Ogłoszenie nr 510119811-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W SZTUMIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546871-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19123609400000, ul. ul. Okopowa  15, 80-819  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 214 817, e-mail zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl, faks 583 214 810.
Adres strony internetowej (url): http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.pomorska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W SZTUMIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
37/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP w SZTUMIE. Zamawiający dopuszcza zlecanie usług holowania i parkowania przez inne jednostki Policji województwa pomorskiego i jednostki KGP oraz CBŚP z siedzibą na terenie województwa pomorskiego, w przypadku zdarzeń na terenie działania KPP w SZTUMIE przy użyciu stawek zawartych w umowie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym w zakresie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, tj. przeholowane i parkowane pojazdy (zabezpieczone przez Policję).Wartość polisy ubezpieczeniowej OC parkingu powinna stanowić 10% wartości umowy ale nie mniej niż 100.000,000 zł . Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1751). Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2/1 do SIWZ zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63712400-7

Dodatkowe kody CPV: 50118110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust 4 U-PZP. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Kryterium oceny ofert na podstawie wzorów z SIWZ. Wymagany termin realizacji zamówienia – 4 lata od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 29-06-2020r. KRYTERIUM OCENY; A. Cena – 80 % (kryterium podlegające aukcji elektronicznej) (w OPZ wpisano wszystkie istotne elementy, wzięto pod uwagę wszystkie koszty cyklu życia produktu. Całokształt życia produktu związany z eksploatacją nie generuje kosztów. Jest to usługa jednorazowego holowania i parkowania) B. odległość parkingu od siedziby KPP w SZTUMIE– 20% (kryterium niepodlegające aukcji elektronicznej). Odległość będzie liczona w kilometrach po drogach publicznych, od miejsca tj.: dokładnego adresu – podanego przez Wykonawcę do siedziby KPP/KMP. Odległość ta ustalona zostanie na podstawie Google Maps. Po ulokowaniu pojazdu na parkingu Policja wykonuje tam czynności służbowe takie jak oględziny, badania, wydanie pojazdu itp. Konieczne jest wykonanie tych czynności w jak najkrótszym czasie od momentu powzięcia decyzji, przy możliwie niskich kosztach transportowych poniesionych przez Policję, tj. związanych z przemieszczaniem się funkcjonariuszy z KPP w Sztumie do miejsca parkingowego i z powrotem. Kryterium ma związek z koniecznością sprawnej realizacji zadań nałożonych na Policję zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130199.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ARTEX Artur Mickiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Folwark 27
Kod pocztowy: 82-450
Miejscowość: Stary Dzierzgoń
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 130079.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130079.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130079.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.