Ogłoszenie nr 510120133-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej: "Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547204-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 07214718700000, ul. Sobieskiego  83, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33828 40 00,828 40 40,828 40, e-mail przetargi@szpitalpediatryczny.pl, faks 338 151 630.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalpediatryczny.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalpediatryczny.pl/zamowienia/news.php
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-D-20/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w ramach projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”. Zadanie finansowane ze środków z budżetu powiatu bielskiego i środków własnych Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych. Decydując się na część trzeba zrealizować ją w całości. Zamówienie obejmuje poniższe części: Część I: (Zestaw komputerowy - 52 szt., Urządzenie wielofunkcyjne - 6 szt., Drukarka monochromatyczna - 7 szt., Czytnik kodów paskowych - 7 szt.) Część II: (Serwer - 2 szt., Licencje dostępowe dla systemu operacyjnego - 110 szt., System kopii zapasowych - 1 szt., System ochrony sieci UTM - 1 szt., System ochrony UPS - 1 szt., Przełącznik LAN szkieletowy - 1 szt., Przełącznik LAN dystrybucyjny 24-portowy - 10 szt., Przełącznik LAN dystrybucyjny 48 portowy - 4 szt.) Szczegółowy zakres dostaw zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W/w dokumentacja jest załącznikiem do SIWZ oraz jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.szpitalpediatryczny.pl w zakładce PRZETARGI (profil nabywcy - www.szpitalpediatryczny.pl/zamowienia/news.php) Opisane w dokumentacji postępowania przetargowego urządzenia, ich parametry i funkcjonalności są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki linowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. Na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga minimalny 36 miesięczny okres gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie gwarancji Wykonawca musi zapewnić wymagane przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat ponoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca celem potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przedłoży do oferty zestawienie oferowanych urządzeń - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30232000-4, 48620000-0, 48624000-8, 30210000-4, 30233000-1, 48820000-2, 32420000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie danej części zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 327340.29
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ForIP Krzysztof Pieron
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nad Kanałem 35
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 399602.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399602.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399602.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.