Ogłoszenie nr 510120232-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy”- część 1 (znak sprawy ZP - 17/20)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536977-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001080, ul. Nowogrodzka  43, 00-691  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy”- część 1 (znak sprawy ZP - 17/20)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-17/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: 68 sztuk tabletów; 24 sztuki laptopów; 1 sztuka głośników; 101 sztuk licencji oprogramowania biurowego. Opis sprzętu komputerowego w tym wymagane jego parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do umowy . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem nr 1, stanowiącym załącznik nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”. Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił „INSTRUKCJĘ DLA WYKONAWCÓW – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej” wraz z załącznikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213200-7

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 32342412-3, 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 1.07.2020 r. w godzinach 11:00-11:300 odbyła się aukcja elektroniczna dotycząca dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Szkoła badaczy” - część 1 w toku aukcji elektronicznej nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Zamawiajacy unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.