Ogłoszenie nr 510119533-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni: Wdrożenie oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych, zajęcia pasa drogowego wraz z reklamami, projektowania i ewidencji organizacji ruchu – wdrożenie kolejnych modułów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550111704-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 22035628700000, ul. ul. 10 Lutego  24, 81-364  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, e-mail refzampub@zdiz.gdynia.pl, faks 058 6622841.
Adres strony internetowej (url): www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wdrożenie oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych, zajęcia pasa drogowego wraz z reklamami, projektowania i ewidencji organizacji ruchu – wdrożenie kolejnych modułów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZP.271.44.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Wdrożenie oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych, zajęcia pasa drogowego wraz z reklamami, projektowania i ewidencji organizacji ruchu – wdrożenie kolejnych modułów. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do zaproszenia: a) Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia, b) Załącznik B – Formularz cenowy, c) Załącznik nr 7 – Ogólne warunki umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72212610-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 242998.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SMART FACTOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Algierska 17K
Kod pocztowy: 03-977
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 298887.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298887.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298887.54
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający udzieli zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Umowa podstawowa nr ZD/455/DK/60-W/2019 została zawarta w dniu 04.09.2019r. Zamówienie będzie realizował ten sam Wykonawca, tj. SMART FACTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-977) przy ulicy Algierskiej 17K. Przedmiotem zamówienia są podobne usługi polegające na wdrożeniu oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych, zajęcia pasa drogowego wraz z reklamami, projektowania i ewidencji organizacji ruchu - wdrożenie kolejnych modułów. CPV: 72212610-8. Zamówienie zostało przewidziane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 581230-N-2019 z 01.08.2019r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ TEGO ZAMÓWIENIA ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA PRZY OBLICZANIU JEGO WARTOŚCI: Wartość zamówienia podstawowego wynosi : netto 243.000,00 zł , brutto 298.890,00 zł Wartość zamówień podobnych może maksymalnie wynosić 100% tj. netto 243.000,00 zł x 100% = 243.000,00 zł brutto 298.890,00 zł x 100% = 298.890,00 zł Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia podobnego wynosi: netto 242.998,00 zł brutto 298.887,54 zł co stanowi 100% zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podobnego tj. netto 242.998,00 zł nie przekroczy 100% wartości zamówienia podstawowego, czyli kwoty netto 243.000,00 zł. UZASADNIENIE PRAWNE: art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.