Ogłoszenie nr 510119842-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Gmina Kościelisko: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Roz-woju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555193-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kościelisko, Krajowy numer identyfikacyjny 49052655000000, ul. ul. Strzelców Podhalańskich  44, 34-511  Kościelisko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 079 100, e-mail przetargi@koscielisko.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminakoscielisko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-gionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w postaci: zamówienie gwarantowane: komputer stacjonarny - 10 kpl. zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 7 do SIWZ komputer przenośny - 17 kpl. zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 8 do SIWZ zamówienie objęte prawem opcji: komputer przenośny - max. 10 kpl. zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 8 do SIWZ Warunkiem skorzystania Zamawiającego z prawa opcji bę-dzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzy-stania z prawa opcji w niepełnym zakresie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30230000-0, 72611000-6, 48600000-0, 48624000-8, 50312000-5, 50300000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, ze działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień pu-blicznych unieważnił postępowanie gdyż w postępowaniu nie została złożona żadna oferta nie podlega-jąca odrzuceniu. UZASADNIENIE: W przewidzianym terminie nie została złożona żadna oferta. Wobec powyższego należy unieważnić niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, ze działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień pu-blicznych unieważnił postępowanie gdyż w postępowaniu nie została złożona żadna oferta nie podlega-jąca odrzuceniu. UZASADNIENIE: W przewidzianym terminie nie została złożona żadna oferta. Wobec powyższego należy unieważnić niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.