Ogłoszenie nr 510120242-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Uniwersytet Medyczny: Usługa dostawy i wdrożenia: oprogramowania do modelowania i symulacji ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyna i farmacji” RPLD.01.01.00-10-0003/17 oraz oprogramowania do modelowania i zarządzania strategią w oparciu o metodykę BSC w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"BraIn - Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyna i farmacji" oraz "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrożenia Zintegrowanego Programu Uczelni"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540564-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 47307330800000, ul. al. Kościuszki  4, 90-419  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 725 937, e-mail biurozp@umed.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://umed.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa dostawy i wdrożenia: oprogramowania do modelowania i symulacji ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyna i farmacji” RPLD.01.01.00-10-0003/17 oraz oprogramowania do modelowania i zarządzania strategią w oparciu o metodykę BSC w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/28/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Usługa dostawy i wdrożenia: oprogramowania do modelowania i symulacji ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyna i farmacji” RPLD.01.01.00-10-0003/17 – Pakiet 1 oraz oprogramowania do modelowania i zarządzania strategią w oparciu o metodykę BSC w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18 – Pakiet 2 Szczegółowy opis dostawy zawiera załącznik nr 2.1 oraz 2.2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72263000-6

Dodatkowe kody CPV: 72268000-1, 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Realizacja zamówienia nastąpi: w przypadku Pakietu 1 maksymalnie do: 31.12.2022 r. w przypadku Pakietu 2 maksymalnie do: 31.12.2022 r. Dostawa oraz wdrożenie, dla każdego z Pakietów, muszą nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, natomiast gwarancja będzie obejmował okres od zakończenia wdrożenia do dnia: 30.11.2021 r. dla Pakietu 1 oraz do 31.12.2022 r. dla Pakietu 2.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 244500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOC Information Technologies Consalting Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pańska 96/59
Kod pocztowy: 00-837
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 282500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOC Information Technologies Consalting Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pańska 96/59
Kod pocztowy: 00-837
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 265680
Oferta z najniższą ceną/kosztem 265680
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265680
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.