Ogłoszenie nr 510120233-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Gmina Rydzyna: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu „Zdalna szkoła+” PO Polska Cyfrowa - zamówienie z wolnej ręki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Zdalna szkoła+” PO Polska Cyfrowa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rydzyna, Krajowy numer identyfikacyjny 41105073500000, ul. ul. Rynek  1, 64-130  Rydzyna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 388 434, e-mail rydzyna@rydzyna.pl, faks 655 388 513.
Adres strony internetowej (url): https://www.rydzyna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu „Zdalna szkoła+” PO Polska Cyfrowa - zamówienie z wolnej ręki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGK.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) o następujących parametrach: Procesor: Intel Core i5 10 generacji lub równoważne Pamięć RAM: 8GB Typ pamięci RAM: DDR4 Ilość gniazd pamięci: 2/1 Dysk twardy: SSD 256GB System operacyjny: Windows 10 Matryca: 15.6" Typ ekranu: błyszczący lub matowy Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 Bluetooth: tak Karta graficzna: Intel HD Graphics Rodzaj karty graficznej: zintegrowana Wi-Fi: tak Wbudowane głośniki: tak Wbudowany mikrofon: tak Kamera internetowa: tak Rodzaje wejść / wyjść: 2 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x LAN”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 13p Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 2-4
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7380.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7380.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7380.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.