Ogłoszenie nr 510120581-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Zespół Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego: Dostawa - doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność” i finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538839-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540086219-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Sikorski Mikulska Pawlak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska ul. Mrongowiusza 6A/19, 10 – 537 Olsztyn, NIP: 7393826283, KRS: 0000382605

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19076200000000, ul. al. Wojska Polskiego  17, 10-224  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 264 441, e-mail zss@zss.olsztyn.pl, faks 895 266 129.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zss.olsztyn.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa - doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
07/01/RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa – doposażenie bazy dydaktycznej szkoły ponadpodstawowej. Zamówienie zostało podzielone na 14 części: Część I – Narzędzia i maszyny Część II - Oprogramowanie Część III - Komputerowe urządzenia peryferyjne Część IV – Wyposażenie warsztatu Część V – Kabina i ścianka lakiernicza Część VI – Mapy Część VII – Walizka szkoleniowa tachograf Część VIII – Tablica interaktywna Część IX – Drukarka 3d Część X – Analizator spalin Część XI - Podnośniki kolumnowe dwułapowe Część XII - Płyta do prostowania ram i geometrii Część XIII - Wyposażenie warsztatu 2 Część XIV - Wyposażenie warsztatu 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 (3a-3n) do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 22114300-5, 30195000-2, 30200000-1, 30230000-0, 31000000-6, 31700000-3, 32000000-3, 38434000-6, 38540000-2, 38548000-8, 39162100-6, 42000000-6, 42417000-2, 42630000-1, 42924300-2, 42940000-7, 42991200-1, 43800000-1, 44500000-5, 48000000-8, 48100000-9, 48300000-1, 48400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II - Oprogramowanie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część IV – Wyposażenie warsztatu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W trakcie badania ofert Zamawiający ustalił, że oferta Przedsiębiorstwa Handlowego KOGEX sp. z o.o. jest niezgodna z SIWZ (oferowane dostawy nie spełniają wymagań wskazanych w OPZ, co Wykonawca w toku badania ofert potwierdził), co skutkuje koniecznością jej odrzucenia na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kolejna w zestawieniu ofert – oferta IMD Dostawy sp. z o.o. sp.k. ul. Sokolnicza 5/2 w sposób znaczący przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia (150 000 zł). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie części zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, wobec czego konieczne stało się unieważnienie postępowania.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Część V - Kabina i ścianka lakiernicza
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W trakcie badania ofert Zamawiający ustalił, że oferta Przedsiębiorstwa Handlowego KOGEX sp. z o.o. jest niezgodna z SIWZ (oferowane dostawy nie spełniają wymagań wskazanych w OPZ, co Wykonawca w toku badania ofert potwierdził), co skutkuje koniecznością jej odrzucenia na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kolejna w zestawieniu ofert – oferta ABC-GROUP sp. z o.o., ul. Świętego Józefa 74A, 87-100 Toruń - w sposób znaczący przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia (70 000 zł). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Część VI – Mapy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z podejrzeniem, iż oferta wykonawcy Diverti Grażyna Tomaszek zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający wystąpił z wnioskiem o złożenie stosownych wyjaśniań. Wykonawca potwierdził powyższe oferując inną (wyższą) cenę. W konsekwencji konieczne stało się odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kolejna w klasyfikacji ofert została sklasyfikowana oferta wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX sp. z o.o. Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą. Po dokonaniu wyboru oferty ww. Wykonawcy złożył on oświadczenie, iż odmawia podpisania umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 PZP, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Zostały zatem spełnione przesłanki do unieważnienia postępowania, w myśl art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, zgodnie z którym: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Część VII – Walizka szkoleniowa tachograf
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Handlowego KOGEX sp. z o.o. przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia (3 400 zł). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Część IX – Drukarka 3d
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Handlowego KOGEX sp. z o.o. przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia (6 500 zł). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Część X – Analizator spalin
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający wezwał wykonawcę INTER PARTS sp. z o.o. do przedłożenia oświadczenia o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej oraz oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wykonawca przesłał oświadczenie dot. grupy kapitałowej po wyznaczonym terminie, nie odpowiedział na wezwanie do przedłożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczenia z postępowania i jednocześnie złożył oświadczenie, by – z uwagi na to, że oferowany przedmiot dostawy nie spełnia wymagań SIWZ – jego oferta została odrzucona. Tym samym Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania na mocy 24 ust. 1 pkt 12 PZP. Oferta wykonawcy wykluczonego uznawana jest za odrzuconą. Kolejna w zestawieniu ofert – oferta IMD Dostawy sp. z o.o. sp.k. - w sposób znaczący przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia (2 450 zł). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie części zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, wobec czego konieczne stało się unieważnienie postępowania

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Część XII - Płyta do prostowania ram i geometrii
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Najkorzystniejsza oferta wykonawcy: Jadwiga Zięba PUH KLASABIZNES.COM przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia (23 000 zł). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 14   
NAZWA: Część XIV - Wyposażenie warsztatu 3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę IMD Dostawy sp. z o.o. Wykonawca ten złożył oświadczenie, iż odmawia podpisania umowy. Kolejna, najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Handlowego KOGEX sp. z o.o. przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia, której to kwoty Zamawiający nie może zwiększyć. Zgodnie z art. 94 ust. 3 PZP, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Zostały zatem spełnione przesłanki do unieważnienia postępowania, w myśl art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, zgodnie z którym: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I – Narzędzia i maszyny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37036.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56714.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56714.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72832.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III - Komputerowe urządzenia peryferyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5365.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Faxiko sp. z o.o., ul. Kopernika 31, 10-513 Olsztyn
Email wykonawcy: info@faxiko.pl
Adres pocztowy: ul. Kopernika 31, 10-513 Olsztyn
Kod pocztowy: 10-513
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4977.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4977.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15189.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Część VIII – Tablica interaktywna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14878.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ArTech Arkadiusz Kieżun,
Email wykonawcy: biuro@e-artech.pl
Adres pocztowy: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 7A,
Kod pocztowy: 11-040
Miejscowość: Dobre Miasto
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18720.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14630.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25199.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Część XI - Podnośniki kolumnowe dwułapowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70318.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX sp. z o.o.,
Email wykonawcy: henryk@kogex.pl
Adres pocztowy: ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, adres do korespondencji: ul. Myszkowska 16, 52-019 Wrocław,
Kod pocztowy: 50-520
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68880.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Część XIII - Wyposażenie warsztatu 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19184.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX sp. z o.o.,
Email wykonawcy: henryk@kogex.pl
Adres pocztowy: ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, adres do korespondencji: ul. Myszkowska16, 52-019 Wrocław,
Kod pocztowy: 50-520
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25778.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.