Ogłoszenie nr 510120277-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Podniesienie bezpieczeństwa i jakości infrastruktury teleinformatycznej poprzez budowę środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535696-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krajowy numer identyfikacyjny 12138578500000, ul. ul. Lubelska  23, 30-003  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 623-76-56, 623 76 46, e-mail biuro@mcdn.edu.pl, faks 12 623 77 41.
Adres strony internetowej (url): www.mcdn.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Podniesienie bezpieczeństwa i jakości infrastruktury teleinformatycznej poprzez budowę środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowo-aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem, dostawa i modernizacja sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem, konfiguracja i wdrożenie do infrastruktury wraz z instruktażem dla wyznaczonych pracowników MCDN. W załączeniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 32422000-7, 32424000-1, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 447150
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Networkers.pl Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Os. Centrum B7
Kod pocztowy: 31-927
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 549994.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 549994.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 549994.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.