Ogłoszenie nr 510120576-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej: Przetarg nieograniczony na dostawę 70 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowym.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545145-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Krajowy numer identyfikacyjny 67288471900000, ul. ul. Uniwersytecka  6, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 331 09 01, e-mail agroradom@wp.pl, faks 48 331 09 01.
Adres strony internetowej (url): www.agroradom.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa prowadzona przez administrację rządową
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na dostawę 70 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowym.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSAiGŻ.26.14.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 70 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zawiadamia, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm). W/w artykuł stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.