Ogłoszenie nr 510120526-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich: Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Programu POPT 2014 – 2020, PT POWER 2014-2020, Programu Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020, Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej PolskaRosja 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, Programu Interreg Południowy Bałtyk
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541232-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540090255-N-2020/ 540094051-N-2020/ 540095119-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14168145600000, ul. Domaniewska  39 a, 02-672  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3783100, 22 3783111, e-mail przetargi@cpe.gov.pl, anna.zapala@cpe.gov.pl, faks 22 2019725.
Adres strony internetowej (url): http://www.cpe.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.cpe.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WA.263.12.2010.AZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich przez okres 24 miesięcy usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ – projekt umowy. I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)zachowanie posiadanych przez Zamawiającego aktywnych 44 numerów telefonów i przeniesienie ich na koszt Wykonawcy do własnej sieci. 2)dostarczenie nowych telefonicznych kart SIM w ilości 10 sztuk i aktywowanie usług i świadczenie usług telefonii komórkowej- aktywacja kart i rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi równocześnie z chwilą przeniesienia do sieci Wykonawcy numerów wskazanych w pkt 1 i rozpoczęcia świadczenia usług wobec tych numerów 3)na zasadzie zamówienia opcjonalnego dostarczenie nowych telefonicznych kart SIM w maksymalnej ilości 10 sztuk, aktywowanie usług i świadczenie usług telefonii komórkowej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Zasady usługi opcjonalnej opisano poniżej. 4) dostarczenie nowych kart SIM do usługi Internetu mobilnego w ilości 13 szt.,aktywowania usług i świadczenie usług Internetu mobilnego dla tych kart SIM. Wraz z kartami Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy i przeniesienia na własność Zamawiającego 13 mini routerów wifi o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Wykonawca wskaże w ofercie ofertowany sprzęt. 5) na zasadzie zamówienia opcjonalnego dostarczenie nowych kart SIM do usługi Internetu mobilnego w maksymalnej ilości 20 szt., aktywowania usług i świadczenie usług Internetu mobilnego dla tych kart SIM, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Do każdej zamawianej w ramach opcji karty SIM Wykonawca dostarczy na własność Zamawiającego mini router wifi o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Dostawie będzie podlegać sprzęt wskazany w ofercie Wykonawcy. 6) Zamawiający wymaga przekazania do dyspozycji Zamawiającego dodatkowych min. 3 szt. nieaktywnych kart SIM. (standardSIM, micrSIM i nanoSIM) Karty będą aktywowane (np. w przypadku kradzieży, zniszczenia posiadanej karty SIM) następnego dnia roboczego, po zgłoszeniu telefonicznym lub drogą mailową na adres Wykonawcy podany w Umowie. 7) numery telefonów Zamawiającego pozostaną bez zmian i zostaną przeniesione do sieci Wykonawcy po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług z dotychczasowym Operatorem. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz wymienionych numerów; 8) dostawa kart SIM nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Dostawa kart w ramach opcji nastąpi w terminie 10 dni od dnia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przynajmniej jednej osoby wykonującej usługi w zakresie czynności administracyjnobiurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie wskazana do kontaktów z Zamawiających w zakresie wsparcia realizacji umowy, tzw. Opiekuna umowy. Wykonawca wskaże ze swej strony osobę lub osoby – opiekuna/ów umowy najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoba/osoby, wykonujące usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia tj. Opiekuna umowy była/y zatrudniona/e przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. Wykonawca w przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa powyżej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy ww. osoby/osób Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu osób, o którym mowa powyżej. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wskazane w niniejszym ustępie. Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentu (-ów)potwierdzającego (-ych) zatrudnienie osoby/osób, o których mowa powyżej. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedstawić żądany (-e) dokument (-y), w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego wezwania. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osobę/osoby, której/ych dane osobowe ma on prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoba (-y), która (-e) takiej zgody nie wyrażą (-ją) nie może/mogą brać udziału w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej opisane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) za każdą osobę zgłoszoną przez Wykonawcę jako opiekuna umowy, wobec której nie dopełniono wymogu, za cały okres naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej ww. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP.W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy. Warunki i zakres zamówienia opcjonalnego wskazano w Załączniku nr 1 do SIWZ. Realizacja usług i dostaw objętych zamówieniem opcjonalnym (prawo opcji) zależy od potrzeb Zamawiającego i nastąpi na zlecenie Zamawiającego. Wykonawcy na podstawie Umowy nie przysługuje roszczenie o zlecenie mu realizacji usług i dostaw objętych prawem opcji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

Dodatkowe kody CPV: 64210000-1, 64212000-5, 32250000-0, 32413100-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 412685.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: anna.wasielewska@plus.pl
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246393.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246393.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246393.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.