Ogłoszenie nr 510120571-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.: Dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536177-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540078707-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36476052000000, ul. Chmielna  132/134, 00-805  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, e-mail justyna.nowacka@akmf.pl , zakupy@akmf.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AKMF/DZA/PZP/02/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących, w podziale na trzy części: 1) Część nr 1 – Dostawa notebooków typ A wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy podstawowej obejmuję dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ A – 17 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu A - 17 szt.; 2) Część nr 2 – Dostawa monitorów: Zamówienie podstawowe: Zakres dostawy podstawowej obejmuję dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Monitor – 25 szt.; Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji jak poniżej: Prawo opcji: Zamawiający w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w ramach prawa opcji zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowego sprzętu, w ilości nieprzekraczającej liczby określonej poniżej. Zamówienie/a w tym zakresie może/mogą być zrealizowane w części lub w całości. Maksymalna ilość sprzętu przewidziana do dostawy w ramach prawa opcji, o którym mowa powyżej: a) Monitor – 15 szt. 3) Część nr 3 – Dostawa notebooków typ B wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy podstawowej obejmuję dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ B – 10 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu B - 10 szt.;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 30237000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa notebooków typ A wraz ze stacjami dokującymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68510
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU Intersell Waldemar Płonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jesionowa 17a
Kod pocztowy: 42-525
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84267.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84267.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118141.50
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa monitorów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 94000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KupLaptopa.pl Kamil Kornak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warchałowskiego 1/81
Kod pocztowy: 02-776
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115620
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115620
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163639.20
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1) zamówienie podstawowe wyniesie 72 262,50 złotych brutto. 2) zamówienie w ramach prawa opcji nie przekroczy kwoty 43 357,50 złotych brutto.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa notebooków typ B wraz ze stacjami dokującymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KupLaptopa.pl Kamil Kornak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warchałowskiego 1/81
Kod pocztowy: 02-776
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83640
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83640
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94377.90
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.