele 6.Kontrast- minimum 1000:1, 7. Jasność- minimum 250 cd/m²8. Czas reakcji matrycy- maksymalnie 6 ms (od szarego do szarego) 9. Złącza- 1x DisplayPort (wersja 1.2) 1x HDMI (wersja 1.4) 10. Obudowa- czarna lub grafitowa, matowa (nie błyszcząca), 11. Okablowanie- kabel zasilający, DisplayPort, kabel HDMI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9844,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1). Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),2). Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru (załącznik nr 5 do SIWZ),3). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4). Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a). Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; b). podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania zamówienia20,00
gwarancja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
w sekcji III.3)wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podgala on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji- Zamawiajacy wymaga jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH